Kursinformation

Tullspecialist (Customs Compliance Specialist), heltid

Följande gäller för utbildning som startar 2023, 2024 och 2025:


AEO, uppföljning och egenkontroll, 20 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande en grundläggande kunskap om AEO och den uppföljning och egenkontroll som ska utföras av ett företag med AEOtillstånd.
Kursen skall också sätta in de studerande i de krav som ställs på en sökande och de kompetenser som en sökande måste inneha samt de fördelar som följer av ett AEO-tillstånd. Kursen ska även ge de studerande kunskap om hur det går till att söka andra tullrelaterade tillstånd samt generella krav för dessa tillstånd.
Efter genomförd kurs ska de studerande ha de verktyg som krävs för att kunna planera och hantera en ansökningsprocess för flera olika typer av företag med olika inriktningar och funktioner inom handelskedjan.
Kursen ska också ge de studerande kunskaper i att arbeta med egenkontroll för att identifiera avvikelser, incidenter och brister i företagets tull-, säkerhets- och skyddshantering samt korrigera dessa brister. De studerande ska också veta hur ett transaktionstest för egenkontroll går till. De studerande ska vidare kunna arbeta med identifiering och löpande uppföljning av befintliga och nya affärspartners så att krav och villkor om säkerhet och skydd i den internationella leveranskedjan efterlevs kontinuerligt.

Affärsmannaskap & Strategi för handel, 20 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om hur ett företag påverkas av förändrade villkor för handel, såsom ändrade avtal, ursprungsregler, handelshinder etc. De studerande ska ha en förståelse för processen som börjar i företaget med förändrade villkor och hur ett företags strategi för handel kan påverkas av sådana förändringar. Vidare kommer kursen ta upp vedertagna metoder och verktyg för ekonomisk planering, styrning och uppföljning samt att skapa förståelse hos de studerande hur tull kan utgöra en affärskritisk fråga för ett företag och därigenom träna deltagarnas affärsmannaskap.
Kursen kommer att behandla frågeställningar såsom varför ett företag bedriver internationell handel och vem eller vilka som kan bedriva internationell handel. Vidare tas planering och genomförande av strategi vid internationell handel upp. Även olika typer av distributionsformer, lagar och avtal samt framgångsfaktorer för genomförande kopplat till internationell handel berörs. Vilken typ av handelshinder och handelsorganisationer som är centrala att beakta när man skapar en internationell strategi samt etiska och moraliska aspekter i processen diskuteras.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska utveckla kunskap och få erfarenhet av att planera och genomföra ett större arbete relaterat till yrkesområdet. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen inom tullområdet.
Kursen innebär att genomföra ett större arbete/undersökning inom tullområdet kopplat till tullspecialistkompetensen. Arbetet skall utmynna i en skriftlig rapport. Ämnesval står den studerande fritt att välja så länge det är inom tullspecialistyrkets kunskapsområde.
Examensarbetet är en tillämpning av de teoretiska studierna och erfarenheterna från Lärande i Arbete (LiA). Examensarbetet skall presenteras muntligt inför en grupp. Undervisningen inleds med en kortare teoridel vilken behandlar vetenskapliga metoder och anvisar hur examensarbetets olika delar ska utformas och redovisas. Examensarbetet skall innefatta ett abstract, dvs en engelsk sammanfattning av arbetet.
Den studerande får handledning och stöd i den fortgående processen under examensarbetets olika delar av kursansvarig lärare. Kursen ställer höga krav på eget arbete och självständigt genomförande.

Import och Export Norge, 10 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om deklarationer som görs i Sverige för Norge samt ha färdigheter i att kunna utföra importdeklaration till Norge och exportdeklaration från Norge. De ska även ha kunskaper om hur man hanterar säravgifter i norska deklarationer. De ska även ha kännedom om det norska tullregelverket, samt det norska tullsystemet TVINN och den norska motsvarigheten till Tulltaxan-Tolltariffen.

Import och Exportprocessen, 30 YH-poäng

De studerande ska förstå tullhantering ur ett praktiskt perspektiv. De ska kunna planera och utföra en import- respektive exportprocess. De ska kunna vilka regler och tullförfaranden som kan vara tillämpliga och hur de interagerar med varandra. De ska förstå när olika moment ska ske samt veta när tillstånd och licenser från olika myndigheter måste sökas. De ska känna till de olika koder som förekommer i tulldeklarationer och hur man upprättar en tulldeklaration. De ska kunna beräkna avgifter på ett korrekt sätt. De ska veta vilka Tullverkets olika tillstånd är, hur de fungerar samt vilka typer av tulldeklarationer som kan lämnas in. De ska veta när kontroller måste ske samt konsekvenserna av att inte låta obligatoriska kontroller äga rum. De studerande ska känna till hur export- och importrestriktioner fungerar samt hur och när det är aktuellt att söka tillstånd.
Kursen inkluderar också exportkontroll, hur man hanterar handelssanktioner och export av krigsmateriel. Målet är att de studerande ska ta del av de regler och rutiner som ska tillämpas när det åligger handelssanktioner och embargon.

Internationell Handel, 15 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om Sveriges utrikeshandel; våra handelspartners och vårt varuutbyte. De ska ha kunskap och en förståelse för världshandeln i går, i dag och i morgon och dess påverkan på tullområdet. De ska ha kunskaper om EU’s betydelse för den svenska handeln. De ska ha en förståelse för komparativa fördelar, välfärdsvinster och motiven till tullar och handelskvoter. De studerande ska även känna till WTO’s (World Trade Organisation), WCO’s (World Customers Organisation) roller.
De studerande ska ha kännedom om antidumpningstull, andra handelshindrande åtgärder samt import- och exportrestriktioner. De studerande ska även ha kännedom om vanliga tullprocesser i andra länder. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om de stora varuflödena; globalt respektive till och från Sverige. De studerande ska också känna till skatteregler och momshantering vid EU-intern handel samt ha kunskaper om intrastat.
Kursen skall ge en bred introduktion till hur världshandeln har utvecklats och var den står idag. Kursen skall placera in Sverige och Sveriges handelsstruktur i detta och belysa EUs roll. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom internationell handel och belyser de fördelar och problem som följer med olika handelspolitiska instrument. Kursen behandlar de roller som de olika internationella och nationella institutionerna har inom handel.

Klassificering, 25 YH-poäng

Kursens övergripande mål är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de regler som styr klassificering av varor. De studerande ska även ges kunskaper om skillnader mellan de olika reglerna som styr klassificeringen. Kursen skall också ge en förståelse för vikten av att ha en ingående varukännedom i samband med klassificering och varför en korrekt klassificering är avgörande och vad den har för inverkan på och betydelse för tullproceduren. De studerande ska ges en god förmåga att använda Tulltaxan och förståelse för hur dess information ska tolkas och tillämpas.
Kursen skall ge en helhetsbild av varuklassificering. Den ska ge den studerande en förståelse för praktiska utmaningar utifrån olika roller, företag och perspektiv samt visa på sambandet till andra moment inom tullproceduren. Kursen innehåller engelskt material/moment.

Lagar, Regler och Avtal, 30 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om och kunna tillämpa för området relevanta delar inom nationella tullagstiftningen, transportlagstiftning, GATT- General Agreement on Tariffs and Trade, (Facility Trade,) internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal samt olika former av tulltillstånd. De studerande skall känna till de vanligaste standardavtalen vid export och import samt kunna de olika leveransvillkoren i Incoterms.
Vidare ska de, efter avslutad kurs ha kunskaper om Tullkodex för unionen, UCC. De studerande ska veta vilket ansvar som gäller enligt lagstiftningen, oavsett om exempelvis företaget anlitar ett tullombud eller ej samt vilka konsekvenser en felaktig tullhantering kan få. Kursen innehåller engelskt material/moment.

LIA 1 - Observation, 35 YH-poäng

LIA-perioden ska ge de studerande en introduktion och grundläggande förståelse för företaget och dess verksamhet, affärsidé, produkter/tjänster, organisation och hantering av tullrelaterade frågor. Att få möjlighet att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom tidigare delar av utbildningen. De studerande ska få förståelse för rollen som tullspecialist. Efter LIA-perioden skall de studerande ha kunskap om hur företaget arbetar med tullrelaterade frågeställningar och skall ha utfört vissa konkreta aktiviteter på området.
De studerande ska skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv genom att vara aktiv i sökandet av LIA-plats. LIA-kursens innehåll kan komma att variera då den påverkas av LIAföretagets behov och arbetssätt.

LIA 2 - Tillämpning, 40 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som tullspecialist. Målet med kursen är att de studerande ska knyta samman de tidigare kurserna i utbildningen genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta gör de genom att exempelvis arbeta med en AEO certifiering, kartläggning av företagets handel med tredjeland och dess tullhantering för att kunna kostnadsbespara och effektivisera, klassificering av företagets produkter eller att genomföra ett transaktionstest. De studerande ska skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv genom att vara aktiv i sökandet av LIA-plats. LIA-kursens innehåll kan komma att variera då den påverkas av LIAföretagets behov och arbetssätt.

Särskilda Förfaranden, 25 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande känna till procedurerna och rutinerna kring transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) och förädling (aktiv och passiv förädling), samt veta vad det innebär och när de är tillämpliga.
Kursens innehåll:

 • Regelverk gällande särskilda förfaranden
 • Tillståndskrav, förfarandekoder och garantier
 • Transitering – uppstart och avslut
 • Lagring (tullager och frizoner)
 • Vanliga former av hantering vid lagring
 • Särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning)
 • Förädling (aktiv och passiv förädling) inklusive returförtullning

Transport och Informationslogistik, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska få en grundläggande förståelse kring tullhanteringens roll och påverkan i den internationella handelskedjan. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om de moderna logistiklösningarna, logistikens kostnader och mål samt vad transportslagen innefattar. De ska känna till de stora aktörerna inom transport och logistik och deras roller, hur hamnarna fungerar och var hubbarna finns. De ska ha kunskaper om logistikens informationssystem samt säkerhet för och kring varuflöden.

Tullengelska, 10 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om nödvändig tullterminologi på engelska. De ska kunna sköta skriftlig och muntlig affärskommunikation inom området på engelska.
Kursens innehåll är fokuserat på färdigheter i muntlig och skriftlig engelsk kommunikation med inriktning på tullområdet. Ämnesområdet är av naturen internationellt och i rollen som tullspecialist kommer man dagligen i kontakt med det engelska språket. Inom ramen för kursen kommer de studerande att få ta del av engelsk kurslitteratur och information samt få ett utbyggt ordförråd inom tullområdet. I kursen kommer de studerande få träna sig i att göra såväl muntliga som skriftliga presentationer. Kursen ges på engelska.

Ursprung, 20 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande kunna upprätta korrekt ursprungsdokumentation utifrån de regler som finns för att fastställa varors ursprung. De ska ha insyn i hur frihandelsavtalen är uppbyggda och förstå de regler som måste uppfyllas för att ta del av tullättnader inom ramen för frihandelsavtal och preferensarrangemang. De ska också ha kunskaper om vilken betydelse ursprungsreglerna har då kvantitativa restriktioner tillämpas eller antidumpningsåtgärder används. De studerande ska även ha kunskap om vilka kriterier som finns för att fastställa ursprung då en vara har framställts i ett eller flera länder (kumulation). Till sin hjälp ska de studerande ha kännedom om hur Microsoft Excel skulle kunna användas. Kursen innehåller engelskt material/moment.
Kursens innehåll:

 • Allmänna ursprungsregler (icke-preferentiella ursprungsregler)
 • Frihandelsavtalens uppbyggnad
 • Generella ursprungsregler
 • Ursprungsregler i frihandelsavtal (preferentiella ursprungsregler)
 • Ursprungsintyg
 • Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling (leverantörsdeklarationer)
 • Grundläggande kumulationsregler (bilateral, diagonal/regional och full kumulation)
 • Introduktion till Microsoft Excel

Följande gäller för starterna 2020 och 2021

AEO, uppföljning och egenkontroll, 20 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande en grundläggande kunskap om AEO och den uppföljning och egenkontroll som ska utföras av ett företag med AEO-tillstånd. Kursen ska också sätta in de studerande i de krav som ställs på en sökande och de kompetenser som en sökande måste inneha samt de fördelar som följer av ett AEO-tillstånd. Kursen ska även ge eleverna kunskap om hur det går till att söka andra tullrelaterade tillstånd samt generella krav för dessa tillstånd. Efter genomförd kurs ska de studerande ha de verktyg som krävs för att kunna planera och hantera en ansökningsprocess för flera olika typer av företag med olika inriktningar och funktioner inom handelskedjan.

