Kursinformation

Customs Compliance Specialist

260 YH-POÄNG
Utbildningen har 14 huvudmoment/delkurs(er).

AEO, uppföljning och egenkontroll - 20 Yh-poäng

Kursens mål är att ge de studerande en grundläggande kunskap om AEO och den uppföljning och egenkontroll som ska utföras av ett företag med AEO-tillstånd. Kursen skall också sätta in de studerande i de krav som ställs på en sökande och de kompetenser som en sökande måste inneha samt de fördelar som följer av ett AEO-tillstånd.

Kursen ska även ge eleverna kunskap om hur det går till att söka andra tullrelaterade tillstånd samt generella krav för dessa tillstånd. Efter genomförd kurs ska de studerande ha de verktyg som krävs för att kunna planera och hantera en ansökningsprocess för flera olika typer av företag med olika inriktningar och funktioner inom handelskedjan.

Kursen ska också ge de studerande kunskaper i att arbeta med egenkontroll för att identifiera avvikelser, incidenter och brister i företagets tull-,säkerhets- och skyddshantering samt korrigera dessa brister. De studerande ska också veta hur ett transaktionstest för egenkontroll går till. De studerande ska vidare kunna arbeta med identifiering och löpande uppföljning av befintliga och nya affärspartners så att krav och villkor om säkerhet och skydd i den internationella leveranskedjan efterlevs kontinuerligt.

Affärsmannaskap - 10 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande förståelse för hur arbetet som tullspecialist även kan innebära en rådgivande och konsulterande roll. De studerande erhåller kunskaper kring hur man identifierar behov, skapar gemensamma strategier och hur man underbygger tullrelaterade förslag och beslut utifrån ett affärsmässigt underbyggt resonemang. Vidare tränas de studerande i att bygga s.k. business case utifrån olika scenarios och behovsanalyser.

Import- och exportprocessen - 30 Yh-poäng

De studerande ska förstå tullhantering ur ett praktiskt perspektiv. De ska kunna planera och utföra en import- respektive exportprocess. De ska kunna vilka regler och tullförfaranden som kan vara tillämpliga och hur de interagerar med varandra. De ska förstå när olika moment ska ske samt veta när tillstånd och licenser från olika myndigheter måste sökas. De ska känna till de olika koder som förekommer i tulldeklarationer och hur man upprättar en tulldeklaration. De ska kunna beräkna avgifter på ett korrekt sätt. De ska få en förståelse för hantering av dokument för de olika transportsätten samt kunna tyda olika frakthandlingar. De ska veta vilka Tullverkets olika tillstånd är, hur de fungerar samt vilka typer av tulldeklarationer som kan lämnas in. De ska veta när kontroller måste ske samt konsekvenserna av att inte låta obligatoriska kontroller äga rum. De studerande ska känna till hur export- och importrestriktioner fungerar samt hur och när det är aktuellt att söka tillstånd.

Import-Export Norge - 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om deklarationer som görs i Sverige för Norge samt ha färdigheter i att kunna utföra importdeklaration till Norge och exportdeklaration från Norge. De ska även ha kunskaper om hur man hanterar säravgifter i norska deklarationer. De ska även ha kännedom om det norska tullregelverket, samt det norska tullsystemet TVINN och den norska motsvarigheten till Tulltaxan- Tolltariffen

Internationell handel - 15 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om Sveriges utrikeshandel; våra handelspartners och vårt varuutbyte. De ska ha kunskap och en förståelse för världshandeln i går, i dag och i morgon och dess påverkan på tullområdet. De ska ha kunskaper om EU´s betydelse för den svenska handeln. De ska ha en förståelse för komparativa fördelar, välfärdsvinster och motiven till tullar och handelskvoter. De studerande ska även känna till WTO ´s (World Trade Organisation), WCO ´s ( World Customers Organisation) roller.

De studerande ska ha kännedom om antidumpningstull , andra handelshindrande åtgärder samt import- och exportrestriktioner. De studerande ska även ha kännedom om vanliga tullprocesser i andra länder. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om de stora varuflödena; globalt respektive till och från Sverige. De studerande ska också känna till skatteregler och momshantering vid EU-intern handel samt ha kunskaper om intrastat.

