Kursinformation

Säljare och marknadsförare B2B

Fyra Terminer / 400 YH-POÄNG
Utbildningen har 15 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsjuridik – 15 Yh-Poäng

Målet för kursen är att ge grundläggande kunskap om affärsjuridikens betydelse för beslutsfattandet i företagen samt vilka lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Kursen ska också utveckla förmågan att lösa juridiska problem och tolka juridiska dokument inom affärslivet.

Kursinnehåll

- Beskrivning av rättsväsendets organisation

- Introduktion till lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden såsom t ex avtalsrätt, standardavtal, köprätt, konsumenträtt, krediträtt, immaterialrätt, associationsrätt och arbetsrätt

- Förebygga och lösa juridiska problem och tvister i företagen

- Tolkning av juridiska dokument som förekommer i affärslivet

- Affärsetik

Engelsk affärskommunikation – 15 Yh-Poäng

Målet för kursen är att de studerande skall fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation inom området för affärskommunikation. De skall kunna göra säljande presentationer inför små och större grupper och hantera feedback och frågestunder samt för säljsamtal i förhandlingar och affärsutbyte. Skriftligt skall de kunna kommunicera affärsmässigt inom allt från förfrågan, offert, order etc till kreativa säljbrev.

Kursinnehåll

- Presentation Skills – muntliga framträdanden och skriftlig manusträning

- Affärsengelska, i muntlig och skriftlig engelsk kommunikation

- Engelska med inriktning marknadsföring och försäljning

- Tala, läsa, skriva och lyssna, anpassat till utbildningens särskilda vokabulär

- Skriva offerter, muntligt presentera en lösning och förhandla med en kund

Examensarbete – 15 Yh-Poäng

Examensarbete ska vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktisk handling, alltså ett sätt att använda och testa de kunskaper kursen gett i praktiken. Examensarbetet utgörs av en examensrapport och praktisk redovisning och ställer höga krav på eget arbete och självständighet i utförandet.

- Examensarbetet kan innebära att den studerande på sin LIA-plats genomför en större arbetsuppgift inom ett avgränsat projekt med branschspecifikt innehåll

- Examensarbetet utförs vanligen för en uppdragsgivare och skall vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktisk handling, alltså ett sätt att använda och testa de kunskaper utbildningen givit i praktiken.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

- Planera och genomföra en större arbetsuppgift med yrkesspecifik inriktning.

- Sammanställa en skriftlig rapport utifrån ett vetenskapligt metodiskt förhållningssätt.

- Presentera och sammanfatta examensarbetets frågeställningar och Huvudresultat

Företagsekonomi – 50 Yh-Poäng

Kursen ska ge de studerande insikter om företagens roll i samhället, deras betydelse för samhällsekonomin och relationer mellan företag och övriga aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Den som genomgår kursen skall också erbjudas kunskaper om de grundläggande företagsekonomiska teorier och modeller som vanligen används inom företag och andra typer av organisationer för att beskriva en verklighet eller lösa olika former av beslutsproblem. Den studerande ska erhålla såväl helhets- som detaljperspektiv på företagens verksamhet och ekonomi.

Kursen innehåller:

- företagens olika roller i samhällsekonomin, svenska näringslivets struktur och förutsättningar ur såväl nationellt som internationellt perspektiv

- analys av företags affärsidé, värdera strategiska och taktiska åtgärder

- analys och bedömning av intäkter, kostnader och lönsamhet

- analys av miljömässiga, samhälls- och företagsekonomiska konsekvenser av investeringar

- beräkna kapitalbehovet i en organisation

Företagsekonomi grundkurs – 10 Yh-Poäng

Kursen är en översiktskurs i företagsekonomi. Kursen skall förbereda de studerande på fortsatta studier inom samtliga kurser som har inriktning mot företagsekonomi. Kursen skall ge en bred orientering om företag och deras verksamhet och ge en helhetsbild av företagets ekonomi. Kursen skall ge grundläggande kunskaper och begrepp inom områdena redovisning, budgetering, kalkylering och marknadsföring.

Kursen innehåller centrala företagsekonomiska områden och fokus läggs vid förståelse för olika processer inom företaget med koppling främst till ekonomisystem. Kursen innehåller allt från budgetering och kalkylering till bokföring, bokslut och räkenskapsanalys. De studerande arbetar i hög utsträckning praktiskt med att självständigt och i grupp genomföra olika övningar inom ovanstående områden. Kursen är grundläggande och följs sedan av en högre kurs i företagsekonomi. Samverkan sker därför med denna senare kurs.

