Kursinformation

Företagssäljare B2B

Fyra Terminer / 400 YH-POÄNG
Utbildningen har 14 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsekonomi 30 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande skall förstå hur en affär påverkar såväl den egna resultat- och balansräkningen såväl som kundens dito. Vidare behandlas själva målsättningen i komplex värdebaserad försäljning B2B där utgångspunkt tas i hur man kan förbättra kundens ekonomi genom att tillföra en lösning. Grunden för att kunna bedriva värdebaserad försäljning är att behärska och förstå affärens ekonomi och påverkansfaktorer och kunna kommunicera dessa till kunden. Teoretiska föreläsningar blandas med praktiska exempel och eget arbete under kursen.

Affärsengelska 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska ha kompetens i affärsmässig engelska och kunna bedriva kundmöten verbalt och i skrift på ett korrekt sätt. Kursen kommer till stora delar bedrivas med praktiska övningar och inlämningar där deltagarna övas i att uttrycka sig i olika sammanhang och kunna hantera det engelska fackspråket professionellt. Kursen bedrivs i sin helhet på engelska.

Affärsjuridik 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande skall erhålla förståelse i grundläggande juridiska aspekter vilka uppstår när man gör affärer med företag och organisationer. Viktiga delar av kursinnehållet är att få grundläggande kompetens om viktiga beståndsdelar i ett affärsavtal som är samt juridiska aspekter av vikt när man gör affärer med andra företag i egenskap av leverantör. Kursen är teoretisk i föreläsningsform.

Affärsmannaskap och komplex försäljning 50 YH-poäng

Syftet med kursen är att öka de studerandes kunskap och förmåga att analysera marknadens behov och efterfrågan och utifrån detta leverera komplexa värdebaserade lösningar. Vidare skall en fördjupad förståelse ges kring grunderna i en affärsverksamhet samt hur man driver försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån lönsamhet och kundnytta. Den studerande får vidare lära sig hantera försäljning av tjänster och lösningar som ofta riktar sig till större kunder och en inblick i hur besluten fattas och man kan påverka från flera håll – försäljning med ett flertal beslutsfattare involverade och där produkten/tjänsten ofta är komplex.

Affärsutveckling med hållbara affärer 30 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap kring hur man arbetar med olika former av entreprenöriella affärsutvecklingsprocesser för att stärka såväl den egna som kundens affär. Genom att arbeta med ett affärsutvecklande förhållningssätt arbetar man samtidigt mer konsultativt i säljprocessen. Allt fler företag går över till en aktivt affärsutvecklande säljprocess utifrån kundernas förändrade krav och behov i ett komplext affärslandskap. De studerande får i denna kurs således träna sig i en konsultativ och affärsutvecklande approach. Därutöver tränas de studerande i att skapa en förståelse för hur man kan utveckla långsiktig och lönsam tillväxt genom att bedriva hållbara affärer (sustainability) för såväl egen del som för kunden.

Att leda affärsprojekt 25 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande skall kunna ta ett affärsmässigt ansvar och kunna leda affärsmöjligheten som ett projekt med flera intressenter och resurser inblandade mot uppsatta mål. Vidare behandlas vikten av att kunna engagera såväl interna som externa resurser samt skapa förståelse för hur man skapar erforderligt engagemang hos dessa. Kursen varvas med teori och praktik.

Digital marknadskommunikation 25 YH-poäng

Kursen syftar till att de studerande får kunskap hur man med hjälp av praktiska digitala marknadsföringstekniker kan bygga starka varumärken och långsiktiga kundrelationer. Stort fokus ligger på verkliga case. Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper. Målet för kursen är också att ge grundläggande kunskap i hur sociala medier kan användas vid försäljning och marknadsföring.

Examensarbete 25 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskap och erhålla erfarenhet kring att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket skall resultera i en skriftlig rapport. Examensarbetet ger en fördjupning och breddar den yrkesrelaterade kunskapen.

International Business 15 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper om särdragen vilka kännetecknar affärer i en internationell miljö. Kursen ger även kunskaper om affärskulturella skillnader, möjligheter till olika distributionskanaler så att företagets erbjudanden kan anpassas på ett effektivt sätt. Vidare kommer kursen att behandla strategier för hur man bygger långsiktiga internationella kundrelationer. Kursen bedrivs i teoretisk form med praktiska uppgifter och kommer i sin helhet bedrivas på engelska.

KAM 20 YH-poäng

Syfte: Kunskaper inom och färdigheter i praktiskt försäljningsarbetet inom B2B. Kursen belyser olika roller, ansvar och ledarskap. Kursen ger kunskap om kundens betydelse i den långsiktiga affärsrelationer. Förståelse för rollen KAM, Key Account Manager och vad det innebär i ansvar och ledarskap. Säljprocessen tränas och praktiseras med utgång i behovsanalys och klassificering av kunden.

Lärande i arbete 1, Introduktion 45 YH-poäng

Syftet med kursen är att genom en introduktion på företaget ska den studerande få kunskaper om företagets verksamhet, affärsidé, produkter och organisation. Den studerande skall även få en introduktion i företagets marknadsförings- och säljarbete.

Lärande i arbete 2, Specialisering 45 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande en specialisering inom yrkesrollen. LIA-perioden ska ge en kunskapsfördjupning anpassad till företagets marknadsförings- och säljarbete. Den studerande ska kunna delta i möten och vara med under sälj- och marknadsprocesser samt i något av de projekt som pågår.

Lärande i arbete 3, Inskolning i nytt arbete 40 YH-poäng

Syfte: Inskolning i ny yrkesroll innebär att företaget ska introducera den studerande som medarbetare i företagets/avdelningens projektverksamhet inom sälj- och marknad.

Offentlig Upphandling 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande en förståelse för hur lagen om offentlig upphandling är beskaffad samt hur man säljer, marknadsför och lägger upp en lämplig strategi gentemot den offentliga sektorn. Vidare erhåller de studerande konkreta verktyg för hur man i rollen som affärsutvecklare komplex försäljning kan genomföra en professionell upphandlingsprocess.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta
ANNA SJÖSTRÖM

anna.sjostrom@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Startar inte
Ansök senast: ingen ansökan
Omfattning: Fyra terminer
Poäng: 400 YH-poäng
LIA-praktik: 9+9+8 veckor