Klassificering - 30 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande kunna klassificera varor genom att ha kunskaper om och kunna tillämpa bestämmelser som styr klassificering av varor, tulltaxans struktur och uppbyggnad samt EU-kommissionens beslut om hur vissa varor ska klassificeras. De studerande ska även ha kunskaper om skillnader mellan de olika källorna som styr klassificeringen.

De ska ha förståelse för vilken roll varukännedom har i samband med klassificering, samt vad klassificeringen har för betydelse vid tullhantering (styr tullavgift, import/exportrestriktioner mm). De studerande ska även ha färdigheter i att hitta i och använder Taric söksystem. De studerande ska även ha en beredskap för problem som kan uppstå då nya produkter dyker upp på marknaden. De studerande ska kunna tolka vilka avgifter och restriktioner som kan förekomma i samband med import

Lagar, regler och avtal - 30 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om och kunna tillämpa för området relevanta delar inom nationella tullagstiftningen, internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT- General Agreement on Tariffs and Trade, (Facility Trade,) internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal samt olika former av tulltillstånd.

De studerande skall känna till de vanligaste standardavtalen vid export och import samt kunna de olika leveransvillkoren i Incoterms. Vidare ska de känna till risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer t ex remburser, garantier och kreditförsäkringar. De ska ha kunskaper om Tullkodex för unionen, UCC samt ha färdigheter i att arbeta med standardiserade arbetsprocesser i IT- system för hantering av information mellan myndigheter och näringslivet.

De studerande ska veta vilket ansvar som gäller enligt lagstiftningen, oavsett om exempelvis företaget anlitar ett tullombud eller ej samt vilka konsekvenser en felaktig tullhantering kan få.

LIA-Tullhantering - 35 Yh-poäng

Målet med kursen är att de studerande ska knyta samman de tidigare kurserna i utbildningen genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta gör de genom att exempelvis arbeta med en AEOcertifiering, kartläggning av företagets handel med tredjeland och dess tullhantering för att kunna kostnadsbespara och effektivisera, klassificering av företagets produkter eller att genomföra ett transaktionstest. Under kursen ska de studerande även arbeta med hantering av deklarationer i ett företags tullsystem.

Strategi för handel - 15 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om hur ett företag påverkas av förändrade villkor för handel, såsom ändrade avtal, ursprungsregler, handelshinder etc. De studerande ska ha en förståelse för processen som börjar i företaget med förändrade villkor och hur ett företags strategi för handel kan påverkas av sådana förändringar.

Särskilda förfaranden - 25 Yh-poäng

De studerande ska känna till procedurerna och rutinerna kring tullager, tillfälligt lager, temporär import, aktiv förädling, passiv förädling och bearbetning under tullkontroll samt veta vad det innebär och när de är tillämpliga.

Transport och informationslogistik - 10 Yh-poäng

De studerande ska ha kunskaper om de moderna logistiklösningarna, logistikens kostnader och mål. De ska känna till de stora aktörerna inom transport och logistik och deras roller. De ska ha kunskaper om logistikens informationssystem samt säkerhet för och kring varuflöden. De studerande ska även ha kunskaper om lagerhantering och distribution.
Tullrelaterad engelska - 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om nödvändig tullterminologi på engelska. De ska kunna sköta skriftlig och muntlig affärskommunikation inom området på engelska.

Tullvärde - 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande veta vilka bestämmelser som har betydelse för att fastställa ett tullvärde samt veta vad som ingår i ett tullvärde. De ska veta hur ett tullvärde räknas ut samt vilka alternativa regler för beräkning av tullvärde som finns. De ska även kunna utföra en tullvärdesdeklaration samt veta när en sådan ska göras.

Ursprung - 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande kunna upprätta korrekt ursprungsdokumentation utifrån de regler som finns för att fastställa varors ursprung. De ska veta vilka regler som måste uppfyllas för att ta del av tullättnader inom ramen för frihandelsavtal och preferensarrangemang. De ska också ha kunskaper om vilken betydelse ursprungsreglerna har då kvantitativa restriktioner tillämpas eller antidumpningsåtgärder används.

De studerande ska även ha kunskap om vilka kriterier som finns för att fastställa ursprung då en vara har framställts i ett eller flera länder. Vidare ska de studerande veta hur bilaterala avtal fungerar till skillnad mot multilaterala avseende kumulation samt hur restitutionsförbudet fungerar.

De studerande ska också känna till hur det fungerar då ersättningscertifikat utfärdas.