Kursinformation

Utbildningen omfattar följande kurser, för överskådlighetens skull indelade i grupper.

För detaljerad presentation av varje kurs innehåll och kunskapsmål; kontakta RiskHanteringsAkademien, eller - i samband med kursstart - den kursansvarige.

Säkerhetsvetenskap (160p)
Risk management (25p)
Kursen skall ge kunskaper om och praktiska exempel på hur riskhanteringsarbete genomförs och om olika riskanalytiska metoder samt belysa analysens centrala betydelse för riskpolicy och säkerhetsplan. Härutöver skall kursen ge kunskap om katastrofplanering inom näringsliv, kommunal förvaltning och vissa statliga myndigheter. Kursen skall ge kännedom om vålds- och hotrisker mot enskilda i arbetslivet samt ge kunskap i förebyggande åtgärder. Kursen skall ge kunskap om risker – samt skadeförebyggande och -begränsande åtgärder vid resor och boende utomlands, dels för den enskilde, dels för företag och organisationer.
Kursen skall ge kunskaper om lämplig utformning av arbetsplatser samt rekommendationer och lagstiftning på miljö- och arbetarskyddsområdet med fokus på miljöfarlig verksamhet.


Brandskydd (20p)
Fokus läggs vid förståelse för olika processer och moment inom brandförebyggande arbete i såväl kommunal som privat regi. Kursen innehåller allt från tolkning av lagtexter och statistisk bearbetning till fördjupning i frågeställningar kring systematiskt brandskyddsarbete samt certifiering för tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten.
I kursen ingår även övningar med olika redskap för brandbekämpning. Dessa moment genomförs tillsammans med Räddningstjänstens instruktörer på Karholmens övningsfält under en heldag.

Säkerhetskunskap (25p)
Kursen är övergripande och ska ge en grund inför kommande kurser i säkerhet. Stort fokus läggs på termer och begrepp och att de studerande ska få en relevant syn på hur säkerhetsarbete bedrivs i företag och offentliga organisationer. Genom studiebesök och gästföreläsningar får de studerande en tydlig och praktisk koppling mellan de teoretiska resonemangen kring risk och säkerhet och hur det fungerar i verkligheten.

Säkerhetssystem (15p)
Kursen skall ge god kunskap om olika säkerhetssystems förebyggande, upptäckande och begränsande syfte. Vidare skall kursen ge eleverna kännedom om lagar och föreskrifter som påverkar användandet av tekniska lösningar i olika miljöer. Målet är även att eleven skall kunna applicera rätt teknik i olika miljöer för ett optimalt skydd enligt de regelverk som utfärdats av bl.a. Stöldskyddsföreningen och försäkringsbranschen.

Risk- och skadefinansiering (10p)
Kursen skall ge kunskaper om och praktiska exempel på hur risk- och skadefinansiering hanteras i företag, kommuner och hos myndigheter. Kursen skall också ge insikt och förståelse för hur risk och skadefinansiering kan kombineras utifrån olika behov och möjligheter. Vidare skall kursen ge eleverna sådana kunskaper att de kan upphandla försäkringsskydd.

Informationssäkerhet (25p)
Kursen skall ge grundläggande kunskap i hur man strukturerat arbetar med informationssäkerhet. Kursen utgår från ett verksamhetsperspektiv och belyser behovet av att verksamheten har tillgång till information som är pålitlig, finns tillgänglig samt har rätt nivå av sekretess. Kursen skall ge kunskap om vikten av att en verksamhet har kontroll över sin information, reglerar vilka som har tillgång till informationen samt hur den distribueras samt används. Kursen skall ge kunskap om hur företaget skyddar sig mot företagsspioneri, hackerangrepp, dataförluster på grund av exempelvis undermåliga rutiner, omedvetna datoranvändare, dåliga rutiner för distansarbete, datavirus, brand, inbrott, stöld, sabotage, bristfälliga rutiner för besök på företaget eller telefonförfrågningar.

Kriser och katastofer (15p)
Kursens innehåll:

  • Begrepp och nomenklatur
  • Innebörden av kriser, utlösande faktorer och olika typer av kriser
  • Redogöra för planering, förebyggande- och skadebegränsande åtgärder
  • Kännedom om att leda en organisation i en krissituation
  • Samhällets katastrofberedskap
  • Förbereda sig för exceptionella händelser, delta i ledningsfunktionen och aktivt kunna medverka i efter- och rehabiliteringsarbetet
  • Redogöra för vikten av en väl fungerande kris- och katastrofledning
  • Om risker, hotbilder vid resor, boende och företagsetableringar utomlands
  • Hur en organisation utvecklas och övas för att ha största möjliga
  • beredskap att hantera kriser och katastrofer

Kriminologi (anordnas av Göteborgs Universitet) (25p)
Målet för kurserna är att de studerande skall tillägna sig kunskap om sociologiska och kriminologiska begrepp, teorier och perspektiv. Kursen ska ge kunskap om svensk kriminalhistoria. Deltagarna skall efter avslutad kurs kunna identifiera beteenden utifrån kriminologin. Kursen skall ge kunskap om det nationella brottsförebyggande programmet med inriktning mot social och situationell prevention. De studerande skall efter avslutad kurs kunna göra problemin-venteringar utifrån rapporter m.m. från bl a BRÅ kunna samverka med lokala BRÅ för att minska brottsligheten.
Kursen skall också utveckla de studerandes förmåga att läsa och granska forskningsrapporter samt att själva genomföra arbeten som utgår från ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen skall vidare ge ett historiskt perspektiv på kriminalutvecklingen i Sverige, ge en internationell jämförelse inom kriminologin samt ge kunskap om kulturella skillnader avseende moral och etik.