Kommunikations- och medieteknik – 25 Yh-Poäng

Kursens mål är att göra studenterna väl förtrogna med att kommunicera budskap via modern informationsteknologi, riktade till specifika målgrupper och med reflekterad grafisk formgivning. Fokus kommer att hållas på verktyg för att publicera till Worldwide Web och till tryck på papper, samt att framställa och redigera bilder och illustrationer. Parallellt med detta skall kursen också medverka till att ge studenten ett källkritiskt förhållningssätt till information, liksom möjlighet att diskutera och lära kring upphovsrättsliga frågor och nätetik. Kursen skall hålla ett producentperspektiv och i görligaste mån finna anknytningspunkter både till arbetslivet och till andra kurser i utbildningen genom gemensamma projekt.

Innehåll:

- hantera relevant programvara

- genomföra uppdrag, enskilt och i grupp

- producera en folder och en webbplats

diskutera problematiseringar och ställningstaganden av projekt som en professionell producent står inför

Kundrelationer – 10 Yh-Poäng

Kursen skall belysa vikten av långsiktighet i affärsrelationer.

Målet för kursen är att de studerande skall utveckla förmågan att se, medverka i och utveckla sociala relationer vid säljsammanhang. Kursen ger också olika psykologiska aspekter på möten mellan människor och gruppbeteenden. Mycket gruppdiskussioner.

Kursinnehåll:

- Personanalyser och anpassning till olika personligheter

- Gruppbeteenden

- Hur man får kunden att prata om sin verksamhet och sina underliggande behov

- Mental träning

- Kommunikation och samarbete med olika funktioner, chefer, inköpare etc

- Hur skapa och underhålla långvariga kundrelationer

Lärande i arbete 1 Introduktion – 45 Yh-Poäng

Introduktion

Genom en introduktion på företaget skall den studerande få kunskaper om företagets verksamhet, affärsidé, produkter och organisation. Den studerande skall även få en introduktion i företagets marknadsförings- och säljarbete.Efter LiA-perioden ska den studerande kunna redogöra för företagets verksamhet och organisation och ge en allmän presentation av företagets marknadsförings- och säljarbete. Kunna delta i olika möten på en marknadsförings- eller säljavdelning samt utföra vissa arbetsuppgifter utifrån företagets eller avdelningens marknadsförings och säljarbete och dessutom kunna utföra stora delar av sina arbetsuppgifter relativt självständigt.

Kursens innehåll ger en Introduktion på företaget avseende företagets verksamhet, affärsidé, produkter och organisation och i företagets marknadsförings-och säljarbete. Under denna period besöks den studerande och LIA-handledaren av utbildningsledaren för en avstämning.

Lärande i arbete 2 Specialisering – 45 Yh-Poäng

Specialisering

LIA-perioden skall påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil som är anpassad till företagets/avdelningens behov med hänsyn tagen till de begränsningar och möjligheter verksamheten ger. LIA-perioden ska också ge en kunskapsfördjupning anpassad till företagets marknadsförings- och säljarbete.

Efter LiA-perioden ska den studerande kunna ge en beskrivning av företagets marknadsförings- och säljarbete och med handledning, utföra arbetsmoment som förekommer i företagets eller avdelningens marknadsförings- och säljarbete. Under sakkunnig ledning kunna deltaga i ett pågående projekt eller utredning som företaget bedriver kring marknadsförings- och säljarbete.

Kursens innehåll är en specialisering med kunskapsfördjupning anpassad till företagets marknadsförings- och säljarbete.

Under denna period besöks den studerande och LIA-handledaren av utbildningsledaren för en avstämning.

Lärande i arbete 3 Inskolning i nytt arbete – 40 Yh-Poäng

Inskolning i nytt arbete

Företaget skall skola in den studerande som medarbetare i företagets/avdelningens projektverksamhet.

Målet är att den studerande skall kunna fungera självständigt på arbetsplatsen och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom företagets marknadsförings- och försäljningsorganisation.

Efter LiA-perioden ska den studerande kunna beskriva ingående hur verksamheten eller delar av verksamheten och påverkande omvärldsfaktorer. Den studerande skall förstå företagets affärsidé, organisation och intressenter och självständigt kunna utföra de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna i företagets marknadsförings- och säljarbete.

Efter en analys av en begränsad del av företaget också kunna ge förslag till förbättrande åtgärder av dess verksamhet.

Kursens innehåll är att inskolas i nytt arbete som medarbetare i företagets/avdelningens projektverksamhet. Uppföljning per telefon.

