Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Säkerhetsfilosofins moderna grunder
 • Säkerhetsarbetets förändrade krav inför framtiden
 • Säkerhetsteknisk terminologi
 • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar säkerhetsarbetet inom en organisation
 • Samhällets säkerhetsuppbyggnad och beredskap
 • Ledarskap under svåra förhållanden
 • Projektering, budgetering, kalkylering, upphandling och uppföljning av säkerhetsprodukter/tjänster
 • Försäkringsteknisk uppbyggnad
 • Offentlig upphandling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Leda och genomföra systematiskt informationssäkerhetsarbete i en verksamhet
 • Rätt kunna utnyttja olika tekniska säkerhetssystem inom skydd och skyddsåtgärder (Fysisk, mekanisk, elektronisk, administrativ och responderande) för att eliminera/reducera konstaterade risker
 • Medverka i såväl det strategiska som det taktiska säkerhetsarbetet inom en organisation
 • Fungera som ledare/lärare för grupper i en utbildningssituation inom området säkerhet
 • Hantera en organisations incident och kris hanteringsförmåga före, under och efter skeendet
 • Förstå grundläggande säkerhetsarbete såsom samhällets uppbyggnad, nomenklatur, organisation
 • Upprättande av säkerhetspolicy, hotbildsanalyser, risk & sårbarhetsanalyser & kontinuitetsplaner.
 • Arbeta med risk hanteringens alla ingående delar,
 • Arbeta med och implementering av modernt säkerhetstänkande för förbättrad säkerhetskultur

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Vara ansvarig handläggare för säkerhetsarbetet i företag, organisationer och offentlig förvaltning
 • Aktivt och självständigt arbeta inom hela riskhanteringsprocessen
 • Aktivt och självständigt arbeta med, och leda, all krishantering
 • Upprätta upphandlingsunderlag för dels riskbegränsande samt skadebegränsande åtgärder, med ekonomisk och teknisk uppföljning
 • Ansvara för en organisations systematiska brandskyddsarbete
 • Ansvara för att organisationen följer gällande lagar, förordningar och bestämmelser som reglerar säkerheten
 • Samverka med myndigheter, företag och organisationer både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i säkerhetsfrågor
 • Genomföra upphandling av säkerhetstjänster och säkerhetsinvesteringar
 • Upprätta väl fungerande incident rapporteringssystem och återrapporterings rutiner
 • Genomföra kontinuitsplanering
 • Genomföra informationsinhämtning, informationsvalidering och utforma hotbildsanalyser
 • Leda och genomföra ett systematiskt informationssäkerh

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik: