Kursinformation

Lönespecialist

Följande gäller för utbildningar som startar 2024 och 2025:

Tre terminer / 300 YH-POÄNG
Utbildningen har 11 huvudmoment/delkurs(er)

Arbetsrätt, 25 yhp

Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och Diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer.

Examensarbete, 10 yhp

Examensarbetet är en tillämpning av de teoretiska studierna och erfarenheterna från Lärande i Arbete (LIA). De studerande ska utveckla kunskap och få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket ska resultera i en skriftlig rapport.
Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen inom löneområdet samt träna de studerande i ett konsultativt förhållningssätt, kommunikation, rapportskrivning, muntlig presentationsteknik samt analys och reflektion. Ämnesval står de studerande fritt att välja så länge det är inom lönespecialistyrkets kunskapsområde.
Undervisningen inleds med en kortare teoridel vilken behandlar vetenskapliga metoder och anvisar hur examensarbetets olika delar ska utformas och redovisas. Examensarbetet skall innefatta ett abstract, dvs en engelsk sammanfattning av arbetet.
Den studerande får handledning och stöd i den fortgående processen under examensarbetets olika delar av kursansvarig lärare. Kursen ställer höga krav på eget arbete och självständigt genomförande. Examensarbetet skall presenteras muntligt inför en grupp.

Excel, 10 yhp

Kursen ska ge djupgående kunskaper i Excel och utveckla förmågan att med hjälp av kalkylprogram kunna utföra administrativa arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Kursen ska också ge insikt i vikten av IT-säkerhet vid hantering av all slags data.

Företagsekonomi och redovisning, 20 yhp

Kursen ska ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning utifrån lönespecialistens roll. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem. Kursen ska ge de studerande insikter i företagets redovisningssystem. De studerande ska kunna bokföra både manuellt och i bokföringsprogram, hantera hela redovisningsprocessen från bokföring till bokslut med enklare periodiseringar.

Kommunikation och bemötande på engelska och svenska, 25 yhp

Kursens huvudsakliga syfte är att förbereda de studerande på den konsultativa rollen som lönespecialist. Kursen ska ge den studerande färdigheter i att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap till olika målgrupper på svenska såväl som på engelska. Kursens mål är att utveckla de studerandes förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt, använda yrkesspecifika termer på engelska och i allmänhet uttrycka sig på ett professionellt sätt. Kursen ska även ge färdigheter i samtalsmetodik och konflikthantering som med fördel används i konsulterande samtal.

LIA 1 - Introduktion, 40 yhp

LIA-perioden ska ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet. Att få möjlighet att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper de studerande fått inom tidigare delar av utbildningen.
De studerande ska få förståelse för rollen som lönespecialist och förstå kopplingen mellan lön, HR och ekonomi. LIAperioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på LIA- platsen. De studerande ska skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv genom att vara aktiv i sökandet av LIA-plats.

LIA 2 - Fördjupning, 40 yhp

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som lönespecialist. Målet med kursen är att de studerande ska kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom lön. Att de studerande kan knyta samman de tidigare kurserna i utbildningen genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken. De studerande ska få en djupare förståelse för kopplingarna mellan företagens olika IT-system.
De studerande ska skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv genom att vara aktiv i sökandet av LIA-plats.

Lönehantering grund, 35 yhp

Kursens syfte är att ge de studerande grundläggande kunskaper och förståelse för organisationers löne- och HRarbete samt färdigheter i yrkesrollen för att praktiskt hantera löneadministrativa system.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper inom grundläggande löneteori, att de blir insatta i lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad. De ska kunna olika löneoch anställningsformer och beräkna löner med hänsyn till dessa. Kursen ska också ge grundläggande kunskap om GDPR, AGI samt hantering av löneprocessen utifrån SALK 2.0

Löne- och systemhantering - Fördjupning, 45 yhp

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap och förståelse för organisationers löne- och HR- arbete samt färdigheter i yrkesrollen för att självständigt och professionellt kunna hantera arbete inom löneområdet. Målet är att utveckla fördjupade kunskaper inom löneteori och bli väl förtrogna med lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden. Utifrån olika löne- och anställningsformer kunna beräkna löner på en avancerad nivå. Kursen tar upp avtalstolkning på en analytisk nivå, där de studerande tränas i att tolka och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv.
De studerande ska få kunskaper kring hur digitaliseringen påverkar en lönespecialists arbete. Förståelse för hur förändring och optimering av system och organisation påverkar lönearbetet.
Kursen ska ge färdigheter i rapportering av AGI, hantering av personuppgifter enligt GDPR och arbete i löneprocessen enligt SALK 2.0.

