Kursinformation

Löne- och pensionskonsult

Tre terminer / 300 YH-POÄNG

Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsengelska med yrkesinriktning – 10 Yh-Poäng

De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. De studerande ska få ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer samt utveckla för yrkesområdet relevant vokabulär. Kursen ska också träna förmågan att skriva och besvara engelska affärsbrev, skriva protokoll, PM etc. De studerande ska på ett tillfredsställande sätt, kunna deltaga i debatter och framföra sin åsikt samt skriftligt sakkunnigt presentera åsikter och debattinlägg på god engelska.

Arbetsrätt – 20 Yh-Poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna använda sig av förarbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar.

Excel – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge djupgående kunskaper i Excel för att bl a kunna skapa automatberäkningar, formler, funktioner, makron och pivottabeller. De studerande ska kunna behärska mapp- och filhantering. De ska också kunna skapa databaser, integrera olika programvaror, göra enklare installationer, felsöka och ha förståelse för vikten av IT-säkerhet. Kursen skall utveckla förmågan att med hjälp av användarprogram effektivt och med god insikt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma inom företaget.

Försäkringar – 10 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande kunskap om försäkringsskydd enligt lag och avtal samt skillnaden mellan offentligt och privat anställda. De studerande ska få insikt i olika gruppförsäkringar samt sjuk-, liv-, arbetsskade- och dödsfallsförsäkringar och de kostnader som dessa medför för företaget.

Kommunikation – 10 Yh-Poäng

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om språket som redskap för kommunikation. Kursen ska innehålla rapportskrivning i Word och muntlig presentation. I rollen som löne- och pensionskonsult är det viktigt att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap och kunna presentera dessa med lämplig digital teknik. Kursen tar upp moment som intern/extern kommunikation, svåra samtal, feedback och konfliktsituationer som kan uppstå p.g.a. bristande kommunikation.

Lia 1 – Introduktion – 40 Yh-Poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den teoretiska delen av utbildningen. Liaperioden skall ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet. De studerande ska påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil och ge förståelse för rollen som löne- och pensionskonsult. Liaperioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på lön/HR-enhet. Den studerande ska med handledning kunna utföra förekommande arbetsmoment på företagets löneenhet och få en förståelse för grunderna i pensionshanteringen. Efter Lia-perioden skall den studerande kunna ge en beskrivning av företagets lönehantering, pensionsrutiner/administration och rapportering.

Lia 2 - Fördjupning – 40 Yh-Poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löne- och pensionskonsult. Målet med LiA-perioden är att den studerande skall kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och pensionsadministration. Dessutom ger denna kurs, liksom tidigare LIA-period ett nätverk inför kommande yrkesliv. Den studerande ska ingående kunna redogöra för hur löne- och pensionshanteringen fungerar på företaget och ha fördjupad förståelse för rollen som konsult.

Lönehantering grundkurs – 30 Yh-Poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen. De studerande ska känna till de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande grunder för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska vara insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad, kunna beräkna löner med hänsyn till dessa samt ha kännedom om vilka uppgifter från lönerapporteringen som ligger till grund för pensionsberäkningen. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna utföra enklare arbetsuppgifter som krävs på en löneavdelning och vara insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen.

Lönehantering påbyggnad – 40 Yh-Poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i yrkesrollen. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande förmågan att praktiskt hantera och förvalta löne- och personaladministrativa system. De studerande ska vara väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs på en löneenhet och vara väl insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system, tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester, sjuklön, pensioner m m. De studerande ska också ha insikt i IT-säkerhet och sekretessfrågor samt frågor kring löneväxling.

Pensioner grundkurs – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande kunskap om pensionssystemets uppbyggnad och hur pensionen beräknas. Den ska ge kunskap om den allmänna pensionen, lagstadgade förmåner, åldersgränser m m. De studerande ska ha kännedom om de olika aktörerna inom pensionsområdet. De ska ha kunskap om tjänstepensionens innehåll (ålderspension, efterlevnadsskydd, sjukförsäkring m m). De studerande ska få färdigheter i praktisk pensionshantering som t ex rapportering, inbetalning, anmälan och avanmälan. Kursen ska ge insikt i hur uppgifter från lönehanteringen används till pensionsrapportering.

Pensioner påbyggnad – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande kunskap om de olika tjänstepensionsavtalen för privatanställda tjänstemän och kollektivanställda samt för anställda i offentlig sektor samt valcentralernas roll och uppgift. De studerande ska kunna skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd pension samt känna till reglerna för sjukpension, efterlevandeskydd m m. Kursen ska också ge insikt i olika förmånspaket för löneväxling, tiotaggarlösningar, privata pensionsförsäkringar etc. Kursen ska ge de studerande kompetens att informera anställda om pensionsfrågor.

Personalekonomi – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande olika perspektiv på personalarbete samt dess samband med andra väsentliga verksamhetsområden. Deltagarna ska bli förtrogna med arbetsuppgifter såsom t ex rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och förändringsarbete samt andra personaladministrativa uppgifter. Kursen ska också ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning och innehålla områden såsom budgetering och centrala nyckeltal inom personalområdet. De studerande ska kunna förstå och analysera viktiga personalekonomiska resonemang och begrepp.

Redovisning – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande en förståelse för företagens redovisningssystem, dess olika delar samt hur de samverkar. Den ska ge kunskap om och färdigheter i hela redovisningsprocessen från bokföring av externa och interna transaktioner till bokslut och upprättande av årsredovisning samt uppföljning och analys. De studerande ska få färdigheter i redovisningsrutiner och datorbaserade affärs- och redovisningssystem. Kursen ska också utveckla de studerandes förståelse för hur olika åtgärder i bokslutet påverkar företagets ekonomiska ställning och resultat. Kursen ska ge de studerande kunskap om de lagar som reglerar företagens redovisning, rapportering och beskattning.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta

HEIDI SIMONSEN
heidi.simonsen@harryda.se
031-724 66 28

Fakta

Nästa start: Har startat
Ansök senast: Ingen ansökan
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 16 veckor