Kursinformation

Customs Compliance Specialist, heltid

300 YH-POÄNG
Utbildningen har 16 huvudmoment/delkurs(er).

AEO 15 YH-poäng

Kursens syfte är att ge en helhetsbild av tulltillstånd i allmänhet och AEOtillståndet i synnerhet samt dess betydelse för olika typer av företag.

Kursens mål är att ge de studerande en grundläggande kunskap kring tulltillstånd, med fokus på AEO-tillståndet. Kursen skall också sätta in de studerande i de krav som ställs på en sökande, de kompetenser som en sökande måste inneha, de fördelar som följer av AEO-tillståndet samt hur krav på efterlevnad ser ut. Efter genomförd kurs ska de studerande ha de verktyg som krävs för att kunna planera och hantera en ansökningsprocess för flera olika typer av företag med olika inriktningar och funktioner inom handelskedjan.

Affärsmannaskap 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande en grundläggande företagsekonomisk förståelse. Målet är att ge kunskaper om grundläggande ekonomiska begrepp samt och färdigheter i budgetering, kalkylering samt förståelse hur olika ekonomiska beslut skapar olika typer av ekonomiska resultat/utfall. Kursen syftar även till att utveckla de studerandes affärsmässiga förhållningssätt genom att träna ett konsultativt förhållningssätt med affären i fokus. Efter genomgången kurs ska de studerande ha kompetens för att arbeta med vedertagna metoder och verktyg för ekonomisk planering, styrning och uppföljning. Vidare är en målsättning att skapa förståelse hos de studerande hur tull kan utgöra en affärskritisk fråga för ett företag och därigenom träna deltagarnas affärsmannaskap.

Examensarbete 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskap och erhålla erfarenhet kring att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket skall resultera i en skriftlig rapport. Examensarbetet ger en fördjupning och breddar den yrkesrelaterade kunskapen.

Målet är att de studerande skall erhålla insikter i ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskap, färdighet och kompetens att genomföra ett projektarbete inom ett specifikt valt fördjupningsområde.

Import och Export Norge 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskap om deklarationer som görs i Sverige för Norge samt ha färdigheter i att kunna utföra importdeklaration till Norge och exportdeklaration från Norge. Målet är att de studerande även ska erhålla kunskaper om hur man hanterar säravgifter i norska deklarationer. De ska även ha kännedom om det norska tullregelverket, samt det norska tullsystemet TVINN och den norska motsvarigheten till Tulltaxan-Tolltariffen.

Import och Exportprocessen YH-poäng30 De studerande ska förstå tullhantering ur ett praktiskt perspektiv. De ska kunna planera och utföra en import- respektive exportprocess. De ska kunna vilka regler och tullförfaranden som kan vara tillämpliga och hur de interagerar med varandra. De ska förstå när olika moment ska ske samt veta när tillstånd och licenser från olika myndigheter måste sökas. De ska känna till de olika koder som förekommer i tulldeklarationer och hur man upprättar en tulldeklaration. De ska kunna beräkna avgifter på ett korrekt sätt. De ska få en förståelse för hantering av dokument för de olika transportsätten samt kunna tyda olika frakthandlingar. De ska veta vilka Tullverkets olika tillstånd är, hur de fungerar samt vilka typer av tulldeklarationer som kan lämnas in. De ska veta när kontroller måste ske samt konsekvenserna av att inte låta obligatoriska kontroller äga rum. De studerande ska känna till hur export- och importrestriktioner fungerar samt hur och när det är aktuellt att söka tillstånd.

Internationell Handel 15 YH-poäng

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om Sveriges utrikeshandel; våra handelspartners och vårt varuutbyte. De ska ha kunskap och en förståelse för världshandeln i går, i dag och i morgon och dess påverkan på tullområdet. De ska ha kunskaper om EU´s betydelse för den svenska handeln. De ska ha en förståelse för komparativa fördelar, välfärdsvinster och motiven till tullar och handelskvoter. De studerande ska även känna till WTO ´s (World Trade Organisation), WCO ´s (World Customers Organisation) roller.

De studerande ska ha kännedom om antidumpningstull, andra handelshindrande åtgärder samt import- och exportrestriktioner. De studerande ska även ha kännedom om vanliga tullprocesser i andra länder. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om de stora varuflödena; globalt respektive till och från Sverige. De studerande ska också känna till skatteregler och momshantering vid EU-intern handel samt ha kunskaper om intrastat.

Klassificering 25 YH-poäng

Kursen skall ge en helhetsbild av varuklassificering. Den ska ge den studerande en förståelse för praktiska utmaningar utifrån olika roller, företag och perspektiv samt visa på sambandet till andra moment inom tullproceduren.

Kursens övergripande mål är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de regler som styr klassificering av varor. De studerande ska även ges kunskaper om skillnader mellan de olika reglerna som styr klassificeringen. Kursen skall också ge en förståelse för vikten av att ha en ingående varukännedom i samband med klassificering och varför en korrekt klassificering är avgörande och vad den har för inverkan på och betydelse i tullproceduren. De studerande ska ges en god förmåga att använda Tulltaxan och förståelse för hur dess information ska tolkas och tillämpas.

Lagar, Regler och Avtal 30 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en grundläggande överblick av de normer som är relevanta för en tullspecialist.

Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskaper om och kunna tillämpa för området relevanta delar inom nationella tullagstiftningen, internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT- General Agreement on Tariffs and Trade, (Facility Trade,) internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal samt olika former av tulltillstånd. De studerande skall känna till de vanligaste standardavtalen vid export och import samt kunna de olika leveransvillkoren i Incoterms. Vidare ska de känna till risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer t ex remburser, garantier och kreditförsäkringar. De ska ha kunskaper om Tullkodex för unionen, UCC samt ha färdigheter i att arbeta med standardiserad arbetsprocesser i IT- system för hantering av information mellan myndigheter och näringslivet. De studerande ska veta vilket ansvar som gäller enligt lagstiftningen, oavsett om exempelvis företaget anlitar ett tullombud eller ej samt vilka konsekvenser en felaktig tullhantering kan få.

LIA 1 - Observation 35 YH-poäng

Kursen syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom tidigare delar av utbildningen. LIA-perioden skall ge de studerande en introduktion och grundläggande förståelse och kunskap kring företagets verksamhet, affärsidé, produkter/tjänster, organisation och hantering av tullrelaterade frågor. De studerande skall vidare erhålla förståelse för rollen som tullspecialist. LIA-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på LIA-platsen kopplat till tullfrågor. Efter LIA-perioden skall den studerande ha kunskap om det hur företaget arbetar med tullrelaterade frågeställningar och skall ha utfört vissa konkreta aktiviteter på området.

LIA 2 - Tillämpning 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupad kunskap om och färdigheter i ett eller flera ämnesområden inom utbildningen genom att knyta samman de tidigare kurserna i utbildningen genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper som tullspecialist i praktiken. Målet är att de studerande skall genomföra olika konkreta tullrelaterade arbetssysslor på ett företag. Detta gör de studerande genom att exempelvis arbeta med en AEO certifiering, kartläggning av företagets handel med tredjeland och dess tullhantering för att kunna kostnadsbespara och effektivisera, klassificering av företagets produkter eller att genomföra ett transaktionstest m.m.

Strategi för Handel 10 YH-poäng

Kursen syftar till att behandla frågeställningar såsom varför ett företag bedriver internationell handel och vem eller vilka som kan bedriva internationell handel.

Målet är att de studerande efter genomförd kurs ska ha kunskap om hur ett företag påverkas av förändrade villkor för handel, såsom ändrade avtal, ursprungsregler, handelshinder etc. De studerande ska ha en förståelse för processen som börjar i företaget med förändrade villkor och hur ett företags strategi för handel kan påverkas av sådana förändringar.

Särskilda Förfaranden 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska känna till procedurerna och rutinerna kring transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) och förädling (aktiv och passiv förädling), samt veta vad det innebär och när de är tillämpliga. Målet med kursen är att de studerande skall erhålla förståelse för det regelverk som styr hur man hanterar särskilda förfaranden.

Transport och Informationslogistik 10 YH-poäng

De studerande ska ha kunskaper om de moderna logistiklösningarna, logistikens kostnader och mål. De ska känna till de stora aktörerna inom transport och logistik och deras roller. De ska ha kunskaper om logistikens informationssystem samt säkerhet för och kring varuflöden. De studerande ska även ha kunskaper om lagerhantering och distribution.

Tullengelska 10 YH-poäng

Kursens syfte är att rusta de studerande att kunna arbeta som tullspecialist i ett internationellt sammanhang. Efter genomförd kurs ska de studerande ha kunskap om nödvändig tullterminologi på engelska. Målet är att de studerande ska kunna sköta skriftlig och muntlig affärskommunikation inom tullområdet på engelska.

Uppföljning och Egenkontroll 10 YH-poäng

Kursens syfte är att de studerande efter genomförd kurs ska kunna arbeta med systematisk uppföljning för att säkerställa en korrekt tullhantering.

Målet är att de studerande även ska kunna arbeta med egenkontroll för att identifiera avvikelser, incidenter och brister, korrigera bristande processer och felaktiga arbetsrutiner gällande tullhanteringen. De studerande ska också veta hur ett transaktionstest för egenkontroll går till. De studerande ska vidare kunna arbeta med egenkontroll och löpande uppföljning av befintliga och nya affärspartners så att krav och villkor om säkerhet och skydd i den internationella leveranskedjan efterlevs kontinuerligt.

Ursprung 10 YH-poäng

Kursens syfte är att de studerande efter genomförd kurs ska kunna upprätta korrekt ursprungsdokumentation utifrån de regler som finns för att fastställa varors ursprung. Målen är att de ska veta vilka regler som måste uppfyllas för att ta del av tullättnader inom ramen för frihandelsavtal och preferensarrangemang. De ska också ha kunskaper om vilken betydelse ursprungsreglerna har då kvantitativa restriktioner tillämpas eller antidumpningsåtgärder används. De studerande ska även ha kunskap om vilka kriterier som finns för att fastställa ursprung då en vara har framställts i ett eller flera länder. Vidare ska de studerande veta hur bilaterala avtal fungerar till skillnad mot multilaterala avseende kumulation samt hur restitutionsförbudet fungerar. Det studerande ska också känna till hur det fungerar då ersättningscertifikat utfärdas.

Fakta

Nästa start: September 2020
Ansök senast: 29 maj
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 7+8 veckor