Marknadsföring, marknadsplan B2B – 50 Yh-Poäng

I Målet för kursen är att de studerande skall få grundläggande kunskap om marknadsföring och hur den kan generera försäljning. Många praktiska moment underlättar förståelsen för det arbete som en säljare kan delta i. Efter den grundläggande delen och förståelsen av marknadsföringens mix i teorin så får de studerande använda sig av kunskaperna för att praktiskt skriva en marknadsplan åt ett företag eller organisation.

Kursinnehåll

- Grunderna i marknadsföring

- Konkurrentanalys

- Kund- och produktsegmentering

- Positionering

- Val av marknadsföringskanaler

- Marknadsföringsmixen

- Strategiska och taktiska val

- Att bygga varumärke

- Marknadsplanens uppbyggnad, planering och genomförande

Personlig försäljning B2B – 30 Yh-Poäng

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i praktiskt och personligt försäljningsarbete mellan företag, ”business to business”. Kursen skall ge insikt i säljprocessens samtliga steg och hur konkurrensen kräver förändringar av försäljningsarbetet och behandla etik och moral inom försäljning. Kursen skall ge de studerande praktisk erfarenhet att använda sig av ett datorbaserande säljstödprogram, CRM, Customer relationship management. Kunskaper fås i hur målstyrning och nyckeltal används i försäljningsarbetet.

Kursinnehåll

Introduktion till säljprocessen

- Hitta nya kunder (nätverka, sociala medier…)

- Praktisk träning i hur och att kontakta kunder

- Förberedelser av ett säljmöte, genomförande och uppföljning

- Behovsinventering och analys

- Skapa lösningar och utveckla offerter

- Prissättningsstrategier

- Hur man utformar sitt erbjudande till kund

- Förhandlingsprocessen

- Säljplanering

- Vilka CRM-system finns och hur dessa kan effektivisera säljarbetet

Projektledning – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge eleverna en grundläggande metod för hur projekt skall läggas upp och drivas. Utbildningen skall ge kunskap i målstyrning. Kursen skall tillhandahålla ett antal projektverktyg och checklistor som praktiskt skall användas i det projektarbete som ingår i utbildningen.

Kursen skall utveckla projektledarens kompetens inom ledarskap samt förmågan att kunna leda projektmedlemmar man formellt inte är chef över. Deltagaren skall ha en klar bild av vilka faktorer som påverkar mänskliga beteenden och människors motivation.

Kursen innehåller praktiska moment.

Kursinnehåll

Starta, organisera och driva projekt

- Projektledarerollen

- Projektorganisation

- Kommunikation i samband med projekt

- Projektmål

- Projekt-, planerings- och problemlösningsverktyg

- Administrera och dokumentera ett projekt

- Uppföljning och utvärdering av projekt

- Personliga egenskaper och hur de fungerar i samarbete med andra

- Grunderna i ett professionellt projektledarskap

Sociala medier, kommunikation och säljverktyg – 15 Yh-Poäng

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om hur företag och organisationer kan kommunicera med olika intressenter med hjälp av praktiska marknadsföringstekniker i syfte att bygga upp starka varumärken och långsiktiga kundrelationer. Kursdeltagarna får praktisera modeller och metoder. Stort fokus ligger på verkliga case. Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper. Målet för kursen är också att ge grundläggande kunskap i hur sociala medier kan användas vid försäljning och marknadsföring.

Kursinnehåll

- Introduktion till sociala medier i försäljningssammanhang

- Användningsområden för olika sociala medier

- Att nå ut genom sociala nätverk

- Val av verktyg och kanaler för att marknadsföra och informera om ett företag och dess produkter

- Val av strategi för kundrelation via sociala medier som exempelvis, bloggar, communities, forum och videosajter

Juridik, sekretess och etik

Svensk affärskommunikation – 15 Yh-Poäng

Målet för kursen är att de studerande skall kunna behärska de olika stegen i affärskommunikation muntligt och skriftligt. Den studerande skall ha förståelse för kommunikationens betydelse i affärslivet. De skall praktiskt kunna delta i möten och debatter som ordförande och annan deltagare.

Kursinnehåll:

- Förberedelser och disposition av en presentation

- Retoriska tekniker för olika målgrupper

- Grunderna i mötesteknik och tillämpning av olika grepp inom modern presentationsteknik

- Kroppsspråk

- Argumentation och hur man framför ett budskap på ett övertygande sätt, feedbackträning

- Analys av de faktorer som påverkar förståelsen mellan säljare och köpare och därmed kommunikationens effektivitet

- Formulering av affärsbrev, rapporter, protokoll, offerter m.m.

- Övning i copywriting och säljbrev

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta ANNA SJÖSTRÖM
anna.sjostrom@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik: