Kursinformation

Löne- och ekonomikonsult

Tre terminer / 300 YH-POÄNG

Följande gäller för utbildning som startar 2022, 2023 och 2024:

Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurs(er)

Arbetsrätt, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och Diskrimineringslagen. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer.

Ekonomistyrning och personalekonomi, 30 YH-poäng

Kursen innehåller en bred orientering om företags verksamhet samt ger en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning både utifrån ett företagsekonomiskt och ett personalekonomiskt perspektiv. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem samt synliggöra sambanden mellan en god personalpolitik och en sund ekonomi. Kursen innehåller kalkylering, budgetering och personalekonomiska kalkyler. De studerande får insikt i personalarbetets roll och arbetsfält såsom rekryteringsprocessen, kompetensförsörjning och personalutveckling och dess ekonomiska koppling till företaget i stort. De tränas i att analysera, följa upp och att dra egna slutsatser av framtagna data för att kunna diskutera relevanta åtgärder. Dessa ska också kunna presenteras på ett pedagogiskt sätt.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska utveckla kunskap och få erfarenhet av att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket ska resultera i en skriftlig rapport. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen och träna de studerande i ett konsultativt förhållningssätt, rapportering, muntlig presentationsteknik samt analys och reflektion.

Excel, 10 YH-poäng

Kursen ska ge djupgående kunskaper i Excel och utveckla förmågan att med hjälp av kalkylprogram kunna utföra administrativa arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Kursen ska också ge insikt i vikten av IT-säkerhet vid hantering av all slags data.

Kommunikation och bemötande på engelska och svenska, 25 YH-poäng

Kursens huvudsakliga syfte är att förbereda de studerande på den konsultativa rollen som löne- och ekonomikonsult. Kursen ska ge den studerande färdigheter i att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap till olika målgrupper på svenska såväl som på engelska. Kursens mål är att utveckla de studerandes förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt, använda yrkesspecifika termer på engelska och i allmänhet uttrycka sig på ett professionellt sätt. Kursen ska även ge färdigheter i samtalsmetodik och konflikthantering som med fördel används i konsulterande samtal.

LIA 1 - Introduktion, 40 YH-poäng

LIA-perioden ska ge de studerande en introduktion till företaget och dess verksamhet. Den studerande ska få förståelse för rollen som löne- och ekonomikonsult. LIA-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på LIA-platsen samt skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

LIA 2 - Fördjupning, 40 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löne- och ekonomikonsult. Målet med LIA- perioden är att den studerande ska kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom lön, ekonomi och redovisning. Syftet är också att skapa ett nätverk inför kommande yrkesliv.

Löne- och systemhantering - Fördjupning, 45 YH-poäng

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap och förståelse för organisationers löne- och HR- arbete samt färdigheter i yrkesrollen för att självständigt och professionellt kunna hantera arbete inom löneområdet. Målet är att utveckla fördjupade kunskaper inom löneteori och bli väl förtrogna med lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden. Utifrån olika löne- och anställningsformer kunna beräkna löner på en avancerad nivå. Kursen tar upp avtalstolkning på en analytisk nivå, där de studerande tränas i att tolka och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv.
De studerande ska även få kunskaper kring hur digitaliseringen påverkar en lönespecialists arbete. Förståelse för hur förändring och optimering av system och organisation påverkar lönearbetet.
Kursen ska också ge färdigheter i rapportering av AGI, hantering av personuppgifter enligt GDPR och arbete i löneprocessen enligt SALK 2.0.

Lönehantering grund, 35 YH-poäng

Kursens syfte är att ge de studerande grundläggande kunskaper och förståelse för organisationers löne- och HRarbete samt färdigheter i yrkesrollen för att praktiskt hantera löneadministrativa system.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper inom grundläggande löneteori, att de blir insatta i lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad. De ska kunna olika löneoch anställningsformer och beräkna löner med hänsyn till dessa. Kursen ska också ge grundläggande kunskap om GDPR, AGI samt hantering av löneprocessen utifrån SALK 2.0

Pensioner och försäkringar, 10 YH-poäng

Kursens syfte är att ge de studerande en övergripande förståelse för pensionssystemets och socialförsäkringens uppbyggnad och förmåner. Fokus är på tjänstepensioner, där de studerande får kännedom om hur de vanligast förekommande kollektivavtalen kompletterar de lagstadgade förmånerna, samt hur olika förmåner tjänas in och beräknas.
Kursen ska även ge insikt om hur uppgifter från lönehanteringen används som underlag för kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Redovisning fördjupning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en fördjupad insikt i de lagar och regler som styr företagens redovisning. Kursen innehåller hela redovisningsprocessen från bokföring till bokslut med ett flertal olika periodiseringar, värderingsfrågor, budgetuppföljning, årsredovisning och andra centrala rapporter från redovisningssystemet. Digitaliseringens inverkan på t ex bokföring och fakturering kommer att behandlas. De studerande lär sig att genomföra hela redovisningsprocessen samt utveckla förmågan att tolka och analysera redovisningsinformation. Kursen innehåller även analys och diskussion om hur olika affärshändelser, periodiseringar och värderingar påverkar företagets skatt, resultat och ekonomiska ställning.

