Kursinformation

Säkerhetssamordnare

Distans halvfart / 200 YH-POÄNG
Utbildningen har 7 huvudmoment/delkurs(er).

BrandSäkerhet – 20 Yh-Poäng
”I Sverige omkommer varje år ca 120 personer i bränder. MSB har tagit fram en vision (2009-14343); Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Den totala samhällskostnaden för bränder som inträffade i Sverige år 2005 beräknades uppgå till 5,7 miljarder kronor (NCO 2008:6A). Ansvar för brandskydd innebär enligt nuvarande lag att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Stor del av detta praktiska handläggande kommer att utföras av organisationens säkerhetsbefattning vilket ökar behovet av kunskap inom ämnet”.

Målsättning: Eleverna skall efter kursen i enlighet med MSB’s intentioner medverka till ökad brandsäkerhet i samhälle.

Ingående kursmoment:

• Brandskyddskunskap.
• SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.
• Skriftlig redogörelse för brandskyddet.
• Heta arbeten.
• Brandklassningar.
• Utrymning.

InformationsSäkerhet – 30 Yh-Poäng
Beskrivning: Med den informationsteknologiska revolution som pågår, där Internet, mobiltelefoni och datorer medför radikal förändring av människors möjlighet till kommunikation, spridning av information och transaktioner av olika slag så måste informations och IT–säkerheten ges ett vidgat utbildningsutrymme. Den fortsatt exponentiella teknikutvecklingen ställer extremt stora krav på framtidens säkerhetsmänniskor, där fokus ligger på enkla lösningar till komplexa tekniska frågeställningar. Information, förståelse och beteendeförändring är den enda framkomliga vägen till en väl fungerande organisation som kan anses någorlunda säker.

Målsättning: Eleverna skall efter kursen kunna arbeta på med systematiskt arbetssätt utgående MSB’s ramverk och ISO 27000 serien.

Ingående kursmoment:

• Riskanalys
• Organisation
• Klassificering av tillgångar
• Personalresurser
• Fysisk säkerhet
• Styrning av kommunikation drift och åtkomst
• Anskaffning avveckling och underhåll
• Incidenthantering

KrisHantering – 30 Yh-Poäng
Kontinuerliga förberedelser som leder fram till åtgärdsplaner före, under och efter en incident eller krissituation. Byggt på, ansvars-, likhets- & närhets principer och där den tvärsektoriella samverkan kommer i fokus.

Ingående kursmoment:

• Incidentrapport och rapportering.
• Beredskapsplan.
• Allvarliga händelser, Extraordinära händelser & Höjd beredskap.
• CISM, Critical Incident Stress Management.
• Krisledning.
• Kriskommunikation.
• Stab & Stabsarbete.
• Samverka och ledarskap under svåra förhållanden.
• Återtagande och återställande.
• Tillämpad krisledningsövning.

Målsättning: Eleverna skall efter kursen självständigt kunna verka i stab och utöva ledarskap under svåra förhållanden, samtidigt som färdighet i att hantera människor som psykiskt far illa av den uppkomna situationen är helt nödvändig. Att dessutom skickligt kunna kommunicera till omvärlden om krisen är betydelsefullt då skyddet av varumärket idag är prioriterat.

MiljöSäkerhet – 30 Yh-Poäng
Kunskapsområdet Miljösäkerhet handlar i huvudsak om arbetsmiljö och hälsa.

Kursavsnittet skall ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden.

Målsättning: Eleverna skall efter kursen

• ha kunskap om hur fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle
• kunna vidta åtgärder vid olycksfall och förstå betydelsen av förebyggande åtgärder och rehabilitering
• känna till och kunna tillämpa lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet

Ingående kursmoment:

• Arbetsmiljölagen och dess tillämpning
• Interaktion mellan människa teknik och organisation
• Psykosocialarbetsmiljö
• Riskfaktorer och riskbedömningar för ohälsa

RiskHantering – 30 Yh-Poäng
Identifiering och hantering av oönskade händelser med systematiserade och kontinuerliga analysmetodiker. Där olika hotscenarier ställs och prövas mot vår förmåga att hantera de uppkomna situationerna och där verksamhetens kontinuitet planeras och säkerställs.

Målsättning: Eleverna skall efter kursen självständigt kunna utföra hotbildanalys, förmågebedömning, riskhanteringens alla ingående moment samt kontinuitetshantering.

Ingående kursmoment:

• Risk och riskperception.
• Hotbild och hotbildsanalys.
• Risk & sårbarhetsanalys.
• Scenario baserad Risk & Sårbarhets analys.
• Förmågebedömning.
• Kontinuitets Planering & Hantering.

SamhällsSäkerhet – 30 Yh-Poäng
Nyckeln till ett framtida robust samhälle, med en hållbar utveckling och där alienation, utanförskap, hot och våld kan hanteras, ligger i kunskap, förståelse och beteendeanpassning. Säkerhet och beredskap handlar till största delen om medvetande, insikt och tillämpning av grundläggande kunskaper hur samhället fungerar och hur människor reagerar/agerar i olika situationer.

Målsättning: Eleverna skall efter kursavsnittet veta hur samhällets säkerhetsfunktioner och resurser är uppbyggda, vilka juridiska möjligheter och hinder som styr allt säkerhetsarbete.

Ingående kursmoment:

• Samhällets uppbyggnad.
• Lagar, förordningar och regelverk, som styr allt säkerhetsarbete.
• Upphandling & offentlig upphandling.
• Grundläggande säkerhetskunskap.
• Skyddsvärda tillgångar och skyddsobjekt.
• Kalkylering, finansiering & försäkringar.
• Hot & våld på arbetsplatsen.
• Säkerhetsskydd.
• Att arbeta i offentlig förvatning/privat sektor

Skydd – 30 Yh-Poäng
Åtgärder och medel för att eliminera eller minska sårbarheten, hos människor, egendom, utrustning, material eller verksamhet i sig själv, från identifierade hot och risker. Allt för att bevara handlingsfriheten och den operativa förmågan vilket utgör grunden för varje framgångsrik verksamhet.

Målsättning: Eleverna skall efter kursavsnittet förstå och kunna använda de möjligheter som finns till att skydda det skyddsvärda, allt från interna regelverk, kontrollsystem och policy till byggnadens utformning, användande av mekaniska skydd, elektroniska larm, övervakningssystem och avancerade integrerade tekniska system.

Ingående kursmoment:

  • Riskdimensionerande skyddsåtgärder. (Uppdragsanalys)
  • Administrativt skydd. (Förebyggande skydd)
  • Fysiskt skydd. (Passivt skydd)
  • Mekaniskt skydd. (Passivt skydd)
  • Elektroniskt skydd. (Aktivt skydd)
  • Responderande skydd. (Återtagande, Återhämtande & återställande skydd)

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik: