Kursinformation

Utbildningen innehåller följande delkurser:

Säkerhetsarbete (4 poäng)

Kursen skall ge grunder i allmänt säkerhetsarbete samt ge en helhetsbild av- och kunskap om hur säkerhetsarbete bedrivs inom företag, förvaltningar och myndigheter. Kursen skall ge kunskaper om hur samhällets säkerhets- och räddningsresurser är organiserade och hur de fungerar. Kursen skall ge kunskap om samhällets olika säkerhetsfunktioner både vad gäller ansvar och den enskildes medverkan i det systematiska brandskydds- och miljöarbetet. Kursen skall dessutom ge insikt i hur motsvarande områden ser ut i några andra europeiska länder.

Risk management (5 poäng)

Med hänvisning till att alla verksamheter är utsatta för hot och risker av olika slag är det viktigt att riskerna kan hanteras på sådant sätt att de hålls under kontroll och inte leder till skador på person, egendom och miljö. Den här kursen avser att grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet risk management. Vidare skall kursen behandla olika metoder för effektiva riskanalyser samt ge träning och färdigheter i speciellt utvald metod. Med utgångspunkt från den kunskap om en verksamhets risksituation som genomförda riskanalyser kan ge, skall kursen också ge översiktliga kunskaper om val av lämpliga och ekonomiskt försvarbara skyddsåtgärder. Kursen skall slutligen behandla grunderna i företagsförsäkringar, deras innehåll avseende villkor och självrisker samt deras roll för aktuellt skydd.

Skyddsåtgärder (6 poäng)

Med utgångspunkt från indelningen i personella, mekaniska och elektroniska skyddsåtgärder behandlar kursen grunderna i modernt säkerhets- och skyddsarbete. För de olika åtgärdstyperna studeras metoder, teknik och funktioner, samverkande system och lösningar samt åtgärders och komponentersmöjligheter och begränsningar. Vidare studeras skyddsåtgärdernas syfte, effekt och ekonomi var för sig och i samverkande systemlösningar. Kursen skall också ge grunderna i de normer, regler och lagar som påverkar förutsättningarna för de olika skyddsåtgärderna. Inom ramen för personella, mekaniska och elektroniska skydd behandlas olika typer av personella tjänster såsom väktartjänster, tjänster utförda av ordningsvakter och skyddsvakter; larm, passerkontrollsystem, kameraövervakning; lås och låssystem samt annat byggnadstekniskt skydd; förvaring.

Säkerhetstillämpningar (5 poäng)

Med utgångspunkt från idémässiga synsätt, vedertagen kunskap och gällande regelverk behandlar kursen åtgärder för att lösa konkreta och/eller komplexa problem beträffande

- intressekonflikten mellan inbrottsskydd och utrymningssäkerhet

- åtgärder för att höja motivationen för säkerhet hos såväl ledning som medarbetare

- skydd mot hot, våld och rån - skydd mot och utredning av interna brott - obehöriga intrång och kvarstannande - identifiering och signalement

Säkerhetssystem och systemintegrering (5 poäng)

En säkerhetssamordnare skall kunna ta funktionsansvaret för en total säkerhetslösning oberoende vilken typ av hot- eller risksituation en verksamhet är utsatt för och oberoende bransch/verksamhetsområde. Därför är en viktig del i utbildningen att deltagaren får en mycket god insikt i hur olika säkerhetsåtgärder och system kan och bör integreras. Kursen skall därför ge de studerande möjligheter att, utifrån ett antal problemställningar, tillämpa förvärvade kunskaper för att lösa givna problemställningar. Problemställningarna som lämnas skall representera ett brett urval av verksamheter, såväl från offentlig förvaltning som privat verksamhet. Problemställningarna kan vara såväl fiktiva som verkliga. När det gäller problemställningar hämtade från verkligheten får de lösningar som i verkligheten är etablerade bli ett ”jämförande facit”. Målsättningen för varje utlämnad uppgift/problemställning är att ”en väl genomförd totallösning på säkerheten ger kunden bästa skyddseffekt till lägsta möjliga kostnad”.

Säkerhets- och entreprenadjuridik (6 poäng)

Kursen skall ge en god kunskap om det svenska rättssystemets uppbyggnad och funktion samt för juridikens betydelse för säkerhetsarbetet. Kursen skall utveckla förmågan att tolka juridiska dokument och lösa juridiska problem som förekommer inom olika verksamheter – såväl privata som offentliga. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om innehållet i de lagar, förordningar, andra regelverk och avtal som är av särskild betydelse för säkerhetsarbete. De studerande skall vidare ges tillfälle att tillägna sig ingående kunskaper entreprenadjuridikens regler och reglerna om offentlig förvaltning.

Företagsekonomi (4 poäng)

Kursen ska ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av företagets ekonomi. Kursen skall utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem utifrån ett brett perspektiv. Kursen skall även ge de studerande kunskaper om betydelsen säkerhetsorganisationens betydelse som servicefunktion samt ge grundläggande kunskaper i marknadsföring.

Projektledning (3 poäng)

Kursen skall ge eleverna en grundläggande metod för hur projekt skall läggas upp och drivas. Utbildningen skall ge kunskap i målstyrning. Kursen skall tillhandahålla ett antal projektverktyg och checklistor som praktiskt skall användas i det projektarbete som ingår i utbildningen. Kursen skall utveckla projektledarens kompetens inom ledarskap samt förmågan att kunna leda projektmedlemmar man formellt inte är chef över. Deltagaren skall ha en klar bild av vilka faktorer som påverkar mänskliga beteenden och människors motivation.

Administrativ IT-kunskap (4 poäng)

Kursen skall utveckla färdigheter i tillämpningar av moderna persondatorprogram, samt ge fördjupade kunskaper i att hantera filer. Kursen ska också ge kunskap om optimal integrering mellan olika program. Den skall utveckla förmågan att använda och ge förståelse för hur de olika teknikerna kan vara arbetsbesparande för en säkerhetshandläggare. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om persondatorer och kringutrustning samt ge färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Kursen skall även ge färdigheter i felsökning på systemnivå. Den skall också ge förståelse för vikten av att arbeta ergonomiskt riktigt vid datorarbete.

IT-säkerhet (5 poäng)

Kursen skall ge kunskap om företagets hot och möjligheter när det gäller olika IT-lösningar, både i persondatormiljö, i nätverksmiljö och i internetuppkopplingar. Kursen skall dessutom ge såväl ett etiskt som estetiskt perspektiv på datorbaserad teknik. Kursen skall ge kunskap om datorvirus, datasäkerhet på internet och på det lokala nätverket samt säkerhetsproblem i operativsystem.

Engelska (3 poäng)

Målet för kursen är att de studerande skall fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen skall utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande skall både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. De studerande skall också på ett naturligt sätt kunna kommunicera via telefon. Kursen skall ge den studerande grundläggande kunskaper i presentationsteknik. De studerande skall efter kursen ha ett rikare ordförråd vad avser säkerhet såväl i muntlig som i skriftlig form då mycket av den dokumentation och utredningsmaterial inom säkerhetsområdet som finns idag är på engelska.

Presentationsteknik i tal och skrift (3 poäng)

Kursen skall ge den studerande grundläggande kunskaper i retorik/presentationsteknik i tal och skrift. Kursen skall vidare ge den studerande en ökad tilltro till den egna språkliga förmågan och ge den studerande tillfälle att visa prov på färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation med talträningen i centrum.

ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING (LIA = Lärande i Arbete) (27p):
Tre perioder om vardera nio veckor; under andra, tredje respektive fjärde terminen.

Period 1

Efter en introduktion på företaget skall den studerande få kunskaper om företagets verksamhet, affärsidé, produkter och organisation. Den studerande skall få en få en specialisering inom områdena personella, mekaniska och elektroniska skydd. LIA-perioden skall också ge kunskaper om framtida arbetsuppgifter och den framtida yrkesrollen. LIA-perioden skall påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil utifrån den studerandes intresse och anpassa till arbetsplatsens behov.

Period 2

LIA-perioden skall påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil som är anpassad till företagets/avdelningens behov med hänsyn tagen till de begränsningar och möjligheter verksamheten ger. LIA-perioden ska också ge en kunskapsfördjupning anpassad till områdena personella, mekaniska och elektroniska skydd.

Period 3

Företaget skall skola in den studerande som medarbetare i avdelningens projektverksamhet. Målet med LiA-period 3 är att den studerande skall kunna fungera självständigt på arbetsplatsen och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom det blivande yrkesområdet.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

Mitt jobb är bl.a att utveckla det fysiska skyddet här på Ringhals, t.ex rutiner för tillträde, övervakning, intrångsskydd med mera. Jag gjorde hälften av min LIA-praktik här. Efter examen blev det sommarjobb, vilket förlängdes under hösten. Nu har jag precis gått över till fast anställning. Utbildningens innehåll stämmer bra med det jag nu arbetar med. Det känns också bra att vi förutom säkerhetsämnen även lärde oss 'allmännyttiga' saker – till exempel att kunna uttrycka sig i tal och skrift, och att arbeta i projekt.

Anders Lindberg SP -07
Underhållsingenjör, Bevakning
Ringhals Kärnkraftverk