Redovisning grund, 20 YH-poäng

Kursen innehåller redovisningssystemets uppbyggnad och innehåll samt bokföring både manuellt och i redovisningsprogram. De studerande lär sig hantera hela bokföringsprocessen och dess olika delar, såsom kontering, kund-och leverantörsreskontra, rättning, avstämning m m. Kursen innehåller de lagar och regler, som styr företagets redovisning och rapportering samt skillnaden mellan olika företagsformer avseende redovisningsregler. Kursen ska utveckla förmågan att självständigt söka information för att klara ut olika typer av affärshändelser. Den studerande lär sig förstå hur olika affärshändelser påverkar företagens resultat och ekonomiska ställning samt att mäta lönsamhet och betalningsförmåga.


Tre terminer / 300 YH-POÄNG

Följande gäller för utbildning som startar 2019 och 2020:

Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurs(er)

Arbetsrätt, 15 YH-poäng

Kursen ger den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL, LAS, AML och Diskrimineringslagen. Dessutom kommer kursen att behandla den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. De studerande lär sig granska förarbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar. Man lär sig tolka olika för yrkesområdet specifika lagar och avtal samt diskutera olika alternativa lösningar på rättsfall och presentera dessa.

Ekonomistyrning och personalekonomi, 25 YH-poäng

Kursen innehåller en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ger en helhetsbild av organisationens ekonomistyrning både utifrån ett företagsekonomiskt och ett personalekonomiskt perspektiv. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem samt synliggöra sambanden mellan en god personalpolitik och en sund ekonomi. Kursen innehåller ekonomiska grundbegrepp, kalkylering, budgetering och personalekonomiska kalkyler. De studerande får insikt i personalarbetets roll och arbetsfält såsom rekryteringsprocessen, kompetensförsörjning och personalutveckling m m och dess ekonomiska koppling till företaget i stort. De tränas i att analysera, följa upp och att dra egna slutsatser av framtagna data för att kunna diskutera relevanta åtgärder. Dessa ska också kunna presenteras på ett pedagogiskt sätt både internt och externt.

Engelska inom yrkesområdet, 10 YH-poäng

Den studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska inom löne- och ekonomiområdet. Kursen tränar både muntlig och skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda ett korrekt språk i internationella kontakter och använda engelsk vokabulär anpassad till olika situationer inom yrket. De studerande kommer att arbeta med facktexter inom yrkesområdet, utöka sitt ordförråd och förbättra sin kommunikation på engelska. De studerande ska göra en presentation inför en större grupp och kunna förklara yrkesrollens processer och rutiner på engelska.

Examensarbete, 10 YH-poäng

De studerande ska planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket ska resultera i en skriftlig rapport baserad på ett vetenskapligt förhållningssätt. De studerande lär sig att utifrån given information, analysera, reflektera och dra egna slutsatser av sitt arbete. Kursen innehåller vetenskapsteori och metod för att förbereda de studerande inför examensarbetet. Examensarbetet ska utmynna i en skriftlig rapport och muntlig presentation. Syftet med examensarbetet är att fördjupa den yrkesrelaterade kunskapen.

Excel och administrativ IT, 25 YH-poäng

Kursen ska ge en förståelse för värdet av digitaliseringen i arbetslivet. De studerande ska få djupgående kunskaper i Excel för att bl a kunna skapa automatberäkningar, makron, Pivot-tabeller, databashantering och andra för yrkesområdet användbara funktioner i Excel. De studerande lär sig använda Excels olika funktioner vid kalkylering och beräkningar, problemlösning och konsolidering. Kursen innehåller även Officepaketets övriga administrativa programvaror. Kursen behandlar också vikten av ITsäkerhet samt reglerna för GDPR vid hantering av all slags data. Kursen innehåller olika case för att se helheten och nyttan med Excel samt även integrationen med andra programvaror i Officepaketet. De studerande får lära sig att presentera och redovisa sina resultat på ett professionellt sätt.

Kommunikation och bemötande, 10 YH-poäng

Kursen utgår ifrån kommunikationsmodellen och dess komponenter. Man behandlar kommunikationssvårigheter och hur dessa kan överbryggas samt kroppsspråkets betydelse för kommunikationen. Kursen ska ge den studerande färdigheter i att på ett pedagogiskt sätt framföra olika budskap till olika målgrupper samt presentera dessa på lämpligt sätt. De studerande tränas i hur man på ett professionellt sätt i yrkesrollen bemöter människor i olika situationer. De tränas också i att kunna kommunicera, beskriva och förklara förekommande ärenden inom yrkesområdet samt uttrycka sig skriftligt och muntligt på ett korrekt sätt.

LIA 1 - Introduktion, 40 YH-poäng

LIA-perioden utgör en introduktion till företaget och dess verksamhet. Den studerande ska lära sig hur företagets löne- och ekonomirutiner är uppbyggda samt få insikt i de olika avtal och regler, som styr verksamheten. De studerande ska utföra arbetsuppgifter enligt de rutiner och processer, som förekommer på LIA-platsen. Kursen innehåller arbete med LIA-platsens olika löne-, ekonomi- och IT-system och därmed får de studerande insikt i hur digitaliseringen påverkar arbetsuppgifterna.

LIA 2 - Fördjupning, 40 YH-poäng

De studerande får i kursen fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löne- och ekonomikonsult. De studerande utför mer kvalificerade arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och ekonomiadministration samt tolkar och tillämpar de avtal, som styr företagets löne- och ekonomiprocesser. De lär sig att använda LIA-platsens olika systemstöd och får förståelse för hur digitaliseringen påverkar yrkesrollen. De studerande tränas i att lösa problem självständigt, noggrant och konstruktivt. De lär sig och fungera som deltagare i olika projekt eller team som kan förekomma på LIAplatsen.

Lönehantering grundkurs, 35 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i yrkesrollen för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande lär sig att beräkna löner, med hänsyn till de lagar och avtal, som gäller på svensk arbetsmarknad, såsom till exempel LAS, semesterlagen, föräldraledighetslagen, sjuklönelagen och GDPR. De lär sig också vilka uppgifter från lönerapporteringen, som ligger till grund för pensionsberäkningen. De studerande får kunskap om olika anställningsvillkor och regelverk inom privat och offentlig verksamhet. Kursen innehåller regler för skatter, förmåner och traktamenten.

Lönehantering påbyggnad, 40 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i yrkesrollen för att självständigt och professionellt kunna arbeta inom löneområdet. Man lär sig att både använda och uppdatera löneadministrativa system. De studerande blir väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkor både inom privat och offentlig sektor. Kursen tar upp hur digitaliseringen påverkar hela yrkesrollen samt innehåller även moment om IT-säkerhet och sekretess/GDPR. De studerande får fördjupade kunskaper i avtalstolkning, semesterberäkning, årsskiftesrutiner, resereglemente m m. Kursen betonar vikten av att kunna kommunicera och förklara processer och rutiner både internt och externt.

Pensioner och försäkringar, 10 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en övergripande förståelse för pensionssystemets och socialförsäkringens uppbyggnad och förmåner med fokus på tjänstepension samt att förstå hur de olika förmånerna tjänas in och beräknas. Kursen innehåller det allmänna pensionssystemets och tjänstepensionssystemets uppbyggnad och förmåner, de olika aktörerna på pensionsområdet samt olika typer av försäkringsskydd och hur dessa skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare. De studerande får insikt i sambandet mellan rapporteringen i lönesystem samt hantering och rapportering av pensionsuppgifter. De lär sig praktisk pensionshantering som till exempel rapportering, inbetalning, anmälan och avanmälan.

Redovisning grundkurs, 20 YH-poäng

Kursen innehåller redovisningssystemets uppbyggnad och innehåll samt bokföring både manuellt och i redovisningsprogram. De studerande lär sig hantera hela bokföringsprocessen och dess olika delar, såsom kontering, rättningar, avstämningar m m. Kursen innehåller de lagar och regler, som styr företagets redovisning och rapportering samt skillnaden mellan olika företagsformer avseende redovisningsregler. Kursen ska utveckla förmågan att självständigt söka information för att klara ut olika typer av affärshändelser och förstå hur olika affärshändelser påverkar företagens resultat och ekonomiska ställning.

Redovisning fördjupning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en fördjupad insikt i de lagar och regler som styr företagens redovisning. Kursen innehåller hela redovisningsprocessen från bokföring till bokslut med periodiseringar, budgetuppföljning, årsredovisning och andra rapporter från redovisningssystemet. Yrkesrollen genomgår stora förändringar beroende på digitaliseringen av till exempel bokföring och fakturering. Detta kräver en kommunikativ förmåga i en mer rådgivande roll. De studerande ska genomföra hela redovisningsprocessen samt utveckla förmågan att tolka och analysera redovisningsinformation. De studerande lär sig att analysera och diskutera hur olika affärshändelser, periodiseringar och värderingar påverkar företagets skatt, resultat och ekonomiska ställning.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta

ANNA SJÖSTRÖM

anna.sjostrom@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Augusti 2023
Ansök senast: 15 maj
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 16 veckor