Kursinformation

Följande gäller för SVÄ24 som startar i augusti 2024:

Utbildningen innehåller sju obligatoriska kurser:

 • Examensarbete 20 yhp
 • Gerontologi och geriatrik 50 yhp
 • Lärande i arbete LIA 20 yhp
 • Palliativ vård av äldre i livets slutskede 15 yhp
 • Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 25 yhp
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel 15 yhp
 • Äldrepsykiatri 55 yhp

Du kan behöva datortillgång vid delar av dessa kurser. Vi erbjuder tillgång till våra stationära datorer i datasalar och korridorer, men kan inte erbjuda datorköp eller lån av laptop.

Examensarbete (20p)

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna

Gerontologi och geriatrik (50p)

Kursen är en fördjupning av innehållet i ämnet inom gymnasieskolan.
Den studerande lär sig utveckla och fördjupa sin förmåga att identifiera normala åldersförändringar och kunna särskilja dessa från åldrandets sjukdomar.
Kursen tar upp omsorg och omvårdnad, rehabilitering, funktionsbevarande omsorg samt kosten, nutritionen och munhälsans betydelse vid vanliga sjukdomstillstånd hos äldre. Den studerande ska kunna identifiera och förmedla observationer av förändringar till det multiprofessionella teamet för att bidra till goda vårdstrategier. Den studerande får en kunskapsbas inom ämnet för att efter avslutad utbildning kunna handleda och vägleda studerande, kollegor, närstående och anhöriga inom omsorgs- och omvårdnadsuppgifter.

Lärande i arbete (20p)

Kursen behandlar arbetet som specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre samt ger den studerande tillfälle att utifrån innehållet i de teoretiska kurserna reflektera över och analysera arbetet.
Kursen ska även behandla verksamhetsutveckling och handledning samt etiska frågeställningar som en undersköterska kan ställas inför inom arbete med vård och omsorg av äldre.
Om tillfälle ges ska den studerande träna på att tolka symptom på de vanligaste geriatriska sjukdomstillstånden och biverkningar av de vanligaste läkemedlen samt kunna skilja dessa från tillstånd till följd av ett normalt åldrande, de vanligaste demenssjukdomarna, psykiska sjukdomarna och eventuella missbruksproblemen inom vård och omsorg av äldre, de vanligaste demenssjukdomarna, psykiska sjukdomarna och eventuella missbruksproblemen inom vård och omsorg av äldre samt symptom på att en äldre människa är i livets slutskede och behov av lindring av smärta eller ångest i denna situation.

Palliativ vård av äldre i livets slutskede (15p)

Kursen behandlar hur det är att arbeta nära döende och deras anhöriga utifrån ett salutogent förhållningssätt och palliativ värdefilosofi inom vård och omsorg av äldre.
Kursen tar även upp det svenska palliativregistret samt hur det används utifrån uppsatta riktlinjer och direktiv. Den studerande ges tillfälle att reflektera över det egna förhållningsättet till död och sorgearbete.

Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling (25p)

Kursen behandlar hur omsorgs- och omvårdnadsuppgifter dokumenteras och rapporteras inom vård och omsorg av äldre i enlighet med gällande författningar samt hur avvikelser förebyggs genom kontinuerliga riskbedömningar.
Den studerande lär sig verksamhetsutveckling utifrån evidensbaserad praktik och att arbeta mot nationella kvalitetsregister.
Vidare tar kursen upp pedagogiskt ledarskap, arbetsplatslärande, grupprocesser samt metoder för handledning och reflektion.

Välfärdsteknik och hjälpmedel (15p)

Kursen behandlar hur kvaliteten inom vård och omsorg kan höjas med stöd av digitala tjänster, välfärdsteknik och andra hjälpmedel.
Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt lär sig den studerande att forma insatser som utgår från individuella omvårdnadsbehov.

Äldrepsykiatri (55p)

Kursen behandlar frisk och riskfaktorer för psykisk hälsa och ohälsa, missbruk, beroendeproblematik, olika sjukdomstillstånd, orsaker, komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer i samband med detta.
Kursen behandlar vidare demenssjukdom och kognitiv svikt, olika sjukdomstillstånd utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv samt hur det påverkar den enskilde och närstående.
Kursen tar även upp behandlingsmetoder utifrån nationella riktlinjer.


Följande gäller för SVÄ22 och SVÄ23

Utbildningen innehåller åtta obligatoriska kurser:

 • Demens och kognitiv svikt, psykisk ohälsa och beroendeproblematik 55 yhp
 • Dokumentation, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 15 yhp
 • Examensarbete 15 yhp
 • Gerontologi 10 yhp
 • Lärande i arbete 20 yhp
 • Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt 15 yhp
 • Specialiserad omsorg och omvårdnad vid åldrandets sjukdomar och palliativ vård 55 yhp
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel 15 yhp

Du kan behöva datortillgång vid delar av dessa kurser. Vi erbjuder tillgång till våra stationära datorer i datasalar och korridorer, men kan inte erbjuda datorköp eller lån av laptop.

Demens och kognitiv svikt, psykisk ohälsa och beroendeproblematik, 55 yhp
Kursen behandlar demenssjukdomar och kognitiv svikt, olika sjukdomstillstånd utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv samt hur det påverkar den enskilde och anhöriga. Kursen behandlar även metoder utifrån nationella riktlinjer. Efter fullföljd kurs skall den studerande utvecklat kunskaper och färdigheter i att ge personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Efter fullföljd kurs skall den studerande ha specialiserade kunskaper i och färdigheter i att anpassa sitt förhållningssätt till personen med demenssjukdoms förutsättningar. Den studerande ska utveckla kompetenser att självständigt vägleda och stödja kollegor att ge specifik personcentrerad omvårdnad till personer med BPSD-beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt genomföra behandlingsmetoder. Kursen behandlar psykisk hälsa och ohälsa, missbruk, beroendeproblematik, och samsjuklighet hos äldre.
Kursen behandlar olika psykiska sjukdomstillstånd, orsaker, komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer samt behandling. Den studerande ska utveckla en kompetens att självständigt planera, utföra och handleda vid specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter vid psykisk ohälsa samt beroendeproblematik, tillsammans med ett multiprofessionellt team inom området

Dokumentation, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling, 15 yhp
Kursen behandlar hur omsorgs- och omvårdnadsuppgifter rapporteras, dokumenteras utifrån gällande lagstiftning, etiska principer och ska förebygga avvikelser genom kontinuerliga riskbedömningar. Den studerande skall utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i att stödja kollegor i dokumentation, genomförandeplaner och levnadsberättelser utifrån lagar och riktlinjer. Kursen behandlar hur vården och omsorgen om äldre är organiserad, samt vikten av samverkan mellan professionerna i vårdkedjan. Kursen behandlar verksamhetsutveckling utifrån förekommande planer och behov utifrån evidensbaserad praktik. Vidare behandlar kursen metoder för systematiskt kvalitetsarbete, handhavande och tillvaratagande av aktuella för verksamheten nationella kvalitetsregister.

Examensarbete, 15 yhp
Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till LIA eller någon/några av kurserna i utbildningen. Kursen ska utveckla den studerandes kunskaper om vikten av ett vetenskapligt betraktelsesätt. Kursen behandlar kunskaper om ett systematiskt evidensbaserat arbetssätt, och forskningens betydelse för utvecklingsarbete. Kursen ska utveckla de studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser i att samla in, bearbeta, sammanställa, analysera, värdera och redovisa information på ett systematiskt sätt. Kursen ska utveckla den studerandes kompetenser att använda relevanta källor, tidigare resultat, samt att självständigt planera, genomföra och slutföra ett avgränsat projekt

Gerontologi, 10 yhp
Kursen behandlar det normala åldrandet ur fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Den studerande ska utveckla och fördjupa sin förmåga att identifiera normala åldersförändringar som påverkar äldres hälsa och livsvillkor samt äldres specifika behov. Kursen behandlar vilken syn och påverkan samhälletsoch omgivningen har på åldrandet och äldres livssituation. Den studerande ska utveckla sina kunskaper och förmågor i att bemöta utifrån ett professionellt förhållningssätt som stödjer den enskildes självständighet, självbestämmande, inflytande och delaktighet

Lärande i arbete, 20 yhp
Kursen behandlar det vardagliga arbetet på en arbetsplats samt ger tillfälle för reflektion och analys av arbetet. Den studerande ska ges möjlighet att omsätta teori till praktisk handling och ytterligare specialisera kunskaper och färdigheter inom verksamhetsfältet. Den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omsorg och omvårdnad av svårt sjuka äldre samt palliativt omvårdnadsarbete. Kursen ska även behandla verksamhetsutveckling och handledning samt etiska frågeställningar. De studerande skall ges möjlighet att fördjupa sin kompetens och få träna på framtida specialistfunktioner.

Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt, 15 yhp
Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap, arbetsplatslärande, grupprocessen, motivationsprocesser samt metoder för handledning reflektion och språkutvecklande arbetssätt. Kursen behandlar kommunikation och kulturkompetens. Kursen behandlar hur man arbetar med systematiskt förändringsarbete inom vård och omsorg. Den studerande ska utveckla en handlingsberedskap i hur man implementerar nya metoder och arbetssätt. Den studerade ska utveckla färdigheter i att leda reflektionsgrupper i syfte att medvetandegöra yrkesutövare om sina egna yrkeskunskaper för att kunna utveckla dessa.

Specialiserad omsorg och omvårdnad vid åldrandets sjukdomar och palliativ vård, 55 yhp
Kursen behandlar den specifika omsorg och omvårdnad samt stöd som krävs vid vanliga sjukdomar och sjukdomstillstånd hos äldre samt färdigheter och kompetenser att möta och behandla den enskilde på rätt sätt. Den studerande ska utveckla en specialiserad handlingsberedskap i att möta äldre med komplexa omvårdnads och omsorgsbehov inom hela vårdkedjan. Kursen behandlar personcentrad vård, rehabilitering, salutogent förhållningsätt, vårdkedjan, vårdplanering, rehabiliterande och funktionsbevarande insatser och arbetssätt. Kursen behandlar kunskaper om läkemedel vid åldrandets sjukdomar, kost, nutrition, munhälsa och fallprevention och smitta smittspridning. Kursen behandlar hur det är att arbeta nära döende och deras anhöriga utifrån ett salutogent förhållningssätt och ger färdighet i att tillämpa palliativ värdefilosofi. Kursen tar upp det svenska riktlinjer och styrdokument som reglerar den palliativa vården. Under kursen ska den studerande utveckla sin kompetens att självständigt vägleda och stödja kollegor att planera och utföra specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter inom geriatrisk vård och omsorg tillsammans med ett multiprofessionellt team

Välfärdsteknik och hjälpmedel, 15 yhp
Kursen behandlar hur kvaliteten inom vård och omsorg kan höjas med stöd av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel. Kursen behandlar utvecklingen inom välfärdsteknik och hjälpmedelsområdet samt lyfter fram möjligheter och risker. Den studerande skall utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ha kompetens för att ge förslag på och utforma digitala insatser som utgår från individuella omvårdnadsbehov. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna vara en aktiv part vid införandet av digitala välfärdstjänster i vård och omsorg om äldre.

 

Fakta

Nästa start: Augusti 2024
Ansök senast: 17 september
Omfattning: Fyra terminer, 50% studietakt
Poäng: 200 yh-poäng
LIA-praktik: Fyra veckor heltid