Säkerhetssamordnare

Denna utbildning erbjuds inte längre

Riskhantering. Krishantering. Informationssäkerhet. Brandsäkerhet. Miljösäkerhet.

Kraven på framtidens säkerhetssamordnare är höga eftersom området säkerhet spänner över så många yrkesdiscipliner och ständigt står under utveckling. Att förutse risker och att ständigt arbeta med utveckling av en organisations säkerhetsmedvetande är centralt för en säkerhetssamordnare oavsett om arbetsplatsen finns hos det privata näringslivet eller hos den offentliga sektorn inom stat, länsstyrelse eller kommun.

Dagens utveckling mot nya risker, ett mer komplext samhälle, många nya lagar, krav på robusthet och hållbarhet kräver en betydligt högre kompetens än tidigare av de personer som arbetar med säkerhet.

Säkerhet är inte längre synonymt med tekniska säkerhetssystem och bevakning, det är bara två bitar i verktygslådan som vi har att tillgå för att öka skyddet. Säkerhet är så mycket större, det handlar om att analysera och förstå vad som är skyddsvärt, att få våra medarbetare delaktiga, att informera, utbilda, förändra medvetandet och beteendet. Därför behövs fler välutbildade människor som förstår hela förloppet.

Effektiv säkerhetssamordning är en grundförutsättning för att företag eller organisation skall ha framgång, vara lönsamma och utvecklas hållbart. Målet med säkerhetssamordning är att skydda liv, egendom, varumärke och företagets eller organisationens fortsatta existens och samtidigt hålla kostnader för skydd och skador på en rimlig nivå.

Utbildningen till Säkerhetssamordnare ger både en bred och djup kunskap som väl motsvarar de krav som ställs av arbetslivet, såväl det privata som det offentliga. Utbildningen är framtagen på uppdrag av skolans branschråd som representerar stora delar av det säkerhetskonsumerande samhället. Utbildningen ger gedigen kompetens i följande ämnesblock: riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, brandsäkerhet, skydd och miljösäkerhet.

Utbildningen är på deltid 50%, utbildningen bedrivs på distans med även fysiska träffar.