Kursinformation

Teknisk försäljning

Fyra terminer / 400 Yh-poäng

Utbildningens kurser

Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsekonomi – 25 Yh-poäng

Kursen ska ge de studerande ett helhetsperspektiv på företagets affärer och skapa en förståelse för hur företag fungerar och styrs samt utveckla deltagarnas färdigheter i att använda ekonomiska modeller och begrepp för planering och styrning av företag mot ökad lönsamhet med koppling till säljarbetet.

Kursinnehåll:

- Årsredovisningen som utgångspunkt för affärsplaneringen

- Grundläggande ekonomistyrning med modeller för resultatplanering, täckningsbidrag, kalkylering och budgetering

- Grundläggande redovisning

- Företagets finansiering

- Affärssimulering i form av spel och praktikfall

Affärsjuridik – 20 Yh-poäng

Målet för kursen är att ge grundläggande kunskap om affärsjuridikens betydelse för beslutsfattandet i företagen samt vilka lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Kursen ska också utveckla förmågan att lösa juridiska problem och tolka juridiska dokument inom affärslivet.

Kursinnehåll:

- Beskrivning av rättsväsendets organisation

- Introduktion till lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden såsom t ex avtalsrätt, standardavtal, köprätt,

konsumenträtt, krediträtt, immaterialrätt, associationsrätt och arbetsrätt

- Förebygga och lösa juridiska problem och tvister i företagen

- Tolkning av juridiska dokument som förekommer i affärslivet

- Affärsetik

Affärsutveckling med hållbara affärer – 10 Yh-poäng

Målet i kursen är att den studerande skall förstå hur en säljare bidrar i affärsutvecklingen för att i nästa led lyckas bättre i säljprocessen.

Kursinnehåll:

- Innovation och entreprenörskap

- Omvärldsanalyser

- Nya marknader

- Hållbara affärer

- Hållbar utveckling som affär

- Certifieringar

- Strategi- och målformulering

- Affärsplanering

- Produktutveckling och paketering

Engelsk affärskommunikation – 15 Yh-poäng

Målet för kursen är att de studerande skall fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. De skall både kunna föra ett samtal och göra en presentation inför en större grupp samt aktivt använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. Engelska skall kunna användas som koncernspråk

Kursinnehåll

- Affärsengelska

- Engelska inom specialiseringsområdet

- Tala, läsa, skriva och lyssna men anpassat till utbildningens särskilda vokabulär

- Skriva offerter, muntligt presentera en lösning och förhandla med en kund

- Använda språkverktyg

Examensarbete – 15 Yh-poäng

Examensarbetet syftar till att den studerande på sin LIA-plats genomför en större arbetsuppgift som ett avgränsat projekt med branschtekniskt innehåll. Examensarbetet skall ge den fördjupning och breddning av de yrkestekniska kunskaperna och vana vid självständigt arbete med större uppgift.

Examensarbetet utförs vanligen för en uppdragsgivare och skall vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktisk handling, alltså ett sätt att använda och testa de kunskaper utbildningen givit i praktiken. Examensarbetet innefattar en examensrapport och praktisk redovisning, och ställer höga krav på eget arbete och självständighet i utförandet.

Industriteknik och design – 30 Yh-poäng

Kursen skall ge en översiktlig förståelse för värde- och bearbetningskedjor från råvara till färdig produkt samt kunskap om några av Sveriges viktigaste exportbranscher och tillverkningsföretag. Här ges också grundläggande kunskap och begreppsförståelse för olika typer av material och deras relaterade bearbetnings- och tillverkningsmetoder, strategier och metoder för produktionsutveckling

Kursinnehåll

- Teknik- och industrihistoria

- Från gruva till plåt

- Från olja till plast

- Från skog till pappersmassa

- Företags-/produktkunskap om Sveriges största företag

- Industrimekanik

- Material och tillverkning

- Produktionsutveckling och produktionssystem i olika branscher

- Produktutveckling och produktdesign

- Marknadssamspelet design/användarvänlighet och teknik

- Lean

- Certifiering, standarder (ISO 9001, ISO 14001)

Produktplanering

- CAE (CAD, VR, Form o läge)

Informationsteknik – 20 Yh-poäng

Kursen skall ge begreppskunskap och allmänteknisk förståelse för elektronik, data samt tillämpningar av informations- och kommunikationsteknologi.

