Kursinformation

Kursplanen och de enskilda kursernas innehåll är framtagna enligt de önskemål vi fått från våra samarbetspartners inom transportbranschen och transportlöpande företag.

Här nedan får du en överblick av de kurser som ingår samt en kortfattad innehållsdeklaration av varje kurs.

Avtals- och logistikrätt – 4 Ky-poäng
Kursen ger dig kunskap om regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som är vanliga inom transportnäringen. Tyngdpunkten läggs vid avtals- och köprätt, leveransvillkor, skadestånd och försäkringar. Du lär dig använda transportbranschens dokument såsom fraktsedlar, konossement och sak-försäkringar.

Förpackning och lastbärarteknik – 4 Ky-poäng
Gör dig förtrogen med tekniska förutsättningar för godsskydd samt utformning och användningskriterier för lastbärare och förpackningar.

IT inom logistikområdet – 4 Ky-poäng
Du lär dig hantera program för kalkylering, databashantering och presentation. Ger även grundläggande kunskaper om informationssystem, nätverk och säkerhetsfrågor.

Logistik, grundkurs – 5 Ky-poäng
Om logistikens grunder, kapitalbindning och ränta, lokalisering och lagerkostnader, materialflödestänkande och optimering, partiformningsmetoder och principer för säkerhetslager samt transport- och informationsnätverk.

Logistik, fördjupningskurs – 5 Ky-poäng
Transportsystemens teknik, ekonomi och administration, med tonvikt på konstruktion och analys av system för transporter. Vi ser även på utvecklingen mot en ökad centralisering av produktion på europeisk och global nivå, vilket leder till längre och mer komplexa distributionssystem

Miljö – 4 Ky-poäng
Om transporter och miljö, miljölagstiftning, miljö- och kvalitetssystem. Hur ett modernt kvalitets- och miljöarbete kan bedrivas för att möta marknadens krav. Skall också ge förståelse för miljö- och kvalitetsutvecklingens effekt på företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Handel i ett internationellt perspektiv – 3 Ky-poäng
Du får grundläggande kunskap om handel och marknadsföring i ett internationellt perspektiv, med betoning på marknadsrelationer och nätverk.

Matematik och statistik – 4 Ky-poäng
Kursen lär ut de matematiska verktyg som behövs för att förstå och lösa problem inom övriga delar av utbildningen. Den grundläggande matematiken och statistiken har tillämpningar inom många av de övriga kurserna.

Engelsk affärskommunikation
– 4 Ky-poäng
Ger dig kunskaper i engelsk fackterminologi inom transportområdet samt förbättrar dina allmänna kunskaper i engelska – i synnerhet dina muntliga färdigheter.

Kommunikation – 2 Ky-poäng
Ger ökade färdigheter i praktisk säljteknik och presentationsteknik samt kunskaper i försäljningspsykologi och kundbemötande.

Säkerhetskunskap, inriktning flyg – 3 Ky-poäng
Grunderna i allmänt säkerhetsarbete samt kunskap om och praktiska exempel på riskhanteringsarbete. Även katastrofplanering och hotrisker plus förståelse för hur säkerhets- och räddningsresurser fungerar och är organiserade.

Föreskrifter för civil luftfart
– 2 Ky-poäng
Om lagar och förordningar för luftfarten. Ger även en översiktlig beskrivning av internationella organisationer.

Flygmarknad – 2 Ky-poäng
Kursen ger kunskap om flygmarknaden samt en översiktlig beskrivning av flyget och dess utveckling.

Flygplatskunskap – 2 Ky-poäng
Ger kunskap om en flygplats funktion som transportnav samt en översiktlig beskrivning av vilka lagar och förordningar som reglerar den.

Tullkunskap – 2 Ky-poäng
Kursen ger kunskaper om import, export och internationell handel. Tar även upp regler och tillämpningar som gäller för import- och exportföretag.

Ekonomi, organisation och projektledning – 5 Ky-poäng
Hur man utför transportkalkyler. Om olika typer av intäkter och kostnader samt metoder att beräkna lönsamhet och avkastning. Praktiska beräkningar av kapitalbindningskostnader. Även grundläggande matematiska verktyg för ekonomiska kalkyler och transportdimensionering. Tar också upp strategierna för att leda ett projektarbete.

Lärande i Arbete, LIA – 26 Ky-poäng
Den arbetsplatsförlagda utbildningen omfattar totalt 26 veckor, fördelade på tre LIA-perioder under terminerna två, tre respektive fyra.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

"Lindex behöver kunniga logistiker"

Med stora inköpsvolymer från främst Asien och med butiker i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Tjeckien har Lindex ett stort behov av personal som behärskar internationell logistik. Vi söker ofta duktiga medarbetare till logistikdelen, och jag bedömer att det behovet kommer att fortsätta att vara stort.

Mats Olsson
Logistikchef, AB Lindex