Pensioner och försäkringar, 20 yhp

Kursens syfte och mål är att ge de studerande en förståelse för pensionssystemets och socialförsäkringens uppbyggnad och förmåner med fokus på tjänstepension. Dessutom ska de studerande få förståelse för hur de olika förmånerna tjänas in och beräknas. Kursen ska även ge insikter i det kompletterande skyddet via de vanligast förekommande kollektivavtalen samt hur uppgifter från lönehanteringen används som underlag för kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Personalarbete, 30 yhp

Kursens övergripande mål är att ge de studerande olika perspektiv på personaladministrativt arbete och dess samband med andra verksamhetsområden. Kursen ska göra de studerande förtrogna med förekommande arbetsuppgifter inom bl a rekrytering/personalförsörjning, kompetensutveckling samt förändringsarbete. Personalen är en av företagets viktigaste resurser och kursen ger därför insikt i de ekonomiska konsekvenserna av exempelvis hög personalomsättning, dålig arbetsmiljö etc.


 

Följande gäller för utbildningar som startar 2021 och 2022:

Tre terminer / 300 YH-POÄNG
Utbildningen har 12 huvudmoment/delkurs(er)

Arbetsrätt, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och Diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska utveckla kunskap och få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket ska resultera i en skriftlig rapport baserad på ett vetenskapligt förhållningssätt. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen och träna de studerande i analys och reflektion.

Excel och administrativ IT, 20 YH-poäng

Kursen ska ge djupgående kunskaper i Excel och utveckla förmågan att med hjälp av kalkylprogram och andra administrativa programvaror effektivt och med god insikt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Kursen ska också ge insikt i vikten av IT-säkerhet vid hantering av all slags data.

Fackengelska inom yrkesområdet, 10 YH-poäng

De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska kunna göra en presentation inför en större grupp och kunna använda engelska i tal och skrift i sin yrkesroll.

Företagsekonomi och redovisning, 25 YH-poäng

Kursen ska ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem. Kursen ska ge de studerande insikter i företagets redovisningssystem. De studerande ska kunna bokföra både manuellt och i bokföringsprogram, hantera hela redovisningsprocessen från bokföring till bokslut med enklare periodiseringar.

Kommunikation och bemötande, 10 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande färdigheter i att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap till olika målgrupper samt presentera detta på lämpligt sätt. Kursens mål är att utveckla de studerandes förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt samt lära sig hantera de svårigheter som kan finnas inbyggda i olika kommunikationssituationer. Kursen ska även ge färdigheter i samtalsmetodik som med fördel används i konsulterande samtal. De studerande tränas i förhållningssätt i en kunskapsförmedlande roll.

LIA 1 - Introduktion, 40 YH-poäng

LIA-perioden ska ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet. Den studerande ska få förståelse för rollen som lönespecialist. LIA-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på LIA-platsen. Skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

LIA 2 - Fördjupning, 45 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som lönespecialist. Målet med LIA- perioden är att den studerande ska kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löneadministration. Skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

Lönehantering grundkurs, 35 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska bli insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad, kunna beräkna löner med hänsyn till dessa samt ha kännedom om vilka uppgifter från lönerapporteringen som ligger till grund för pensionsberäkningen.

Lönehantering påbyggnad, 45 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kunskap och färdigheter för att självständigt och professionellt kunna arbeta inom löneområdet. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. De studerande ska bli väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Kursen tar upp avtalstolkning på en analytisk nivå. De studerande tränas i att tolka och göra bedömningar utefter ett helhetsperspektiv.
De studerande ska även få kunskaper kring hur digitaliseringen påverkar en lönespecialist arbete. Förståelse för hur förändring och optimering av system och organisation påverkar lönearbetet.

Pensioner och försäkringar, 20 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande en förståelse för pensionssystemets och socialförsäkringens uppbyggnad och förmåner med fokus på tjänstepension. Dessutom ska de studerande få förståelse för hur de olika förmånerna tjänas in och beräknas. Kursen ska även ge insikter i det kompletterande skyddet via de vanligast förekommande kollektivavtalen samt hur uppgifter från lönehanteringen används som underlag för kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Personal - administration och ekonomi, 25 YH-poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande olika perspektiv på personaladministrativt arbete och dess samband med andra verksamhetsområden. Kursen ska göra de studerande förtrogna med förekommande arbetsuppgifter inom bl a rekrytering/personalförsörjning, kompetensutveckling samt förändringsarbete. Personalen är en av företagets viktigaste resurser och kursen ger därför insikt i de ekonomiska konsekvenserna av exempelvis hög personalomsättning, dålig arbetsmiljö etc.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta LISELOTT ELFSTRAND
liselott.elfstrand@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Januari 2024
Ansök senast: 15 oktober 2023
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 17 veckor