Kursinformation

Branschorientering – 10 Yh-poäng
Målet är att de studerande ska få en förståelse för och kunskap om LS och olika verksamheter som ingår i branschen. Kursen ger en introduktion till den komplexa kravbild som ställs på branschen och hur man orienterar sig för att hitta rätt fokus.

Medicinteknik – 15 Yh-poäng
Målet är att den studerande ska kunna redogöra för den medicintekniska utrustning som används inom vården och den tekniska utvecklingen inom området i generella termer. Vidare skall studenten kunna redogöra för hur medicintekniska produkter används avseende undersökningar.

Analys och planeringsverktyg – 30 Yh-poäng
Kursens mål är att studenten ska kunna använda olika analys- och planeringsverktyg för att driva ett arbete framåt. Den studerande ska förstå när olika verktyg är lämpliga och vad som är viktigt att beakta i det praktiska arbetet . Kursen täcker olika principer, processer och metoder som är centrala att förstå vid ett effektivt kvalitets- och förbättringsarbete. Bland annat behandlas de sju kvalitetsverktygen, valideringsteknik, Sex-sigma, Lean, kaizen m.m. Med insikterna från denna kurs har man de verktyg som behövs för driva kvalitetsutvecklingen i en verksamhet, inklusive att driva en effektiv processutveckling.

Processutveckling – 30 Yh-poäng
Kursens mål är att studenten ska kunna driva förändrings- och förbättringsarbeten med fokus på processförbättring. Kursen ger en god förståelse för modern förändrings- och organisationsteori samt filosofin kring ständiga förbättringar. De studerande kommer även få en god förståelse för olika projektmodellers fördelar och hur dessa kan integreras i olika projekt och verksamheter. Vad är det som gör att en förändring slår igenom och blir accepterad? Hur skall man bete sig för att skapa engagemang för förändringen? De studerande får också träna på att definiera och driva kvalitets- och processinriktade projekt genom att anta olika roller, t ex projektledare och projektdeltagare. Teorier och praktiska övningar kring organisatoriskt och individuellt lärande är centrala moment i kursen som har ett särskilt fokus på att göra lärandet till en naturlig del i verksamheten.

Kvalitet och hållbarhet – 40 Yh-poäng
Kursens mål är att studenten ska kunna integrera kvalitet och hållbarhet i beslutsfattandet. Studenten ska kunna ta en aktiv roll i att utforma en strategi och en modell för att driva kvalitets- och hållbarhetsfrågor. Kursen behandlar strategibegreppet och modeller för hur man kan utveckla kvalitet och hållbarhet i organisationen, genom att utgå från processer, resurser och verksamhetens kultur. Mer specifikt innehåller kursen följande delar:

  • Kvalitetsfilosofi – vad är kvalitet? Vad driver kvalitet? Principer för kvalitetsutveckling
  • Kvalitetsspråket – Vedertagen terminologi inom kvalitetsutvecklingen, vad betyder begreppen och hur formar vi vårt eget kvalitetsspråk?
  • Kravbilden som helhet och hur vi kan gå från att fokusera krav till att använda krav i en kreativ kvalitetsutveckling
  • Systematisk kvalitetsutveckling – hur vi blir bättre på att bli bättre genom att metoder för kravhantering, riskhantering, problemlösning och förbättringsarbete att hänga ihop i en helhet

Kemi, mikrobiologi och biomedicinsk analys – 25 Yh-poäng
Målet är att studenterna ska få en grundläggande förståelse för kemi, mikrobiologi och biomedicinsk analys. Kursen omfattar kemins grundläggande lagar, begrepp, nomenklatur och reaktionsformler. Den ger en introduktion till mikrobiologi med inriktning mot medicinsk och klinisk mikrobiologi där medicinsk mikrobiologi behandlar mikroorganismernas sjukdomsframkallande egenskaper samt grunder inom immunologi och klinisk mikrobiologi behandlar epidemiologi, behandlingsstrategier och hygien. Kursen ger även en grundläggande teknisk kunskap om analysapparater och metoder för biomedicinsk analys.

Klinisk farmakologi och sjukdomslära – 20 Yh-poäng
Den studerande ska kunna redogöra för farmakologins basala begrepp och ge en övergripande beskrivning av farmakologins tillämpning inom vården och behandling av sjukdomar. Vidare skall studenten kunna redogöra för de vanligast förekommande sjukdomarna.

Klinisk fysiologi och anatomi – 20 Yh-poäng
Den studerande ska kunna redogöra för kroppens uppbyggnad och hur den fungerar samt vanligt förekommande terminologi och latinska benämningar.

Lagar och krav – 30 Yh-poäng
Målet är att studenterna ska få en grundläggande förståelse för de lagar och krav som speciellt riktas mot LS. Kursen ger också en överblick över kravbilden generellt på en verksamhet. Studenten ska förstå vilka olika direktiv och lagar som finns samt myndigheters olika roller. Kursen behandlar EUs och USAs krav inför marknadstillträde. Området omfattar hela kedjan från design/produktutveckling till återrapportering/uppföljning från marknaden. Exempel på lagar och direktiv är: 93/42/EEC, LVFS 2003:11, SFS 1993:584, SOSFS 2005:12, SFS 1992:1534. Studenten ska förstå likheter och skillnader mellan global standard, EU-standard, harmoniserad standard och nationell standard. Olika kravstandarder behandlas, exempelvis GMP, riskhantering, biokompatibilitet, GCP, QSR, ISO, CEN, EN, SS. Studenten får också en inblick i standardiseringsorganisationernas samverkan. Kursen behandlar även krav från upphandlande organisationer och ger en inblick i vad som är viktigt vid en offentlig upphandling.

Kommunikation och rapportering – 20 Yh-poäng
Kursens mål är att ge studenten redskap för att klara av att göra rapporter och muntliga presentationer, inom LS-branschen, på ett korrekt sätt på både svenska och engelska. Studenten ska få en inblick i att läsa medicinsk dokumentation och att dra slutsatser ur enklare medicinsk litteratur och marknadsföringsmaterial. Den studerande ska också kunna redogöra för begreppet hälsoekonomi och ha en förståelse för de grundläggande begreppen inom området samt kunna redogöra för hälsoekonomiska begrepp samt hur de härleds och används vid beslutsfattande inom hälso- sjukvården.

LIA 1, Lärande i arbete – 45 Yh-poäng
Under den första LIA-omgången är målet att studenten ska få en första inblick i hur rollen som Kvalitets- och processledare kan se ut. Den studerande skall lära känna arbetsplatsens verksamhet, organisation, marknad och produkter. Studenten ska kunna analysera olika frågeställningar i verksamheten med stöd av genomgångna analys- och planeringsverktyg. Frågeställningarna kan exempelvis handla om problem, förbättringsmöjligheter och risker. Särskilt fokus ligger på att använda begrepp och teorier som har behandlats inom kurserna hittills. Beroende på LIA-företag är naturligtvis olika delar av begreppen och teorier mer eller mindre relevanta. Studenten ska skriva en kortfattad rapport med frågeställningar som har behandlats och hur olika verktyg har använts för att analysera dessa.

LIA 2, Lärande i arbete – 45 Yh-poäng
Under den andra LIA-omgången är målet att de studerande utveckla sin kompetens i processutveckling, främst genom att arbeta med något eller några konkreta förbättringsprojekt. Kunskapen som de studerande erhållit teoretiskt skall integreras med den erfarenhet som studenten får genom LIA så att den kan appliceras i arbetslivet. Den studerande skall kunna planera och så långt möjligt genomföra det förbättringsprojekt som LIA-företaget tillhandahållit. Insikterna från första LIA-omgången i kombination med kompletterande kurser ligger till grund för den andra LIA-omgången. Studenten ska skriva en kortfattad rapport med frågeställningar som har behandlats och hur olika verktyg har använts för att analysera dessa. Denna rapportering kan vara en del i det avslutande examensarbetet.

LIA 3, Lärande i arbete – 45 Yh-poäng
Målet med den tredje LIA-omgången är att den studerande praktiskt omsätter och tillämpar förväntade kunskaper om verksamheter inom LSområdet. De ska kunna redogöra för LIA- företagets verksamhet och praktiskt pröva sina färdigheter och kompetenser vad gäller att driva och kommunicera det kvalitetsinriktade arbetet inom LIA- företaget. Med sitt arbete skall den studerande visa att hans/hennes kunskaper kan appliceras i reell miljö. Som stöd ska den studerande använda sig av de teoretiska kunskaper gällande kvalitets och processutveckling. Under arbetet fördjupas förståelsen för de branschspecifika krav och nomenklatur som används inom LS. Studenten ska skriva en rapport med frågeställningar som har behandlats och hur olika verktyg har använts för att analysera dessa.

Examensarbete – 30 Yh-poäng
Målet med examensarbetet är att självständigt genomföra och presentera uppdrag av undersökande karaktär. Examensarbetet är en övning i att identifiera och prioritera frågeställningar, planerar och analysera samt rapportera. Den studerande ska kunna visa fördjupade kunskaper inom kvalitets- och processutveckling. Detta görs genom teoristudier, metodval, genomförande av undersökning, resultatrapportering, analys, rapportskrivning, redovisning och feedback. På så vis har den studerande visat att han/hon självständigt kan söka information för att lösa ett problem i arbetslivet, självständigt kunna gripa sig an en teoretisk eller praktisk uppgift och etablera lämpliga kontakter. Som avslutning på examensarbetet skall den studerande självständigt kunna dokumentera arbetet och resultatet i rapportform.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

"Utbildningen kommer att ge rätt kompetensprofil"

Våra kunder finns inom ”life science” området och de ställer höga krav på våra ledningssystem för kvalité, kom- petens och miljö och vi ä därför certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Dessa system måste upprätthållas och kontrolleras av en kvalitetsansvarig medarbetare. En sådan medarbetare ska ha kombinerad kunskap om hur kvalitetssystemen är uppbyggda och en god förståelse för hur våra ”life science” forskningsprocesser fungerar. Utbildningen kommer att ge rätt kompetensprofil för det.

KARSTEN PEDERSEN
Verkställande Direktör,
Fil. Dr. Mikrobiologi,
Senior Forskare.
Microbial Analytics Sweden AB