Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Vad är informationssäkerhet, koncept, teorier, definitioner
 • Organisering av säkerhetsarbete
 • Processtyrning av informationssäkerhet, PDCA
 • Riskbedömning och risk-och kontinuitetshantering av tillgångar
 • Informationssäkerhet och juridik
 • Ramverket -policy, riktlinjer och instruktioner
 • Förutsättningar för införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) inklusive certifiering
 • Integrering av LIS i befintligt ledningssystem
 • Personal och säkerhet, säkerhetsmedvetande, säkert beteende
 • Säkerhet i IT-system
 • Fysisk säkerhet
 • lncidenthantering
 • Kommunikation och drift
 • Revision och förbättringsarbete
 • Ständiga förbättringar teori och praktik
 • På vilket sätt informationssäkerhet kan vara verksamhetskritiskt ur ett ledningsperspektiv
 • Kontinuitetsplanering
 • 0utsourcing

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • använda informationssäkerhetsmetoder i praktiken
 • analysera och utveckla en effektiv grundstruktur i befintligt ledningssystem
 • identifiera och prioritera risker i befintliga verksamhets-funktioner och -processer
 • organisera systematiskt säkerhetsarbete i organisation
 • genomföra systematiskt säkerhetsarbete
 • genomföra internrevision mot valda kvalitetskriterier
 • arbete integrerat med kvalitet, miljö, arbetsmiljö, risk och andra områden
 • leda och medverka i projekt, t.ex. implementerings-, utvecklings-och förbättringsprojekt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt driva och samordna systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • ansvara för kvalité och efterlevnad i systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • leda och samordna åtgärds-och förbättringsprojekt
 • forma en strategi för systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • kommunicera och redovisa kvalitativa mätvärden från det systematiska informationssäkerhetsarbetet
 • övertyga intressenter om värde och nytta med systematiskt informationssäkerhetsarbete