Kursinformation

Hållbarhetssamordnare

Fyra terminer / 200 YH-POÄNG
Utbildningen har 7 huvudmoment/delkurs(er).

Hållbarhet – en affärsmöjlighet – 30 Yh-Poäng

Målet med kursen är att ge de studerande en djup förståelse för begreppet hållbarhet.

Kursen tar upp frågeställningar som: Vad är hållbarhet och CSR för oss? Vilka frågor ska vi satsa på? Vilka är våra intressenter? Vilka förväntningar har våra de på oss? Hur kan vi arbeta för att ta ett större ansvar än vad lagarna föreskriver?

Kursen behandlar också ingående drivkrafterna för organisationer att arbeta med hållbarhetsfrågor, t ex kund- och konsumentkrav, hårdare lagstiftning och globalisering, varumärke rykte samt konkurrens och lönsamhet.

Kursen definierar och belyser också centrala begrepp som risker och riskhantering samt hållbarhet och CSR i leverantörsledet.

En viktig del i kursen är att ge goda exempel på hur organisationer arbetar med hållbarhet och CSR. Det handlar inte bara om att göra så lite dåligt som möjligt utan också maximera verksamhetens samhällsnytta. Hållbarhet blir en naturlig del av affären.

Teoripass varvas med praktiska exempel och övningar.


Kommunikation och rapportering av hållbarhet – 30 Yh-Poäng

Målet med kursen är att de studerande ska kunna formulera, presentera och rapportera en enklare hållbarhetsrapport för en tilltänkt ledningsgrupp samt externa intressenter såsom kunder och leverantörer.

Vilken information är egentligen viktig? Vem behöver veta vad? Vad är syftet med rapporteringen? Hur undviker man att lova för mycket? De studerande får träna i att kommunicera internt i organisationen, men också externt mot omvärlden. Internt handlar det om att kunna lyssna och förstå, men också att kunna sälja in ett budskap. Externt handlar det om att kunna kommunicera hållbarhet till varje relevant intressent som man identifierat.

Lagar inom hållbarhet – 25 Yh-Poäng

Målsättning är att gå igenom grundläggande lagkrav inom hållbarhet.

Skärpta lagkrav är en stark drivkraft för att bli en mer ansvarstagande organisation. De studerande får ta del av de mest grundläggande lagkraven inom hållbarhet och CSR. Det handlar exempelvis hänsynsreglerna i Miljlöbalken, Arbetsmiljölagens intention om att skapa en god arbetsmiljö, dikskrimineringslagstiftningarna samt regler för exempelvis mutor, korruption, bedrägeri, karteller och prisdumpning.

Kursen gör också en internationell utblick då många utmaningar inom hållbarhet och CSR ligger utanför landets gränser, inte minst i leverantörsledet. Vilka internationella riktlinjer och normer kan vägleda oss då inte lagen är tillräckligt tydlig. Det handlar om etiska principer som exempelvis Global Compact och OECD:s riktlinjer m fl.

Teoripassen varvas med praktiska exempel och övningar.


Projektledning – hållbarhet – 30 Yh-Poäng

Målet med kursen är att ge de studerande en grund att stå på för att kunna driva projekt och stötta nödvändigt förändringsarbete inom hållbarhet och CSR.

Hållbarhetssamordnaren kommer att initiera och driva förändrings- och förbättringsarbeten i projektform. Ibland enskilt, men oftare tillsammans med andra företagsfunktioner. Vad är viktigt att beakta för att lyckas i ett förändrings- och förbättringsarbete? Hur bör man bete sig för att skapa engagemang för förändringen? De studerande får också träna på att definiera och driva hållbarhetsinriktade projekt genom att anta olika roller, t.ex. projektledare och projektdeltagare. Teorier och praktiska övningar kring lärande ingår också i kursen som syftar till att göra lärandet till en naturlig del.


Rollen som Hållbarhetssamordnare – 20 Yh-Poäng

Målet med kursen är att tydligt beskriva hur Hållbarhetssamordnarens roll kan se ut beroende på organisation och verksamhet.

Rollen som Hållbarhetssamordnare är ny, gränsöverskridande och mycket efterfrågad av arbetslivet. Några centrala frågeställningar som tas upp under kursen är: Vad är det egentligen hållbarhetssamordnaren ska göra? Hur samspelar man med beslutsfattare och nyckelpersoner i organisationen? Vad förväntas man egentligen leverera? Vilka ansvar och befogenheter är rimliga att axla? Vilken roll i verksamhetssystemet har man?

Teoripass, varvas med praktiska exempel och övningar.

Vad skiljer Hållbarhetssamordnaren från exempelvis traditionell miljösamordnare eller kvalitetssamordnare? Hur mycket sakkunskap måste man ha? Vad menas med att samordna frågeställningarna?


Strategi för hållbarhet – 30 Yh-Poäng

Målet med kursen är att lära de studerande att prioritera och i praktiken arbeta med olika hållbarhets- och CSR-frågor. Kursen ger en grundläggande förståelse för strategibegreppet och modeller för hur man successivt kan införa hållbarhet i organisationen genom att titta på processer, resurser och kultur.

Att verkligen integrera hållbarhet i beslutsfattandet och göra det till en naturlig del av affären och vardagen kräver en strategi och en modell för successiv implementering. De studerande tränas i att identifiera intressenter och hur organisationen påverkar respektive intressent. I slutänden handlar det om att kunna balansera organisationens utmaningar med dess förmåga. Kursen fördjupar sig i särskilt i inköp och leverantörer och ett viktigt moment i kursen de studerande får kartlägga hållbarhet och ansvarstagande i leverantörskedjan.

Teoripass varvas med praktiska exempel och övningar.


Verksamhetssystem för hållbarhet – 35 Yh-Poäng

Målet med kursen är att ge de studerande en genuin förståelse för hur organisationer systematiskt och proaktivt kan arbeta med att utveckla sina verksamheter.

Grunden för att lyckas med hållbarhet och CSR är systematik och struktur. Ett seriöst hållbarhetsarbete fokuserar på den egna verksamhetesn påverkan på samhälle och miljö och de intressenter som finns där. Kunskap om standardkrav blir avgörande.

De studerande lär sig tolka kraven i erkända standarder som ISO 26000 för socialt ansvarstagande, ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Likheter och skillnader beskrivs för att skapa förutsättningar för ett begripligt verksamhetssystem där hållbarhet blir en naturlig del.

De studerande lär sig skillnaden mellan standarder och den egna verksamheten samt tränas i att beskriva en verksamhet i processer. I kursen får de studerande även lära sig genomföra hållbarhetsinriktade revisioner.

Teoripass varvas med praktiska exempel och övningar.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta CARINA CARLANDER
carina.carlander@harryda.se
031-724 66 04