Kursen ska också ge de studerande kunskaper i att arbeta med egenkontroll för att identifiera avvikelser, incidenter och brister i företagets tull-,säkerhets- och skyddshantering samt korrigera dessa brister. De studerande ska också veta hur ett transaktionstest för egenkontroll går till. De studerande ska vidare kunna arbeta med identifiering och löpande uppföljning av befintliga och nya affärspartners så att krav och villkor om säkerhet och skydd i den internationella leveranskedjan efterlevs kontinuerligt.

Affärsmannaskap och projektledning, 25 YH-poäng

Kursen mål är att ge de studerande en grundläggande företagsekonomisk förståelse samtidigt som de får en introduktion i projektledning. De studerande ska erhålla kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp och samband kopplat till budgetering och kalkylering och hur olika ekonomiska beslut skapar olika typer av ekonomiska resultat/utfall. Vidare kommer studenterna att erhålla kompetens och verktyg för att leda enklare affärsprojekt.
Efter genomgången kurs ska de studerande ha kompetens kring vedertagna metoder och verktyg för ekonomisk planering, styrning och uppföljning. Vidare är en målsättning att skapa förståelse hos de studerande hur tull kan utgöra en affärskritisk fråga för ett företag och därigenom träna deltagarnas affärsmannaskap.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska utveckla kunskap och få erfarenhet av att planera och genomföra ett större arbete relaterat till yrkesområdet. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen inom tullområdet.

Kursen innebär att genomföra ett större arbete/undersökning inom tullområdet kopplat till tullspecialistkompetensen. Arbetet ska utmynna i en skriftlig rapport. Ämnesval står den studerande fritt att välja så länge det är inom tullspecialistyrkets kunskapsområde.
Examensarbetet är en tillämpning av de teoretiska studierna och erfarenheterna från Lärande i Arbete (LiA). Examensarbetet ska presenteras muntligt inför en grupp. Undervisningen inleds med en kortare teoridel vilken behandlar vetenskapliga metoder och anvisar hur examensarbetets olika delar ska utformas och redovisas. Den studerande får handledning och stöd i den fortgående processen under examensarbetets olika delar av kursansvarig lärare. Kursen ställer höga krav på eget arbete och självständigt genomförande.

Import och Export Norge, 10 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om deklarationer som görs i Sverige för Norge samt ha färdigheter i att kunna utföra importdeklaration till Norge och exportdeklaration från Norge. De ska även ha kunskaper om hur man hanterar säravgifter i norska deklarationer. De ska även ha kännedom om det norska tullregelverket, samt det norska tullsystemet TVINN och den norska motsvarigheten till Tulltaxan-Tolltariffen.

Import och Exportprocessen, 30 YH-poäng

De studerande ska förstå tullhantering ur ett praktiskt perspektiv. De ska kunna planera och utföra en import- respektive exportprocess. De ska kunna vilka regler och tullförfaranden som kan vara tillämpliga och hur de interagerar med varandra. De ska förstå när olika moment ska ske samt veta när tillstånd och licenser från olika myndigheter måste sökas. De ska känna till de olika koder som förekommer i tulldeklarationer och hur man upprättar en tulldeklaration. De ska kunna beräkna avgifter på ett korrekt sätt. De ska veta vilka Tullverkets olika tillstånd är, hur de fungerar samt vilka typer av tulldeklarationer som kan lämnas in. De ska veta när kontroller måste ske samt konsekvenserna av att inte låta obligatoriska kontroller äga rum. De studerande ska känna till hur export- och importrestriktioner fungerar samt hur och när det är aktuellt att söka tillstånd.

Internationell Handel, 15 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om Sveriges utrikeshandel; våra handelspartners och vårt varuutbyte. De ska ha kunskap och en förståelse för världshandeln i går, i dag och i morgon och dess påverkan på tullområdet. De ska ha kunskaper om EU’s betydelse för den svenska handeln. De ska ha en förståelse för komparativa fördelar, välfärdsvinster och motiven till tullar och handelskvoter. De studerande ska även känna till WTO’s (World Trade Organisation), WCO’s (World Customers Organisation) roller.
De studerande ska ha kännedom om antidumpningstull, andra handelshindrande åtgärder samt import- och exportrestriktioner. De studerande ska även ha kännedom om vanliga tullprocesser i andra länder. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om de stora varuflödena; globalt respektive till och från Sverige. De studerande ska också känna till skatteregler och momshantering vid EU-intern handel samt ha kunskaper om intrastat.
Kursen ska ge en bred introduktion till hur världshandeln har utvecklats och var den står idag. Kursen ska placera in Sverige och Sveriges handelsstruktur i detta och belysa EUs roll. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom internationell handel och belyser de fördelar och problem som följer med olika handelspolitiska instrument. Kursen behandlar de roller som de olika internationella och nationella institutionerna har inom handel.

Klassificering, 25 YH-poäng

Kursens övergripande mål är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de regler som styr klassificering av varor. De studerande ska även ges kunskaper om skillnader mellan de olika reglerna som styr klassificeringen. Kursen ska också ge en förståelse för vikten av att ha en ingående varukännedom i samband med klassificering och varför en korrekt klassificering är avgörande och vad den har för inverkan på och betydelse tullproceduren. De studerande ska ges en god förmåga att använda Tulltaxan och förståelse för hur dess information ska tolkas och tillämpas.

Kursen ska ge en helhetsbild av varuklassificering. Den ska ge den studerande en förståelse för praktiska utmaningar utifrån olika roller, företag och perspektiv samt visa på sambandet till andra moment inom tullproceduren. Under kursen kommer teoretisk undervisning kombineras med självstudier, diskussioner och praktiska övningar.

Lagar, Regler och Avtal, 30 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om och kunna tillämpa för området relevanta delar inom nationella tullagstiftningen, internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT- General Agreement on Tariffs and Trade, (Facility Trade,) internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal samt olika former av tulltillstånd. De studerande ska känna till de vanligaste standardavtalen vid export och import samt kunna de olika leveransvillkoren i Incoterms.

Vidare ska de känna till risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer t ex remburser, garantier och kreditförsäkringar. De ska ha kunskaper om Tullkodex för unionen, UCC. De studerande ska veta vilket ansvar som gäller enligt lagstiftningen, oavsett om exempelvis företaget anlitar ett tullombud eller ej samt vilka konsekvenser en felaktig tullhantering kan få.

LIA 1 - Observation, 35 YH-poäng

LIA-perioden ska ge de studerande en introduktion och grundläggande förståelse för företaget och dess verksamhet, affärsidé, produkter/tjänster, organisation och hantering av tullrelaterade frågor. Att få möjlighet att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom tidigare delar av utbildningen. De studerande ska få förståelse för rollen som tullspecialist. Efter LIA-perioden ska de studerande ha kunskap om hur företaget arbetar med tullrelaterade frågeställningar och ska ha utfört vissa konkreta aktiviteter på området.

De studerande ska skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv genom att vara aktiv i sökandet av LIA-plats. LIA-kursens innehåll kan komma att variera då den påverkas av LIA-företagets behov och arbetssätt.

LIA 2 - Tillämpning, 40 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som tullspecialist. Målet med kursen är att de studerande ska knyta samman de tidigare kurserna i utbildningen genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta gör de genom att exempelvis arbeta med en AEO certifiering, kartläggning av företagets handel med tredjeland och dess tullhantering för att kunna kostnadsbespara och effektivisera, klassificering av företagets produkter eller att genomföra ett transaktionstest.

De studerande ska skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv genom att vara aktiv i sökandet av LIA-plats. LIA-kursens innehåll kan komma att variera då den påverkas av LIA-företagets behov och arbetssätt.

Strategi för Handel, 10 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om hur ett företag påverkas av förändrade villkor för handel, såsom ändrade avtal, ursprungsregler, handelshinder etc. De studerande ska ha en förståelse för processen som börjar i företaget med förändrade villkor och hur ett företags strategi för handel kan påverkas av sådana förändringar.

Kursen kommer att behandla frågeställningar såsom varför ett företag bedriver internationell handel och vem eller vilka som kan bedriva internationell handel. Vidare tas planering och genomförande av strategi vid internationell handel upp. Även olika typer av distributionsformer, lagar och avtal samt framgångsfaktorer för genomförande kopplat till internationell handel berörs. Slutligen diskuteras även vilken typ av handelshinder och handelsorganisationer som är centrala att beakta när man skapar en internationell strategi samt etiska och moraliska aspekter i processen.

Under kursen kommer teoretisk undervisning kombineras med självstudier, diskussioner och praktiska övningar. Kursen ges delvis på engelska.

Särskilda Förfaranden, 20 YH-poäng

De studerande ska känna till procedurerna och rutinerna kring transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) och förädling (aktiv och passiv förädling), samt veta vad det innebär och när de är tillämpliga.

