Utbildningsmål

Ingress

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i

 • gerontologi och geriatrik
 • funktionsbevarande omsorg samt rehabilitering
 • smittskyddsarbete och förebyggande smittskyddsåtgärder i såväl ordinära som extraordinära situationer
 • specialiserade kunskaper i dokumentation, genomförandeplaner, kvalitetsarbete och nationella kvalitetsregister utifrån lagstiftning, organisation. kost, nutrition, munhälsa
 • frisk och riskfaktorer, orsak, behandling vid psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt vikten av att vara en del i det multiprofessionella teamet
 • hjärnans fysiologi och förändringar vid demenssjukdom och kognitiv svikt
 • specifik personcentrerad vård och omsorg och konsekvenser för individen och närstående vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer.
 • beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt olika behandlingsmetoder
 • palliativ värdefilosofi, nationella riktlinjer för palliativ vård och svenska palliativregistret
 • vårdkedjan, dess professioner och förstå vikten av samordnad vårdplanering
 • digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter/lagstiftning
 • pedagogiskt ledarskap, grupprocessen, kulturkompetens, språkutvecklande arbetssätt, arbetsplatslärande samt metoder för handledning, reflektion och verksamhetsutveckling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • planera, kliniskt bedöma och utföra specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter utifrån ett salutogent förhållningssätt i olika komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer samt kunna stödja kollegor och närstående genom att vara en del i det multiprofessionella teamet
 • förebygga och minska smittspridning och praktiskt kunna omsätta föreskrifterna i verksamheten
 • tillämpa kunskaper inom kost, nutrition och munhälsa
 • tillämpa kunskaper om rehabilitering och funktionsbevarande omsorg
 • planera, bedöma och tillämpa specifik personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt genom att vara en del i det multiprofessionella teamet kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer
 • planera, bedöma och tillämpa specifik personcentrerad omvårdnad genom att vara en del i det multiprofessionella teamet till personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt genomföra olika behandlingsmetoder
 • tillämpa palliativ värdefilosofi, kulturkompetens samt kunna reflektera över sitt eget förhållningsätt till död och sorgearbete
  arbeta målstyrt, systematiskt samt bidra till att utveckla verksamheten och kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap, lagar, dokumentation och andra styrdokument.
 • arbeta för införandet samt användandet av digitala tjänster, välfärdsteknik inom äldreomsorg med utgångspunkt i säkerhet och lagstiftning
 • handleda andra inom arbetsområdet samt tillämpa metoder för handledning, reflektion och arbetsplatslärande
 • ge en presentation på engelska i tal och skrift

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • stödja och vägleda andra i komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer
 • självständigt vägleda och stödja kollegor att planera och utföra specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter genom att vara en del av det multiprofessionella teamet
 • kompetens för att förebygga vårdrelaterade infektioner med hänsyn taget till den enskilde och handleda sina kollegor i syfte att minska smittspridning och identifiera och förebygga smittrisker i arbetsmiljön
 • självständigt vägleda och stödja kollegor att utföra specifik personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer
 • självständigt vägleda och stödja kollegor att ge specifik personcentrerad omvårdnad till personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt genomföra behandlingsmetoder
 • utföra specialiserad omvårdnad utifrån nationella riktlinjer och kvalitetsregister samt vägleda och stödja kollegor i palliativ värdefilosofi och kulturkompetens
 • självständigt stödja kollegor i dokumentation och genomförandeplaner utifrån lagar och riktlinjer
 • tillämpa lagar, författningar, värdegrunder och andra styrdokument i syfte att utveckla verksamhet och kvalitet samt självständigt och tillsammans med andra arbeta målstyrt och systematiskt.
 • självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom arbetsområdet
 • stödja och vägleda andra i användandet av digitala tjänster och välfärdsteknik i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet

 

Fakta

Nästa start: Augusti 2024
Ansök senast: 17 september
Omfattning: Fyra terminer, 50% studietakt
Poäng: 200 yh-poäng
LIA-praktik: Fyra veckor heltid