Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Hållbarhet och CSR
 • Organisationers intressenter och deras behov och förväntningar
 • Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan
 • Drivkrafter, svårigheter och möjligheter med hållbarhet och CSR
 • Standarder som t ex ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 26000
 • Lagstiftningskrav inom framför allt miljö, arbetsmiljö antikorruption, mutor m fl
 • Etablerade uppförandekoder som Global Compact, ILO:s principer, OECD:s etiska principer m fl
 • Förändrings- , lärande- och strategiteorier
 • Organisation av hållbarhets- och CSR-arbetet
 • Kommunkation och rapportering av hållbarhet och CSR

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • hur man identifierar en organisations intressenter och hållbarhetsaspekter
 • hur man genomför riskanalyser
 • identifiera och tolka relevanta lagstiftningskrav
 • hur man praktiskt arbetar med integrerade ledningssystem
 • definiera, medverka i och driva projekt
 • medverka i att forma strategier
 • planera och genomföra interna revisioner
 • kommunicera och rapportera hållbarhet internt och externt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt kunna driva och samordna hållbarhets- och CSR-frågorna i en organisation
 • ansvara för att driva och utveckla ledningssystemet med hållbarhet och CSR i fokus
 • ansvara för utvecklings- och förändringsprojekt i riktning mot en hållbar utveckling
 • bidra med input i formulerandet av en strategi för hållbarhet och CSR
 • kunna värdera en organisations möjligheter till en förbättrade hållbarhetsresultat
 • ansvara för kommunikationen och rapporteringen av hållbarhets- och CSR- arbetet internt och externt