Kursens innehåll:

 • Regelverk gällande särskilda förfaranden
 • Tillståndskrav, förfarandekoder och garantier
 • Transitering – uppstart och avslut
 • Lagring (tullager och frizoner)
 • Vanliga former av hantering vid lagring
 • Särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning)
 • Förädling (aktiv och passiv förädling) inklusive returförtullning
  Under kursen kommer teoretisk undervisning kombineras med självstudier, diskussioner och praktiska övningar. Kursen ges delvis på engelska.

Transport och Informationslogistik, 10 YH-poäng

De studerande ska ha kunskaper om de moderna logistiklösningarna, logistikens kostnader och mål. De ska känna till de stora aktörerna inom transport och logistik och deras roller. De ska ha kunskaper om logistikens informationssystem samt säkerhet för och kring varuflöden. De studerande ska även ha kunskaper om lagerhantering och distribution.

Kursens innehåll:

 • Vad är logistik
 • Logistikens historik och utveckling
 • Logistiksystemet och dess delar
 • Logistikens kostnader & kapitalbindning
 • Grundläggande nyckeltal
 • Grundläggande lagerstyrning
 • Grundläggande distribution & transportplanering
 • Informationssystem för logistik

Under kursen kommer teoretisk undervisning kombineras med självstudier, diskussioner och praktiska övningar.

Tullengelska. 10 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om nödvändig tullterminologi på engelska. De ska kunna sköta skriftlig och muntlig affärskommunikation inom området på engelska.
Kursens innehåll är fokuserat på färdigheter i muntlig och skriftlig engelsk kommunikation med inriktning på tullområdet. Ämnesområdet är av naturen internationellt och i rollen som tullspecialist kommer man dagligen i kontakt med det engelska språket. Kursen är därför fördelad i 5 stycken 2 poängsmoduler, så att den rent praktiskt integreras med ett antal av utbildningens kurser (Lagar, Regler och Avtal 30p, Ursprung 10p, Klassificering 25p, Affärsmannaskap och projektledning 25p och Strategi för handel 10p). Inom ramen för kursen kommer de studerande att få ta del av engelsk kurslitteratur och information, träna sig i att göra såväl muntliga som skriftliga presentationer. Kursen ges på engelska.

Ursprung, 10 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande kunna upprätta korrekt ursprungsdokumentation utifrån de regler som finns för att fastställa varors ursprung. De ska veta vilka regler som måste uppfyllas för att ta del av tullättnader inom ramen för frihandelsavtal och preferensarrangemang. De ska också ha kunskaper om vilken betydelse ursprungsreglerna har då kvantitativa restriktioner tillämpas eller antidumpningsåtgärder används. De studerande ska även ha kunskap om vilka kriterier som finns för att fastställa ursprung då en vara har framställts i ett eller flera länder. Vidare ska de studerande veta hur bilaterala avtal fungerar till skillnad mot multilaterala avseende kumulation samt hur restitutionsförbudet fungerar.

Det studerande ska också känna till hur det fungerar då ersättningscertifikat utfärdas.

Kursens innehåll:

 • Allmänna ursprungsregler (icke-preferentiella ursprungsregler)
 • Ursprungsregler i frihandelsavtal (Preferentiella ursprungsregler)
 • Kumulationsregler (bilateral, diagonal/regional och full kumulation)
 • Val mellan frihandel och aktiv förädling (Restitutionsförbudet)
 • Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling
 • Ersättningscerifikat
 • Duplikat
 • Utfärdande i efterhand

Under kursen kommer teoretisk undervisning kombineras med självstudier, diskussioner och praktiska övningar. Kursen ges delvis på engelska.

Följande gäller för starterna 2018 och 2019

AEO, uppföljning och egenkontroll, 20 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande en grundläggande kunskap om AEO och den uppföljning och egenkontroll som ska utföras av ett företag med AEO-tillstånd. Kursen skall också sätta in de studerande i de krav som ställs på en sökande och de kompetenser som en sökande måste inneha samt de fördelar som följer av ett AEO-tillstånd.

Kursen ska även ge de studerande kunskap om hur det går till att söka andra tullrelaterade tillstånd samt generella krav för dessa tillstånd.