Kursinnehåll:

- Mikroelektronik

- Kretselektronik

- Sensorteknik

- Spänningslära

- Starkströmsteknik

- Datorkunskap (standarder, plattformar, hårdvara, server, webb, hosting)

- Programmering

- Digital kommunikation

- Data- och kommunikationsinfrastruktur

Kundrelationer – 10 Yh-poäng

Målet för kursen är att de studerande skall utveckla förmågan att se, medverka i och utveckla sociala relationer vid säljsammanhang. Kursen ger också olika psykologiska aspekter på möten mellan människor och gruppbeteenden. Mycket gruppdiskussioner. Kursen skall ge kunskap i hur verktyg för marknadssegmentering och kundkategorisering skall användas. Kursen skall belysa vikten av långsiktighet i affärsrelationer

Kursinnehåll:

- Personanalyser och anpassning till olika personligheter

- Gruppbeteenden

- Hur man får kunden att prata om sin verksamhet och sina underliggande behov

- Mental träning

- Kommunikation och samarbete med olika funktioner, chefer, inköpare etc

- Hur skapa och underhålla långvariga kundrelationer

Lärande i arbete 1, Introduktion – 45 Yh-poäng

Kursen skall ge den studerande motivation och erfarenheter som förberedelse för fortsatt utbildning. Kursen skall även ge den studerande branschkännedom och personliga kontakter med redan yrkesverksamma inom området för att få en inblick i arbetets art.

Genom en introduktion på företaget skall den studerande få kunskaper om företagets verksamhet, affärsidé och organisation.

LIA-perioden skall ge kunskaper om framtida arbetsuppgifter och den framtida yrkesrollen. Den skall också påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil utifrån den studerandes intresse och anpassas till arbetsplatsens behov.

Efter LIA-perioden skall de studerande kunna redogöra för företagets verksamhet och organisation. De skall utöver det kunna ge en allmän presentation av företagets olika yrkeskategorier och kunna delta i olika möten. Dessutom skall de studerande kunna utföra såväl allmänna arbetsuppgifter som vissa specifika inom försäljning.

Lärande i arbete 2, Specialisering – 45 Yh-poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen. Dels inför den professionella framtid som väntar och dels för att ha som underbyggnad inför kommande teoretiska studier. Dessutom skall den ge den studerande kunskap om och problemställningar som förekommer i en säljares vardag.

LIA-perioden skall påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil som är anpassad till företagets behov med hänsyn tagen till de begränsningar och möjligheter verksamheten ger. LIA-perioden ska också ge en kunskapsfördjupning anpassad till företagets verksamhet.

Efter LIA-perioden skall de studerande kunna ge en beskrivning av företagets verksamhet. De skall dessutom med handledning kunna utföra arbetsmoment som förekommer inom försäljning och under sakkunnig ledning kunna delta i olika pågående försäljningsaktiviteter.

Lärande i arbete 3, Inskolning i nytt arbete 40 Yh-poäng

Kursen skall ge kunskaper om de yrkesroller utbildningen syftar till samt erfarenhet av arbetsuppgifter inom olika områden. De senare genom att den studerande ges möjlighet att följa och medverka i företagets olika försäljningsprocesser. Dessutom bör kursen ge ett nätverk inför kommande yrkesliv.

Företaget skall under LIA-perioden skola in den studerande som medarbetare i verksamheten. Målet är att den studerande skall kunna fungera självständigt på arbetsplatsen och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom försäljning.

Efter LIA-perioden skall de studerande kunna beskriva ingående hur företaget fungerar. De skall kunna redogöra för verksamheten eller delar av verksamheten samt självständigt kunna utföra de inom verksamheten vanligaste förekommande arbetsuppgifterna.

Marknadsföring – 25 Yh-poäng

Målet för kursen är att de studerande skall få grundläggande kunskap om marknadsföring och hur den kan generera försäljning.

Många praktiska moment underlättar förståelsen för det arbete som en säljare kan delta i.

