Kursinformation

Löne- och ekonomikonsult

Tre terminer / 300 YH-POÄNG

Följande gäller för utbildning som startar 2019 och 2020:

Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurs(er)

Arbetsrätt, 15 YH-poäng

Kursen ger den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och Diskrimineringslagen. Dessutom kommer kursen att behandla den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. De studerande lär sig granska förarbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar. Man lär sig tolka olika för yrkesområdet specifika lagar och avtal samt diskutera olika alternativa lösningar på rättsfall och presentera dessa.

Ekonomistyrning och personalekonomi, 25 YH-poäng

Kursen innehåller en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ger en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning både utifrån ett företagsekonomiskt och ett personalekonomiskt perspektiv. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem samt synliggöra sambanden mellan en god personalpolitik och en sund ekonomi. Kursen innehåller ekonomiska grundbegrepp, kalkylering, budgetering och personalekonomiska kalkyler. De studerande får insikt i personalarbetets roll och arbetsfält såsom rekryteringsprocessen, kompetensförsörjning och personalutveckling m m och dess ekonomiska koppling till företaget i stort. De tränas i att analysera, följa upp och att dra egna slutsatser av framtagna data för att kunna diskutera relevanta åtgärder. Dessa ska också kunna presenteras på ett pedagogiskt sätt både internt och externt.

Engelska inom yrkesområdet, 10 YH-poäng

Den studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska inom löne- och ekonomiområdet. Kursen tränar både muntlig och skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda ett korrekt språk i internationella kontakter och använda engelsk vokabulär anpassad till olika situationer inom yrket. De studerande kommer att arbeta med facktexter inom yrkesområdet, utöka sitt ordförråd och förbättra sin kommunikation på engelska. De studerande ska göra en presentation inför en större grupp och kunna förklara yrkesrollens processer och rutiner på engelska.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket ska resultera i en skriftlig rapport baserad på ett vetenskapligt förhållningssätt. De studerande lär sig att utifrån given information, analysera, reflektera och dra egna slutsatser av sitt arbete. Kursen innehåller vetenskapsteori och metod för att förbereda de studerande inför examensarbetet. Examensarbetet ska utmynna i en skriftlig rapport och muntlig presentation. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen.

Excel och administrativ IT, 25 YH-poäng

Kursen ska ge en förståelse för värdet av digitaliseringen i arbetslivet. De studerande ska få djupgående kunskaper i Excel för att bl a kunna skapa automatberäkningar, makron, Pivot-tabeller, databashantering och andra för yrkesområdet användbara funktioner i Excel. De studerande lär sig använda Excels olika funktioner vid kalkylering och beräkningar, problemlösning och konsolidering. Kursen innehåller även Officepaketets övriga administrativa programvaror. Kursen behandlar också vikten av ITsäkerhet samt reglerna för GDPR vid hantering av all slags data. Kursen innehåller olika case för att se helheten och nyttan med Excel samt även integrationen med andra programvaror i Officepaketet. De studerande får lära sig att presentera och redovisa sina resultat på ett professionellt sätt.

Kommunikation och bemötande, 10 YH-poäng

Kursen utgår ifrån kommunikationsmodellen och dess komponenter. Man behandlar kommunikationssvårigheter och hur dessa kan överbryggas samt kroppsspråkets betydelse för kommunikationen. Kursen ska ge den studerande färdigheter i att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap till olika målgrupper samt presentera dessa på lämpligt sätt. De studerande tränas i hur man på ett professionellt sätt i yrkesrollen bemöter människor i olika situationer. De tränas också i att kunna kommunicera, beskriva och förklara förekommande ärenden inom yrkesområdet samt uttrycka sig skriftligt och muntligt på ett korrekt sätt.

LIA 1 - Introduktion, 40 YH-poäng

LIA-perioden utgör en introduktion till företaget och dess verksamhet. Den studerande ska lära sig hur företagets löne- och ekonomirutiner är uppbyggda samt få insikt i de olika avtal och regler, som styr verksamheten. De studerande ska utföra arbetsuppgifter enligt de rutiner och processer, som förekommer på LIA-platsen. Kursen innehåller arbete med LIA-platsens olika löne-, ekonomi- och IT-system och därmed får de studerande insikt i hur digitaliseringen påverkar arbetsuppgifterna.

LIA 2 - Fördjupning, 40 YH-poäng

De studerande får i kursen fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löne- och ekonomikonsult. De studerande utför mer kvalificerade arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och ekonomiadministration samt tolkar och tillämpar de avtal, som styr företagets löne- och ekonomiprocesser. De lär sig att använda LIA-platsens olika systemstöd och får förståelse för hur digitaliseringen påverkar yrkesrollen. De studerande tränas i att lösa problem självständigt, noggrant och konstruktivt. De lär sig och fungera som deltagare i olika projekt eller team som kan förekomma på LIAplatsen.

Lönehantering grundkurs, 35 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande lär sig att beräkna löner, med hänsyn till de lagar och avtal, som gäller på svensk arbetsmarknad, såsom till exempel LAS, semesterlagen, föräldraledighetslagen, sjuklönelagen och GDPR. De lär sig också vilka uppgifter från lönerapporteringen, som ligger till grund för pensionsberäkningen. De studerande får kunskap om olika anställningsvillkor och regelverk inom privat och offentlig verksamhet. Kursen innehåller regler för skatter, förmåner och traktamenten.

Lönehantering påbyggnad, 40 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i yrkesrollen för att självständigt och professionellt kunna arbeta inom löneområdet. Man lär sig att både använda och uppdatera löneadministrativa system. De studerande blir väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkor både inom privat och offentlig sektor. Kursen tar upp hur digitaliseringen påverkar hela yrkesrollen samt innehåller även moment om IT-säkerhet och sekretess/GDPR. De studerande får fördjupade kunskaper i avtalstolkning, semesterberäkning, årsskiftesrutiner, resereglemente m m. Kursen betonar vikten av att kunna kommunicera och förklara processer och rutiner både internt och externt.

Pensioner och försäkringar, 10 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en övergripande förståelse för pensionssystemets och socialförsäkringens uppbyggnad och förmåner med fokus på tjänstepension samt att förstå hur de olika förmånerna tjänas in och beräknas. Kursen innehåller det allmänna pensionssystemets och tjänstepensionssystemets uppbyggnad och förmåner, de olika aktörerna på pensionsområdet samt olika typer av försäkringsskydd och hur dessa skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare. De studerande får insikt i sambandet mellan rapporteringen i lönesystem samt hantering och rapportering av pensionsuppgifter. De lär sig praktisk pensionshantering som till exempel rapportering, inbetalning, anmälan och avanmälan.

Redovisning grundkurs, 20 YH-poäng

Kursen innehåller redovisningssystemets uppbyggnad och innehåll samt bokföring både manuellt och i redovisningsprogram. De studerande lär sig hantera hela bokföringsprocessen och dess olika delar, såsom kontering, rättningar, avstämningar m m. Kursen innehåller de lagar och regler, som styr företagets redovisning och rapportering samt skillnaden mellan olika företagsformer avseende redovisningsregler. Kursen ska utveckla förmågan att självständigt söka information för att klara ut olika typer av affärshändelser och förstå hur olika affärshändelser påverkar företagens resultat och ekonomiska ställning.

Redovisning fördjupning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en fördjupad insikt i de lagar och regler som styr företagens redovisning. Kursen innehåller hela redovisningsprocessen från bokföring till bokslut med periodiseringar, budgetuppföljning, årsredovisning och andra rapporter från redovisningssystemet. Yrkesrollen genomgår stora förändringar beroende på digitaliseringen av till exempel bokföring och fakturering. Detta kräver en kommunikativ förmåga i en mer rådgivande roll. De studerande ska genomföra hela redovisningsprocessen samt utveckla förmågan att tolka och analysera redovisningsinformation. De studerande lär sig att analysera och diskutera hur olika affärshändelser, periodiseringar och värderingar påverkar företagets skatt, resultat och ekonomiska ställning.

Utbildningar förändras med tiden. Nedanstående gällde för äldre versioner av Löne- och ekonomikonsult.

Följande gällde för LEK16/LEK17:

Utbildningen har 12 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsengelska med yrkesinriktning, 10 YH-poäng

De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska kunna föra ett samtal i sin yrkesroll och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift. De studerande ska få ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer samt utveckla för yrkesområdet relevant vokabulär. Kursen ska också träna förmågan att skriva t ex affärsbrev, protokoll, PM etc.

Affärsjuridik, 15 YH-poäng

Kursen ska ge en förståelse för affärsjuridikens betydelse för de olika beslut som företagen fattar. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Den ska utveckla förmågan att lösa juridiska problem, förstå juridisk terminologi och tolka juridiska dokument som förekommer i näringsliv och förvaltning. Kursen ska dessutom ge kunskap om rättsväsendets uppbyggnad och funktion samt olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter. De studerande ska kunna beskriva det svenska rättsväsendet samt dess koppling till EUrätten.

Arbetsrätt, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna använda sig av förarbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar.

Ekonomistyrning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem utifrån ett brett perspektiv. Kursen ska ge kunskap om företagsekonomiska principer och processer, samt hur de påverkar beslutsfattandet i ett företag. De studerande ska ha insikt i hur företagandets villkor förändras över tiden. De studerande ska kunna redogöra för centrala ekonomiska begrepp samt tillämpa principer och metoder för budgetering och kalkylering med fokus på uppföljning och analys med hjälp av Excel. Kursen ska ge insikter i olika affärssystem.

