Kursinformation

Lönespecialist

Följande gäller för utbildningar som startar 2021 och 2022:

Tre terminer / 300 YH-POÄNG
Utbildningen har 12 huvudmoment/delkurs(er)

Arbetsrätt, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och Diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska utveckla kunskap och få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket ska resultera i en skriftlig rapport baserad på ett vetenskapligt förhållningssätt. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen och träna de studerande i analys och reflektion.

Excel och administrativ IT, 20 YH-poäng

Kursen ska ge djupgående kunskaper i Excel och utveckla förmågan att med hjälp av kalkylprogram och andra administrativa programvaror effektivt och med god insikt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Kursen ska också ge insikt i vikten av IT-säkerhet vid hantering av all slags data.

Fackengelska inom yrkesområdet, 10 YH-poäng

De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska kunna göra en presentation inför en större grupp och kunna använda engelska i tal och skrift i sin yrkesroll.

Företagsekonomi och redovisning, 25 YH-poäng

Kursen ska ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem. Kursen ska ge de studerande insikter i företagets redovisningssystem. De studerande ska kunna bokföra både manuellt och i bokföringsprogram, hantera hela redovisningsprocessen från bokföring till bokslut med enklare periodiseringar.

Kommunikation och bemötande, 10 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande färdigheter i att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap till olika målgrupper samt presentera detta på lämpligt sätt. Kursens mål är att utveckla de studerandes förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt samt lära sig hantera de svårigheter som kan finnas inbyggda i olika kommunikationssituationer. Kursen ska även ge färdigheter i samtalsmetodik som med fördel används i konsulterande samtal. De studerande tränas i förhållningssätt i en kunskapsförmedlande roll.

LIA 1 - Introduktion, 40 YH-poäng

LIA-perioden ska ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet. Den studerande ska få förståelse för rollen som lönespecialist. LIA-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på LIA-platsen. Skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

LIA 2 - Fördjupning, 45 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som lönespecialist. Målet med LIA- perioden är att den studerande ska kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löneadministration. Skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

Lönehantering grundkurs, 35 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska bli insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad, kunna beräkna löner med hänsyn till dessa samt ha kännedom om vilka uppgifter från lönerapporteringen som ligger till grund för pensionsberäkningen.

Lönehantering påbyggnad, 45 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kunskap och färdigheter för att självständigt och professionellt kunna arbeta inom löneområdet. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. De studerande ska bli väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Kursen tar upp avtalstolkning på en analytisk nivå. De studerande tränas i att tolka och göra bedömningar utefter ett helhetsperspektiv.
De studerande ska även få kunskaper kring hur digitaliseringen påverkar en lönespecialist arbete. Förståelse för hur förändring och optimering av system och organisation påverkar lönearbetet.

Pensioner och försäkringar, 20 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande en förståelse för pensionssystemets och socialförsäkringens uppbyggnad och förmåner med fokus på tjänstepension. Dessutom ska de studerande få förståelse för hur de olika förmånerna tjänas in och beräknas. Kursen ska även ge insikter i det kompletterande skyddet via de vanligast förekommande kollektivavtalen samt hur uppgifter från lönehanteringen används som underlag för kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Personal - administration och ekonomi, 25 YH-poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande olika perspektiv på personaladministrativt arbete och dess samband med andra verksamhetsområden. Kursen ska göra de studerande förtrogna med förekommande arbetsuppgifter inom bl a rekrytering/personalförsörjning, kompetensutveckling samt förändringsarbete. Personalen är en av företagets viktigaste resurser och kursen ger därför insikt i de ekonomiska konsekvenserna av exempelvis hög personalomsättning, dålig arbetsmiljö etc.

 

Följande gäller för utbildningar som startar 2018 och 2019:

Tre terminer / 300 YH-POÄNG
Utbildningen har 12 huvudmoment/delkurs(er)

Arbetsrätt, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och Diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska utveckla kunskap och få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket ska resultera i en skriftlig rapport baserad på ett vetenskapligt förhållningssätt. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen.

Excel och administrativ IT, 20 YH-poäng

Kursen ska ge djupgående kunskaper i Excel och utveckla förmågan att med hjälp av kalkylprogram och andra administrativa programvaror effektivt och med god insikt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Kursen ska också ge insikt i vikten av IT-säkerhet vid hantering av all slags data.

Fackengelska inom yrkesområdet, 10 YH-poäng

De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska kunna göra en presentation inför en större grupp och kunna använda engelska i tal och skrift i sin yrkesroll.

Företagsekonomi och redovisning, 25 YH-poäng

Kursen ska ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem. Kursen ska ge de studerande insikter i företagets redovisningssystem. De studerande ska kunna bokföra både manuellt och i bokföringsprogram, hantera hela redovisningsprocessen från bokföring till bokslut med enklare periodiseringar.

Kommunikation och bemötande, 10 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande färdigheter i att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap till olika målgrupper samt presentera detta på lämpligt sätt. Kursens mål är att utveckla de studerandes förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt samt lära sig hantera de svårigheter som kan finnas inbyggda i olika kommunikationssituationer.

LIA 1 - Introduktion, 40 YH-poäng

Lia-perioden ska ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet. Den studerande ska få förståelse för rollen som lönespecialist. Lia-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på Lia-platsen. Skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

LIA 2 - Fördjupning, 45 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som lönespecialist. Målet med Liaperioden är att den studerande ska kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löneadministration. Skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

Lönehantering grundkurs, 35 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska bli insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad, kunna beräkna löner med hänsyn till dessa samt ha kännedom om vilka uppgifter från lönerapporteringen som ligger till grund för pensionsberäkningen.

Lönehantering påbyggnad, 40 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kunskap och färdigheter för att självständigt och professionellt kunna arbeta inom löneområdet. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor.De studerande ska bli väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Kursen bidrar helt till kunskap 1, delvis till kunskap 4, helt till färdighet 1, delvis till färdighet 3 samt helt till kompetens 1 och delvis till kompetens 2- 3..

Pensioner och försäkringar, 25 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande en förståelse för pensionssystemets och socialförsäkringens uppbyggnad och förmåner med fokus på tjänstepension. Dessutom ska de studerande få förståelse för hur de olika förmånerna tjänas in och beräknas. Kursen ska även ge insikter i det kompletterande skyddet via de vanligast förekommande kollektivavtalen samt hur uppgifter från lönehanteringen används som underlag för kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Personal - administration och ekonomi, 25 YH-poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande olika perspektiv på personaladministrativt arbete och dess samband med andra verksamhetsområden. Kursen ska göra de studerande förtrogna med förekommande arbetsuppgifter inom bl a rekrytering/personalförsörjning, kompetensutveckling samt förändringsarbete. Personalen är en av företagets viktigaste resurser och kursen ger därför insikt i de ekonomiska konsekvenserna av exempelvis hög personalomsättning, dålig arbetsmiljö etc.

Följande gäller för utbildningar som startade 2017 och bakåt:

Tre terminer / 300 YH-POÄNG
Utbildningen har 11 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsengelska med yrkesinriktning – 10 Yh-Poäng

De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. De studerande ska få ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer samt utveckla för yrkesområdet relevant vokabulär. Kursen ska också träna förmågan att skriva och besvara engelska affärsbrev, skriva protokoll, PM etc.

Arbetsrätt – 20 Yh-Poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna använda sig av förarbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar.

Ekonomistyrning – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem utifrån ett brett perspektiv.

Kursen ska ge kunskap om företagsekonomiska principer och processer, t ex Lean samt hur de påverkar beslutsfattandet i ett företag. De studerande ska kunna redogöra för centrala ekonomiska begrepp samt tillämpa principer och metoder för budgetering och kalkylering med fokus på uppföljning och analys med hjälp av Excel.

Excel och Administrativ IT– 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge djupgående kunskaper i Excel för att bl a kunna skapa automatberäkningar, makron och pivottabeller. De studerande ska kunna behärska Officepaketet, mapp- och filhantering, Outlook. De ska också kunna skapa databaser, integrera olika programvaror, göra enklare installationer, felsöka och ha förståelse för vikten av IT-säkerhet. Kursen skall utveckla förmågan att med hjälp av användarprogram effektivt och med god insikt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma inom företaget.

Kommunikation- och presentation – 10 Yh-Poäng

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om språket som redskap för kommunikation och ge verktyg för bemötande såväl skriftligt som muntligt. I rollen som lönespecialist är det viktigt att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap och kunna presentera dessa med lämplig digital teknik. Kursen tar upp moment som intern/extern kommunikation, svåra samtal, feedback och konfliktsituationer som kan uppstå p g a bristande kommunikation i arbetslivet.

Lia 1 – Introduktion – 45 Yh-Poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den teoretiska delen av utbildningen. Liaperioden skall ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet.

De studerande ska påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil och ge förståelse för rollen som löne- och ekonomikonsult. Lia-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på löne-och ekonomiavdelningar. Efter Lia-perioden skall den studerande kunna ge en beskrivning av företagets lönehanterings- och ekonomiarbete. Den studerande ska med handledning kunna utföra förekommande arbetsmoment på företagets löne och/eller ekonomienhet.

Lia 2 - Fördjupning – 45 Yh-Poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löne- och ekonomikonsult. Målet med LiA-perioden är att den studerande skall kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och/eller ekonomiadministration. Dessutom ger denna kurs, liksom tidigare LIA-period ett nätverk inför kommande yrkesliv. Den studerande ska ingående kunna redogöra för hur löne- och/eller ekonomihanteringen fungerar på företaget och ha fördjupad förståelse för rollen som konsult.

Lönehantering grundkurs – 30 Yh-Poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen. De studerande ska känna till de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande grunder för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska vara insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa.

Efter genomgången kurs skall de studerande kunna utföra enklare arbetsuppgifter som krävs på en löneavdelning och vara insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen.

Lönehantering påbyggnad – 50 Yh-Poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i yrkesrollen. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande förmågan att praktiskt hantera och förvalta löne- och personaladministrativa system. De studerande ska vara väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs på en löneenhet och vara väl insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet.

De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester, sjuklön, ledighet, pensioner m m. De studerande ska också ha insikt i IT-säkerhet och sekretessfrågor, t ex PUL.

Personal – administration och ekonomi – 30 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande olika perspektiv på personalarbete samt dess samband med andra väsentliga verksamhetsområden. Deltagarna ska bli förtrogna med arbetsuppgifter såsom t ex rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och förändringsarbete samt andra personaladministrativa uppgifter. De studerande ska kunna förstå och analysera viktiga personalekonomiska resonemang och begrepp.

Redovisning – 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande en förståelse för företagens redovisningssystem, dess olika delar samt hur de samverkar. Den ska ge kunskap om och färdigheter i hela redovisningsprocessen från bokföring av externa och interna transaktioner till bokslut och upprättande av årsredovisning. De studerande ska få färdigheter i redovisningsrutiner och datorbaserade affärs- och redovisningssystem. Kursen ska ge de studerande kunskap om de lagar som reglerar företagens redovisning, rapportering och beskattning.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta

ANNA SJÖSTRÖM
anna.sjostrom@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Ingen kommande start
Ansök senast: Ingen ansökan
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 17 veckor