Kursinnehåll:

- Grunderna i marknadsföring

- Konkurrentanalys

- Kund- och produktsegmentering

- Positionering

- Val av marknadsföringskanaler

- Marknadsföringsmixen

- Strategiska och taktiska val

- Att bygga varumärke

Marknadskommunikation, Sociala medier – 10 Yh-poäng

Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Målet för kursen är att ge grundläggande kunskap i olika sätt att kommunicera på marknaden och hur sociala medier kan användas vid försäljning och marknadsföring.

Kursinnehåll:

- Marknadskommunikation nationellt och internationellt

- Introduktion till sociala medier i försäljningssammanhang

- Användningsområden för olika sociala medier

- Att nå ut genom sociala nätverk

- Val av verktyg och kanaler för att marknadsföra och informera om ett företag och dess produkter

- Val av strategi för kundrelation via sociala medier som exempelvis, bloggar, communities, forum och videosajter

- Juridik, sekretess och etik

Miljöteknik – 15 Yh-poäng

Kursen skall ge en översiktlig förståelse för dagens teknologi och utmaningar samt grundläggande begrepp inom miljö- och energiteknik. Den skall ge kunskap om Sveriges kanske snabbast växande exportbranscher och cleantechföretag.

Kursinnehåll:

- Processteknik

- Miljökemi

- Vattenrening

- Inomhus- och utomhusmiljö

- Förnyelsebar energi- Hållbar utveckling

- Miljö (biologiska system, förorening, hygien, lagstiftning)

- Framtidens energisystem och energikällor (vindkraft, vågkraft, solkraft, etc.)

- Livscykelanalys

- Återvinning

- Drift och underhåll

- Energieffektivisering och slöseri

- Arbetsmiljö

- Energifrågor, miljö och design inom byggbranschen med förädling från arkitektidé till förvaltning

Personlig försäljning B2B, förhandling och avslut – 40 Yh-poäng

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i praktiskt och personligt försäljnings- och förhandlingsarbete mellan företag, ”business to business”, nationellt. Kursen skall ge de studerande praktisk erfarenhet att använda sig av ett datorbaserande säljstödprogram, CRM, Customer relationship management.

- insikt i säljprocessens samtliga steg

- kunskaper i planering, styrning och uppföljning av försäljningsinsatser

- hur ett företags säljstrategi arbetas fram

- hur målstyrning och nyckeltal används i försäljningsarbetet

- studerande metoder för planering, styrning och uppföljning av

försäljningsinsatser

- hur man utformar sitt erbjudande till kund

- hur man skapar och kommunicerar mervärde till kunden

- Förhandlingsprocessen

- Kunders inköps- och beslutsprocess

- Förbereda en förhandling

- Förhandlingsteknik

- Argumentationsteknik

- Effektiva avslut och hur man når dit

- Uppföljning av offerter

- Praktiska förhandlingssituationer

- etik och moral inom försäljning

- grunderna inom säljledning.

- förståelse för hur kultur, språk och traditioner påverkar beslut och

skeenden i processen

- kunskap i att dokumentera och förståmöjligheter med CRM-system

- kunskaper om olika CRM-system

Projektledning – 15 Yh-poäng

Målet för kursen är att ge en grundläggande kunskap och träning i metoder för att framgångsrikt starta och driva projekt. Kursen innehåller flera praktiska moment.

Kursinnehåll:

- Starta, organisera och driva projekt

- Projektledarrollen

- Projektorganisation

- Kommunikation i samband med projekt

- Projektmål

- Projekt-, planerings- och problemslösningsverktyg

- Administrera och dokumentera dokument

- Uppföljning och utvärdering av projekt

- Personliga egenskaper och hur de fungerar i samarbete med andra

- Grunderna i ett professionellt projektledarskap

Svensk affärskommunikation – 20 Yh-poäng

Målet för kursen är att de studerande skall träna sina färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt. Kursen innehåller flera praktiska moment, såsom presentationer för små och stora grupper.

Kursinnehåll:

- Förberedelser och disposition av en presentation

- Retoriska tekniker för olika målgrupper

- Grunderna i mötesteknik och tillämpning av olika grepp inom modern presentationsteknik

- Kroppsspråk

- Argumentation och hur man framför ett budskap på ett övertygande sätt

- Analys av de faktorer som påverkar förståelsen mellan säljare och köpare och därmed kommunikationens effektivitet

- Formulering av affärsbrev, rapporter, protokoll, offerter m.m.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik: