Kursinformation

Utbildningen har initierats av ett uttalat arbetsmarknadsbehov – representanter för Arbetsmarknadsstyrelsen, fackförbund, bemanningsföretag och arbetsgivare finns med som idégivare, rådgivare och samarbetspartners. Därför har upplägget fått en starkt behovsanpassad utformning.

Här nedan får du en överblick av de kurser som ingår samt en kortfattad innehållsdeklaration av varje kurs. En Ky-poäng anses motsvara ungefär en veckas heltidsstudier.

Observera att vissa av kurserna ger högskolepoäng (1 Ky-poäng = 1,5 högskolepoäng).

Företagsekonomi – 5 Ky-poäng
Du får en bred orientering om olika företag och deras verksamhet, samt insikt i ekonomiska rutiner. Kursen beskriver även hur företagsekonomiska principer påverkar beslutsfattandet i ett företag.

Redovisning – 6 Ky-poäng
Ger dig grundläggande kunskaper om redovisningssystem samt förståelse för processen från bokföring till bokslut och årsredovisning. Du får även kunskap om lagar som reglerar redovisning, rapportering och beskattning

Affärsjuridik – 3 Ky-poäng
Ger insikt i rättsväsendets organisation samt lagar och avtal som reglerar affärsförhållanden. Du lär dig att tolka juridiska dokument och hur man löser juridiska konflikter.

Personalarbete och strategisk Human Resources Management
– 5 Ky-poäng
Kursen ger dig olika perspektiv på personalarbete. Du lär dig delta i personalplanering, lägga upp personalutbildning och driva utvecklingsarbete, t.ex vid organisationsförändringar.
Kursen ges av Högskolan Väst och ger 7,5 högskolepoäng.

Verksamhetsstyrning – 3 Ky-poäng
Ger en helhetssyn på moderna organisationers utveckling, uppbyggnad och styrning. Du får även bearbeta frågor om ledarskap samt individens och gruppens roll i organisationen.

Lönehanteringssystem – 10 Ky-poäng
Du lär dig de rutiner som krävs för att kunna agera självständigt som löneadministratör. Kursen ger också kunskaper om anställningsvillkor, regler för ledighet, semester, sjuklön, pensioner etc.

Arbetsrätt – 5 Ky-poäng
Du får insikt i kollektivavtal och arbetsrättsliga regelverk, samt kunskaper om hur man kan lösa arbetsrättsliga problem.
Kursen ges av Högskolan Väst och ger 7,5 högskolepoäng.

Muntlig och skriftlig kommunikation, svenska – 4 Ky-poäng
Här tränar du dig att använda språket både muntligt och skriftligt. Du lär dig redigering, rapportskrivning och referat samt presentationer inför grupp.

Muntlig och skriftlig kommunikation, engelska – 3 Ky-poäng
I många företag är engelska koncernspråk. Kursen lär dig att använda rätt engelska i rätt sammanhang och tränar dig att utnyttja och utvidga ditt ordföråd.

Administrativ IT-kunskap – 6 Ky-poäng
Kursen ger grundkunskaper om ett företags datorsystem. Gör dig kapabel att utföra ett företags administrativa arbetsuppgifter med hjälp av moderna program. Visar på möjligheter med elektronisk handel.

Informationssäkerhet och persondatorteknik – 3 Ky-poäng
Du får kunskap om olika databassystem, personuppgiftslagen (PUL), säkerhetsanalys och felsökning. Hur utnyttjar man ett mailprograms funktioner på säkraste sätt? Virusskydd mm.

Kommunikation och mediateknik – 2 Ky-poäng
Tränar din förmåga att med stöd av modern datateknik och god layout skapa nyhetsbrev, broschyrer och annonser mm för presentationer på dator och web.

Lärande i Arbete, LIA – 25 Ky-poäng
Den arbetsplatsförlagda utbildningen omfattar totalt 25 veckor fördelade på tre LIA-perioder under terminerna två, tre respektive fyra.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik: