Bakgrund

Vårt samhälle befinner sig i kontinuerlig förändring, i många avseenden. Förutsättningarna för dem som arbetar med säkerhet har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Bland annat har riskerna i samhället blivit allt svårare att upptäcka och tolka. De som arbetar i en säkerhetsorganisation skall kunna arbeta såväl förebyggande som operativt - "här och nu" - när ett företag drabbats av en skada av något slag.

Förebyggande säkerhetsarbete handlar till stor del om att kunna minska risken för driftstörningar och stopp i produktion, att reducera framtida förluster och skador och att minimera den totala riskkostnaden. Förebyggande säkerhetsarbete handlar även om att ge anställda en trygg arbetsmiljö. När det gäller hot mot anställda gäller det att förebygga att hoten inte verkställs.

Riskhantering eller risk management blev ett begrepp i USA först i mitten av 1950-talet och den första Risk Managern fick vi Sverige 1975.

Behovet av kunskap ökar

De flesta större arbetsplatser behöver en eller flera medarbetare som arbetar med säkerhet. Behovet av professionella medarbetare ­ inte minst i arbetsledande ställning ­ har ökat i Sverige under senare tid, och behovet väntas öka stort de kommande åren.
Detta beror bland annat på att samhällets resurser omfördelas, och det som en gång var en självklar samhällsservice ­ t.ex brandingenjören som beskrev hur brandskyddet skulle utformas för olika verksamheter ­ inte är tillgängligt längre. I stället skall företagens egna säkerhetsansvariga kunna redogöra för hur brandskyddet är utformat och det skall vara rätt från början utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter.

Detsamma gäller försäkringsbolagen, som ställer helt andra krav på sina kunder jämfört med tidigare. För våra kommuner har just okunskapen om vad ett aktivt säkerhetsarbete är, inneburit att en del kommuner inte längre kan försäkra sig ­ okunskap har blivit en för stor risk.

Brottsförebyggande arbete kräver särskild kompetens Säkerhetsansvariga inom företag, myndigheter och organisationer måste också kunna förebygga brott, både externt och internt, vilket ställer höga krav på kompetens. Den kompetens som t.ex finns inom polisen räcker inte till. Här är det brottsförebyggande arbetet en viktig del av säkerhetsansvarigas arbetsuppgifter.

De polisanmälda brotten har ökat i Sverige. Under 1940- och 50-talen handlade säkerhetsarbetet till stor del om att företaget skulle skydda sig mot brand och inbrott. Under de kommande decennierna steg brottsligheten i Sverige. Brottsligheten ändrade också karaktär från att ha varit lokal till att bli global.

Den ökande datoriseringen och en känsligare produktionsapparat, samt ökad användning av droger, har lett till att säkerhetstänkandet i produktionen ökat. Inbrottsstöld är det mest frekventerade brottet i Sverige, konsekvensen är att alla företag idag på något sätt måste skydda sig mot denna brottslighet.

Att skydda sig mot brand är fortfarande i allra högsta grad aktuellt, då kostnaderna för en brand är mycket stora.

Företagen kan inte utgå från att samhällets resurser alltid finns tillgängliga. Det enskilda företaget måste självt ansvara för att bemöta de risker som finns för att kunna bibehålla sin produktion.

Alternativa utbildningar

Det finns idag väktarutbildning som bedrivs i regi av bevakningsbranschens egen skola; "Väktarskolan". Denna är bra och täcker väl behovet av väktarutbildning. Det finns också enstaka kurser på Högskolan i Riskhantering och Skadefinansiering samt några kortare utbildningar som bedrivs av privata aktörer. Bl.a har Företagsuniversitetet två utbildningar i säkerhet som finansieras av arbetsgivarna.

Dessutom finns det två KY-utbildningar som enbart har inriktning mot informationssäkerhet.

RiskHanteringsAkademien ökar kompetensen

Den utbildning som bedrivs vid RiskHanteringsAkademien är en gränsöverskridande säkerhetsutbildning som, förutom en bred plattform av säkerhetskunnande, ger de studerande möjlighet att efter utbildningen gå in i företag, myndigheter och organisationer och ansvara för det totala säkerhetsarbetet efter en tids arbetslivserfarenhet. Utbildningen tränar också de studerande att aktivt deltaga i och leda säkerhetsfunktionerna på sin arbetsplats i akuta situationer. Genom våra kontakter med näringslivet har vi fått bekräftat att det finns ett mycket stort behov av utbildningen och garantier för deras aktiva medverkan.

Utbildningen syftar till att samla olika kompetenser som efterfrågats på marknaden för att få människor med en hög kompetens till säkerhetsbefattningar. Med denna kompetens skall man aktivt kunna medverka i utvecklingen av vårt samhälle för säkerhet och trygghet.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

Jessica Svalstrand, Senior Consultant, Scandpower AB

"Behovet av professionella medarbetare inom säkerhetsområdet är mycket stort"

"Det ständigt stegrade tempot i samhället och det allt hårdare klimatet i vår omvärld ställer hela tiden nya krav på säkerhetsarbetet. Behovet av professionella medarbetare inom säkerhetsområdet är därför mycket stort. Vi stödjer följaktligen den länge efterfrågade utbildningen i Risk Management. Den ger en utmärkt grund för vidare utveckling och specialisering."