Kursinformation

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

Fr o m 2010 års intag är detta en Yh-utbildning omfattande 400 Yh-poäng.
Fyra terminer /(tidigare 80 Ky-poäng), samt 30–45 högskolepoäng.

Affärsvetenskap

190 Yh-poäng / 30 högskolepoäng

Marknadsföring* – 50 Yh-poäng, 15 högskolepoäng*
Du får mycket goda kunskaper i marknadsföring. Kursinnehållet är baserat på Philip Kotlers "Principles of Marketing". Vilka kraftfält uppträder i företagens marknadsmiljö? Marknadsmixens "4 P" - vilka faktorer kan företagen arbeta med? Strategiska och taktiska val. Analysverktyg. Segmentering. Positionering. Marknadsplaner. Konsumenters och organisationers köpbeteende. Etiska och juridiska aspekter mm.

Företagsekonomi, grundkurs – 10 Yh-poäng
Översiktlig introduktion som förbereder dig för vidare studier i företagsekonomi på högskolenivå. Ger en orientering om viktiga ekonomiska grundbegrepp inom områden som budgetering, kalkylering, marknadsföring och redovisning.

Företagsekonomi* - 50 Yh-poäng, 15 högskolepoäng*
Ger kunskap om viktiga ekonomiska teorier och modeller. Skapar förståelse för hur olika organisationer uppträder på marknaden och belyser relationerna mellan marknadens aktörer. Du får bland mycket annat också lära dig att göra investerings-, intäkts- och kostnadskalkyler, samt värdera dem.

Praktisk försäljning – 20 Yh-poäng
Ger gedigna kunskaper och färdigheter i praktiskt försäljningsarbete,
främst mellan företag (ofta kallat business-to-business, eller B2B). Olika steg i säljprocessen. Hur ökande konkurrens kräver förändringar i säljarbetet. Behovsanalys. Värdet av långsiktiga affärsrelationer. Praktiska övningar.

Effektivt försäljningsarbete – 20 Yh-poäng
Metoder för planering, styrning och uppföljning av försäljningsinsatser. Säljstrategi. Målstyrning. Marknadssegment och kundkategorier. Användning av datorbaserade säljstödsprogram. Förhandlingsteknik och affärsetik.

Affärsjuridik – 15 Yh-poäng
Ger förståelse för affärsjuridikens betydelse för beslutsfattandet i företagen. Anknyter även till internationell rätt. Vilka lagar och avtal reglerar olika affärsförhållanden? Konsten att förstå legala dokument och lösa juridiska problem. Många praktikfall underlättar navigationen i paragrafdjungeln.

Projektledning – 10 Yh-poäng
Ger goda kunskaper i hur projekt skall läggas upp och styras. Projektverktyg och checklistor. Ledarskap. Målstyrning av medarbetare.
Faktorer som påverkar motivation och beteende.

Praktisk marknadsföring – 15 Yh-poäng
De studerande lär sig hur företag/organisationer kan kommunicera på marknaden idag med sina partners/kunder på marknaden med hjälp av en rad olika marknadsföringstekniker. Det handlar om att vara lyckosam i att bygga upp långsiktiga relationer med kunden som stärker affärverksamheten.* Kursen ges av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ger därför även 15 högskolepoäng.

Kommunikationsvetenskap

40 Yh-poäng (+7,5–15 högskolepoäng i frivilligt tillval, se nedan*).

Muntlig och skriftlig kommunikation, svenska – 15 Yh-poäng
Här får du träna dig använda ditt viktigaste säljverktyg – språket – muntligen och skriftligen. Presentationer för små och stora grupper. Kroppsspråkets betydelse. Redigering, referat och rapporter. Reklamtext (copywriting). Argumentationsteknik och retorik.

Oral and written communication, 15 Yh-poäng
Vi lever i en internationell värld och i många företag är engelskan
koncernspråk. De flesta unga människor i Sverige är idag vana att använda engelska. Den här kursen lär dig att använda rätt engelska i rätt
sammanhang, och tränar dig att utnyttja och utvidga ditt ordförråd.

Examensarbete, 10 Yh-poäng
Här skrivs ett examensarbete inom ett för utbildningen relaterat ämne och med en Metodikdel för examensarbete.


* Denna obligatoriska kurs kan du komplettera med ett frivilligt tillval av kursen English for professional and academic use, som ger 7,5–15 högskolepoäng, beroende på vald omfattning. Kursen ges av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

.


IT- och Mediavetenskap

35 Yh-poäng

Kommunikation och mediateknik – 25 Yh-poäng
Hur man undviker att drunkna i Internet-havet och lär sig att surfa optimalt. Användning av nätet i säljarbetet. Hur man bygger och underhåller websidor. Gör din egen hemsida och lägg ut den på nätet.

Lär dig göra nyhetsblad, annonser och broschyrer. Grunderna inom typografi och layout. Bildbehandling. Filöverföring. Papperskvaliteter och tryckteknik. Träna på alltihop genom att göra din egen broschyr.

Administrativ IT-kunskap – 10 Yh-poäng
Du lär dig få ut mer ur dina datorprogram för ordbehandling, kalkylering,
presentation och databashantering, bland annat genom att integrera dem med varandra. Lagar och regler kring databaser. Effektiv filhantering.
Ergonomi vid arbetsplatsen. Du får även möjlighet att ta Europeiskt
dator-körkort (ECDL).

Lärande i Arbete, LIA

135 Yh-poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen omfattar sammanlagt 27 veckor, dvs en tredjedel av den totala utbildningstiden, fördelat på tre LIA-perioder om vardera nio veckor i termin 2, 3 och 4.