Affärsmannaskap och projektledning, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande en grundläggande företagsekonomisk förståelse samt en introduktion i projektledning. Målet är att ge kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp samt och färdigheter i budgetering, kalkylering samt förståelse hur olika ekonomiska beslut skapar olika typer av ekonomiska resultat/utfall. Vidare kommer de studerande att erhålla kompetens och verktyg för att leda enklare affärsprojekt. Efter genomgången kurs ska de studerande ha kompetens för att arbeta med vedertagna metoder och verktyg för ekonomisk planering, styrning och uppföljning. Vidare är en målsättning att skapa förståelse hos de studerande hur tull kan utgöra en affärskritisk fråga för ett företag och därigenom träna deltagarnas affärsmannaskap.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskap och erhålla erfarenhet kring att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket skall resultera i en skriftlig rapport. Examensarbetet ger en fördjupning och breddar den yrkesrelaterade kunskapen. Målet är att: • de studerande skall erhålla insikter i ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskap, färdighet och kompetens att genomföra ett projektarbete inom ett specifikt valt fördjupningsområde.

Import och export Norge, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskap om deklarationer som görs i Sverige för Norge samt ha färdigheter i att kunna utföra importdeklaration till Norge och exportdeklaration från Norge. Målet är att de studerande även ska erhålla kunskaper om hur man hanterar säravgifter i norska deklarationer. De ska även ha kännedom om det norska tullregelverket, samt det norska tullsystemet TVINN och den norska motsvarigheten till Tulltaxan-Tolltariffen.

Import och exportprocessen, 30 YH-poäng

De studerande ska förstå tullhantering ur ett praktiskt perspektiv. De ska kunna planera och utföra en import- respektive exportprocess. De ska kunna vilka regler och tullförfaranden som kan vara tillämpliga och hur de interagerar med varandra. De ska förstå när olika moment ska ske samt veta när tillstånd och licenser från olika myndigheter måste sökas. De ska känna till de olika koder som förekommer i tulldeklarationer och hur man upprättar en tulldeklaration. De ska kunna beräkna avgifter på ett korrekt sätt. De ska få en förståelse för hantering av dokument för de olika transportsätten samt kunna tyda olika frakthandlingar. De ska veta vilka Tullverkets olika tillstånd är, hur de fungerar samt vilka typer av tulldeklarationer som kan lämnas in. De ska veta när kontroller måste ske samt konsekvenserna av att inte låta obligatoriska kontroller äga rum. De studerande ska känna till hur export- och importrestriktioner fungerar samt hur och när det är aktuellt att söka tillstånd.

Internationell handel, 15 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om Sveriges utrikeshandel; våra handelspartners och vårt varuutbyte. De ska ha kunskap och en förståelse för världshandeln i går, i dag och i morgon och dess påverkan på tullområdet. De ska ha kunskaper om EU´s betydelse för den svenska handeln. De ska ha en förståelse för komparativa fördelar, välfärdsvinster och motiven till tullar och handelskvoter. De studerande ska även känna till WTO ´s (World Trade Organisation), WCO ´s (World Customers Organisation) roller. De studerande ska ha kännedom om antidumpningstull, andra handelshindrande åtgärder samt import- och exportrestriktioner. De studerande ska även ha kännedom om vanliga tullprocesser i andra länder. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om de stora varuflödena; globalt respektive till och från Sverige. De studerande ska också känna till skatteregler och momshantering vid EU-intern handel samt ha kunskaper om intrastat.

Klassificering, 25 YH-poäng

Kursen skall ge en helhetsbild av varuklassificering. Den ska ge den studerande en förståelse för praktiska utmaningar utifrån olika roller, företag och perspektiv samt visa på sambandet till andra moment inom tullproceduren.
Kursens övergripande mål är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de regler som styr klassificering av varor. De studerande ska även ges kunskaper om skillnader mellan de olika reglerna som styr klassificeringen. Kursen skall också ge en förståelse för vikten av att ha en ingående varukännedom i samband med klassificering och varför en korrekt klassificering är avgörande och vad den har för inverkan på och betydelse i tullproceduren. De studerande ska ges en god förmåga att använda Tulltaxan och förståelse för hur dess information ska tolkas och tillämpas.

