Utbildningsmål

DE STUDERANDE SKALL EFTER FULLGJORD UTBILDNING

 • ha ökat sin attraktivitet på arbetsmarknaden och därmed ha goda möjligheter att erhålla ett arbete inom försäljning och marknadsföring
 • känna stolthet och säkerhet inför framtida arbete som säljare och marknadsförare
 • ha fått så goda kunskaper och färdigheter att de skall kunna fungera som säljare och marknadsförare i företag, organisationer och offentlig förvaltning
 • ha värderingar som runt ämnet marknadsföring och försäljning främjar långsiktiga affärsrelationer
 • vara väl förtrogen med de lagar som styr marknadsföring och försäljning
 • ha en inställning till marknadsföring, försäljning och affärer som är sunda i förhållande till lagstiftning, etik och moral
 • vara förtrogen med hela marknadsföringsprocessen från nulägesanalys, marknadsundersökning till att ange mål och strategier, aktivitets- och kampanjplanering samt uppföljning
 • ha god insikt i säljarbetets olika moment, säljplanering, säljsamtal, säljmetodik, säljpsykologi etc
 • ha en grundläggande förståelse och kännedom om metoder för att analysera (potentiella) kunders faktiska respektive upplevda behov, mekanismerna för hur behov övergår i efterfrågan och hur efterfrågan tillfredsställs i en konkurrenssituation
 • kunna använda datorn som hjälpmedel när det gäller informationssökning, kommunikation, kunddatabaser, försäljning, produktion och distribution av informationsmaterial, presentation och utbildning
 • ha goda kunskaper i allmän företagsekonomi i moment såsom redovisning, finansiering & kalkylering och administration
 • ha en god verklighetsuppfattning om marknadsförings- och säljyrket genom den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen
 • ha utvecklat sin personliga och sociala kompetens speciellt vad avser stil, framträdande, kommunikation, presentationsteknik och att agera i grupp
 • ha utvecklat sin förmåga när det gäller muntlig och skriftlig kommunikation
 • ha utvecklat sina språkkunskaper i engelska språket
 • ha god inblick i hur man startar och driver ett företag
 • ha ökat sin förmåga till problemlösning och att arbeta i projektform beredvillighet till aktivt, livslångt lärande för att inom en profession med ytterst föränderliga förutsättningar vidareutveckla sin kompetens

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter man behöver för att kunna fungera i en roll som marknadsförare eller säljare i ett företag eller i en annan verksamhet.

Utbildningen syftar också till att ge deltagarna en personlig utveckling och öka förmågan att kunna fungera i olika arbetslag.

Kurserna i företagsekonomi och affärsjuridik skall ses utifrån det behov som marknadsföraren/ säljaren har för att kunna fungera väl i ett företag.

Utbildningen har också en stark betoning på IT, detta för den fokusering som sker till handel via Internet, och det IT-stöd som marknadsföraren och säljaren erhåller via databaser och den hantering av olika register som sker i datormiljö. Den studerande skall få färdigheter om de IT-applikationer som företag och organisationer använder idag och i morgon när det gäller informationssökning, kommunikation, kunddatabaser, försäljning, produktion och distribution av informationsmaterial, presentation och utbildning.