Excel och Administrativ IT, 20 YH-poäng

Kursen ska ge djupgående kunskaper i Excel för att bl a kunna skapa automatberäkningar, makron och pivottabeller. De studerande ska kunna behärska Officepaketet, mapp- och filhantering, Outlook. De ska också kunna skapa databaser, integrera olika programvaror, göra enklare installationer, felsöka och ha förståelse för vikten av IT-säkerhet. Kursen ska utveckla förmågan att med hjälp av användarprogram effektivt och med god insikt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma inom företaget.

Kommunikation, 10 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om språket som redskap för kommunikation och ge verktyg för bemötande såväl skriftligt som muntligt. I rollen som löne- och ekonomikonsult är det viktigt att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap och kunna presentera dessa med lämplig digital teknik. Kursen tar upp moment som intern/extern kommunikation, svåra samtal, feedback och konfliktsituationer som kan uppstå p g a bristande kommunikation.

LIA1 Introduktion i yrkesrollen, 45 YH-poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den teoretiska delen av utbildningen. Liaperioden ska ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet. De studerande ska påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil och ge förståelse för rollen som löne- och ekonomikonsult. Lia-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på löne-och ekonomiavdelningar. Efter Lia-perioden ska den studerande kunna ge en beskrivning av företagets lönehanterings- och ekonomiarbete. Den studerande ska med handledning kunna utföra förekommande arbetsmoment på företagets löne-och/eller ekonomienhet.

LIA2 Fördjupning och inskolning i yrkesrollen, 45 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löne- och ekonomikonsult. Målet med LiAperioden är att den studerande ska kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och/eller ekonomiadministration. Dessutom ger denna kurs, liksom tidigare LIA-period ett nätverk inför kommande yrkesliv. Den studerande ska ingående kunna redogöra för hur löne- och/eller ekonomihanteringen fungerar på företaget och ha fördjupad förståelse för rollen som konsult.

Lönehantering grundkurs, 30 YH-poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen. De studerande ska känna till de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande grunder för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska vara insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna utföra enklare arbetsuppgifter som krävs på en löneavdelning och vara insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, till exempel semester- och sjuklönelagen.

Lönehantering påbyggnad, 40 YH-poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i yrkesrollen. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande förmågan att praktiskt hantera och förvalta löne- och personaladministrativa system. De studerande ska vara väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs ska de studerande självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs på en löneenhet och vara väl insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester, sjuklön, ledighet, pensioner m m. De studerande ska också ha insikt i IT-säkerhet och sekretessfrågor.

Personal - administration och ekonomi, 15 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande olika perspektiv på personalarbete samt dess samband med andra väsentliga verksamhetsområden. Deltagarna ska bli förtrogna med arbetsuppgifter såsom t ex rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och förändringsarbete samt andra personaladministrativa uppgifter. De studerande ska kunna förstå och analysera viktiga personalekonomiska resonemang och begrepp.

Redovisning, 30 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en förståelse för företagens redovisningssystem, dess olika delar samt hur de samverkar. Den ska ge kunskap om och färdigheter i hela redovisningsprocessen från bokföring av externa och interna transaktioner till bokslut och upprättande av årsredovisning samt uppföljning och analys. De studerande ska få färdigheter i redovisningsrutiner och datorbaserade affärs- och redovisningssystem. Kursen ska också utveckla de studerandes förståelse för hur olika åtgärder i bokslutet påverkar företagets ekonomiska ställning och resultat. Kursen ska ge de studerande kunskap om de lagar som reglerar företagens redovisning, rapportering och beskattning.

Följande gällde för LEK14/LEK15:

Utbildningen har 11 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsengelska med yrkesinriktning – 10 Yh-Poäng

De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. De studerande ska få ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer samt utveckla för yrkesområdet relevant vokabulär. Kursen ska också träna förmågan att skriva och besvara engelska affärsbrev, skriva protokoll, PM etc. De studerande ska på ett tillfredsställande sätt, kunna deltaga i debatter och framföra sin åsikt samt skriftligt sakkunnigt presentera åsikter och debattinlägg på god engelska.

Affärsjuridik – 15 Yh-Poäng

Kursen skall ge en förståelse för företagsjuridikens betydelse för de olika beslut som företagen fattar och därvid även anknyta till internationell rätt. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Den ska utveckla förmågan att lösa juridiska problem, förstå juridisk terminologi och tolka juridiska dokument som förekommer i näringsliv och förvaltning. Kursen ska dessutom ge kunskap om rättsväsendets uppbyggnad och funktion samt olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter. De studerande ska kunna beskriva det svenska rättsväsendet samt dess koppling till EU-rätten.