Lagar, regler och avtal, 30 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en grundläggande överblick av de normer som är relevanta för en tullspecialist. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om och kunna tillämpa för området relevanta delar inom nationella tullagstiftningen, internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT- General Agreement on Tariffs and Trade, (Facility Trade,) internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal samt olika former av tulltillstånd. De studerande skall känna till de vanligaste standardavtalen vid export och import samt kunna de olika leveransvillkoren i Incoterms. Vidare ska de känna till risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer t ex remburser, garantier och kreditförsäkringar. De ska ha kunskaper om Tullkodex för unionen, UCC samt ha färdigheter i att arbeta med standardiserad arbetsprocesser i IT- system för hantering av information mellan myndigheter och näringslivet. De studerande ska veta vilket ansvar som gäller enligt lagstiftningen, oavsett om exempelvis företaget anlitar ett tullombud eller ej samt vilka konsekvenser en felaktig tullhantering kan få.

LIA 1 - observation, 35 YH-poäng

Kursen syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom tidigare delar av utbildningen. LIA-perioden skall ge de studerande en introduktion och grundläggande förståelse och kunskap kring företagets verksamhet, affärsidé, produkter/tjänster, organisation och hantering av tullrelaterade frågor. De studerande skall vidare erhålla förståelse för rollen som tullspecialist. LIA-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på LIA-platsen kopplat till tullfrågor. Efter LIA-perioden skall den studerande ha kunskap om det hur företaget arbetar med tullrelaterade frågeställningar och skall ha utfört vissa konkreta aktiviteter på området.

LIA 2 - tillämpning, 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupad kunskap om och färdigheter i ett eller flera ämnesområden inom utbildningen genom att knyta samman de tidigare kurserna i utbildningen genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper som tullspecialist i praktiken. Målet är att de studerande skall genomföra olika konkreta tullrelaterade arbetssysslor på ett företag. Detta gör de studerande genom att exempelvis arbeta med en AEO certifiering, kartläggning av företagets handel med tredjeland och dess tullhantering för att kunna kostnadsbespara och effektivisera, klassificering av företagets produkter eller att genomföra ett transaktionstest m.m.

Strategi för handel, 10 YH-poäng

Kursen syftar till att behandla frågeställningar såsom varför ett företag bedriver internationell handel och vem eller vilka som kan bedriva internationell handel.
Målet är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskap om hur ett företag påverkas av förändrade villkor för handel, såsom ändrade avtal, ursprungsregler, handelshinder etc. De studerande ska ha en förståelse för processen som börjar i företaget med förändrade villkor och hur ett företags strategi för handel kan påverkas av sådana förändringar.

Särskilda förfaranden, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska känna till procedurerna och rutinerna kring transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) och förädling (aktiv och passiv förädling), samt veta vad det innebär och när de är tillämpliga. Målet med kursen är att de studerande skall erhålla förståelse för det regelverk som styr hur man hanterar särskilda förfaranden.

Transport och informationslogistik, 10 YH-poäng

De studerande ska ha kunskaper om de moderna logistiklösningarna, logistikens kostnader och mål. De ska känna till de stora aktörerna inom transport och logistik och deras roller. De ska ha kunskaper om logistikens informationssystem samt säkerhet för och kring varuflöden. De studerande ska även ha kunskaper om lagerhantering och distribution.

Tullengelska, 10 YH-poäng

Kursens syfte är att rusta de studerande att kunna arbeta som tullspecialist i ett internationellt sammanhang. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om nödvändig tullterminologi på engelska. Målet är att de studerande ska kunna sköta skriftlig och muntlig affärskommunikation inom tullområdet på engelska.

Ursprung, 10 YH-poäng

Kursens syfte är att de studerande efter genomförd kurs ska kunna upprätta korrekt ursprungsdokumentation utifrån de regler som finns för att fastställa varors ursprung. Målen är att de ska veta vilka regler som måste uppfyllas för att ta del av tullättnader inom ramen för frihandelsavtal och preferensarrangemang. De ska också ha kunskaper om vilken betydelse ursprungsreglerna har då kvantitativa restriktioner tillämpas eller antidumpningsåtgärder används. De studerande ska även ha kunskap om vilka kriterier som finns för att fastställa ursprung då en vara har framställts i ett eller flera länder. Vidare ska de studerande veta hur bilaterala avtal fungerar till skillnad mot multilaterala avseende kumulation samt hur restitutionsförbudet fungerar. Det studerande ska också känna till hur det fungerar då ersättningscertifikat utfärdas.


Fakta

Nästa start: Januari 2025
Ansök senast: 15 oktober 2024
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 7+8 veckor