Kommunikationsvetenskap (30p)
Ledarskap (10p)
Kursen innehåller centrala frågeställningar runt ledarskap och hur det påverkar organisationen, både externt och internt. Fokus ligger på att kunna förklara hur medarbetarna ska kunna motiveras, hur ledarskapet bäst ska utövas i olika situationer, hur konflikter uppstår och kan lösas samt vikten av kommunikation. För att belysa ledarskapets olika sidor föreläser representanter från olika företag för att ge sin syn på ledarskap. De studerande arbetar mycket praktiskt med praktikfall, projektarbete och övningar både självständigt och i grupp för att få en ökad förståelse för de olika delområdena inom ämnet.

Presentationsteknik (10p)
Kursens innehåll är fokuserat på färdigheter i muntlig kommunikation, retorik, presentationsteknik med inriktning säkerhet, fokus Risk/Management. Den muntliga träningen omfattar logostal, patostal, lagdebatt, modell Lincoln-Douglasupplägg samt kursrelaterad presentation med specificerad målgrupp och feedbackträning. Skriftlig manusträning ingår som obligatorisk förberedelse för de muntliga presentationerna.

Engelska (10p)
Kursen skall fördjupa kunskaperna i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen skall utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande skall både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. De studerande skall efter kursen ha ett rikare ordförråd vad avser säkerhet såväl i muntlig som i skriftlig form då mycket av den dokumentation och utredningsmaterial inom säkerhetsområdet som finns idag är på engelska.

Datavetenskap (15p)

Administrativ IT-kunskap (15p)
Kursen skall utveckla färdigheter i tillämpningar av moderna persondatorprogram, samt ge fördjupade kunskaper i att hantera filer. Kursen ska också ge kunskap om optimal integrering mellan olika program. Den skall utveckla förmågan att använda och ge förståelse för hur de olika teknikerna kan vara arbetsbesparande för en säkerhetshandläggare. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om persondatorer och kringutrustning samt ge färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Kursen skall även ge färdigheter i felsökning på systemnivå. Den skall också ge förståelse för vikten av att arbeta ergonomiskt riktigt vid terminalarbete.

Examensarbete (15p)
Examensarbetet ska vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktisk handling, alltså ett sätt att använda och testa de kunskaper kursen gett i praktiken. Examensarbetet utgörs av en examensrapport och praktisk redovisning och ställer höga krav på eget arbete och självständighet i utförandet.

Affärsvetenskap (45p)

Företagsekonomi (15p)
Kursen innehåller centrala företagsekonomiska områden med fokus på förståelse för olika processer inom företaget och viktiga företagsekonomiska begrepp. Kursen innehåller övergripande frågor såsom bl a vikten av en bärande affärside, en god organisation och val av rätt företagsform. Därutöver behandlas centrala processer rörande företagets ekonomisystem såsom pris- och kostnadskalkylering, budgetering, förståelse för företagens balans- och resultatrapporter och vad som kan läsas av i dessa samt räkenskapsanalys. De studerande arbetar mycket praktiskt med att självständigt och i grupp genomföra olika övningar inom ovanstående områden.

Juridik (20p)
Kursen skall ge en förståelse för juridikens betydelse inom säkerhetsarbetet. Kursen skall utveckla förmågan att lösa juridiska problem och tolka juridiska dokument som förekommer på ett företag eller en myndighet. Kursen skall också ge fördjupade kunskaper om lagar och avtal som är intressanta för medarbetare i en säkerhetsorganisation Kursen skall också ge kunskap om det svenska rättssystemets uppbyggnad och funktion.

Projektledning (10p)
Kursen skall ge eleverna en grundläggande metod för hur projekt skall läggas upp och drivas. Utbildningen skall ge kunskap i målstyrning. Kursen skall tillhandahålla ett antal projektverktyg och checklistor som praktiskt skall användas i det projektarbete som ingår i utbildningen. Kursen skall utveckla projektledarens kompetens inom ledarskap samt förmågan att kunna leda projektmedlemmar man formellt inte är chef över. Deltagaren skall ha en klar bild av vilka faktorer som påverkar mänskliga beteenden och människors motivation.

ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING (LIA = lärande i arbete) (135p)

Tre perioder om vardera nio veckor; under andra, tredje respektive fjärde terminen.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

Vi hade god sammanhållning i klassen, och jag har fortfarande regelbunden kontakt med flera kurskamrater. Utbildningen har således gett mer än bara nya kunskaper. Man bygger upp ett kontaktnät, som är mycket användbart. Och trevligt.

Direkt efter examen fick jag en projekt-anställning på Rederi AB Transatlantic. Nu är jag projektanställd på Apoteket AB, efter att ha blivit 'headhuntad' hit av deras säkerhetschef.

Linus Sandgren RM -06