Ekonomistyrning – 30 Yh-Poäng

Kursen skall ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem utifrån ett brett perspektiv.

Kursen ska ge kunskap om företagsekonomiska principer och processer, t ex Lean samt hur de påverkar beslutsfattandet i ett företag. De studerande ska ha insikt i hur företagandets villkor förändras över tiden. De studerande ska kunna redogöra för centrala ekonomiska begrepp samt tillämpa principer och metoder för budgetering och kalkylering med fokus på uppföljning och analys med hjälp av Excel. Kursen ska ge färdigheter i att använda olika affärssystem.

Excel och Administrativ IT– 20 Yh-Poäng

Kursen skall ge djupgående kunskaper i Excel för att bl a kunna skapa automatberäkningar, makron och pivottabeller. De studerande ska kunna behärska Officepaketet, mapp- och filhantering, Outlook. De ska också kunna skapa databaser, integrera olika programvaror, göra enklare installationer, felsöka och ha förståelse för vikten av IT-säkerhet. Kursen skall utveckla förmågan att med hjälp av användarprogram effektivt och med god insikt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma inom företaget.

Kommunikation- och presentationsteknik – 10 Yh-Poäng

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om språket som redskap för kommunikation och ge verktyg för bemötande såväl skriftligt som muntligt. I rollen som löne- och ekonomikonsult är det viktigt att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap och kunna presentera dessa med lämplig digital teknik. Kursen tar upp moment som intern/extern kommunikation, svåra samtal, feedback och konfliktsituationer som kan uppstå p g a bristande kommunikation.

Lia 1 – Introduktion – 45 Yh-Poäng

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den teoretiska delen av utbildningen. Liaperioden skall ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet.

De studerande ska påbörja skapandet av en individuell kompetensprofil och ge förståelse för rollen som löne- och ekonomikonsult. Lia-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på löne-och ekonomiavdelningar. Efter Lia-perioden skall den studerande kunna ge en beskrivning av företagets lönehanterings- och ekonomiarbete. Den studerande ska med handledning kunna utföra förekommande arbetsmoment på företagets löne och/eller ekonomienhet.

Lia 2 - Fördjupning – 45 Yh-Poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löne- och ekonomikonsult. Målet med LiA-perioden är att den studerande skall kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och/eller ekonomiadministration. Dessutom ger denna kurs, liksom tidigare LIA-period ett nätverk inför kommande yrkesliv. Den studerande ska ingående kunna redogöra för hur löne- och/eller ekonomihanteringen fungerar på företaget och ha fördjupad förståelse för rollen som konsult.

Lönehantering grundkurs – 30 Yh-Poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen. De studerande ska känna till de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande grunder för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska vara insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa.

Efter genomgången kurs skall de studerande kunna utföra enklare arbetsuppgifter som krävs på en löneavdelning och vara insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen.

Lönehantering påbyggnad – 40 Yh-Poäng

Kursens övergripande mål är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i yrkesrollen. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande förmågan att praktiskt hantera och förvalta löne- och personaladministrativa system. De studerande ska vara väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs på en löneenhet och vara väl insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet.

De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester, sjuklön, ledighet, pensioner m m. De studerande ska också ha insikt i IT-säkerhet och sekretessfrågor, t ex PUL.

Personaladministration och arbetsrätt – 25 Yh-Poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna använda sig av förarbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar.

Kursen skall vidare ge de studerande olika perspektiv på personalarbete samt dess samband med andra väsentliga verksamhetsområden. Deltagarna ska bli förtrogna med arbetsuppgifter såsom t ex rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och förändringsarbete samt andra personaladministrativa uppgifter. De studerande ska kunna förstå och analysera viktiga personalekonomiska resonemang och begrepp.

Redovisning – 30 Yh-Poäng

Kursen skall ge de studerande en förståelse för företagens redovisningssystem, dess olika delar samt hur de samverkar. Den ska ge kunskap om och färdigheter i hela redovisningsprocessen från bokföring av externa och interna transaktioner till bokslut och upprättande av årsredovisning samt uppföljning och analys. De studerande ska få färdigheter i redovisningsrutiner och datorbaserade affärs- och redovisningssystem. Kursen ska också utveckla de studerandes förståelse för hur olika åtgärder i bokslutet påverkar företagets ekonomiska ställning och resultat.

Kursen ska ge de studerande kunskap om de lagar som reglerar företagens redovisning, rapportering och beskattning.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta

ANNA SJÖSTRÖM

anna.sjostrom@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Ingen kommande start
Ansök senast: Ingen ansökan
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 16 veckor