Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 1. grundläggande teorier och perspektiv kring förändringsledning
 2. grundläggande teorier och perspektiv rörande Digitalisering och Digital Transformation
 3. olika praktiska metoder för hur man mäter ett företags digitala mognad
 4. ett urval branschverktyg och metoder för mätning och analys av digital information
 5. olika modeller att utvärdera och utforma affärsmodeller
 6. olika typer av de mest centrala digitala prissättnings- och betalningsmodellerna
 7. grundläggande teorier och perspektiv rörande Design Thinking
 8. grundläggande teorier och etiska aspekter rörande coachande ledarskap
 9. olika modeller kring effektiv kommunikation
 10. olika projektmodeller
 11. projektekonomi, budget och riskanalys
 12. grundläggande ekonomiska mått för produktivitet, effektivitet och resursplanering
 13. regelverk, verktyg och metoder för att upprätta avtal och överenskommelser
 14. immaterialrättsliga frågeställningar kopplat till digitala affärer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 1. söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information kopplat till digitala förändringsprocesser
 2. initiera, genomföra och följa upp digitala transformationsaktiviteter i en verksamhet
 3. utvärdera digitala trender samt göra kompetenta bedömningar i relation till verksamheters strategiska mål
 4. muntligt och skriftligt kunna diskutera utmaningar, möjligheter o lösningar kopplat till digitaliseringen med olika aktörer
 5. analysera, kritiskt tolka och definiera organisationers behov av digitalisering utifrån ett helhetsperspektiv
 6. analysera och utveckla innovativa digitala affärsmodeller
 7. initiera, planera och genomföra förändringsprojekt med därtill kopplad projektbeskrivning, projektplan och budget
 8. utifrån ett coachande förhållningssätt driva o leda förändringsprojekt i en organisation
 9. använda metoder och verktyg i syfte att utveckla användarcentrerade innovationslösningar
 10. upprätta enklare former av avtal o genomföra immaterialrättsliga bedömningar

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 1. utifrån ett holistiskt synsätt ta ansvar för en verksamhets digitala agenda och frågeställningar
 2. göra affärsmässiga bedömningar kopplat till digitaliseringens möjligheter i en verksamhet
 3. samarbeta effektivt som ledare och/eller medarbetare i en förändrings- eller transformationsprocess
 4. hantera de gruppdynamiska processer som kan uppstå i en verksamhet i förändring och vid transformation
 5. ta ansvar för att utveckla en konkret digital förändringsstrategi kopplat till en verksamhets övergripande mål
 6. självständigt kunna analysera var en verksamhet står i sitt förändringsarbete och ta ansvar för att genomföra nödvändiga åtgärder
 7. bygga långsiktiga och hållbara relationer såväl internt som externt i en verksamhet
 8. tillämpa ett ledarskap baserat på ett coachande förhållningssätt
 9. ansvara för projekt vad gäller tidsplanering, budget/resurser och kravställande

Fakta

Nästa start: Startar inte
Ansök senast: ingen ansökan
Omfattning: Fyra terminer
Poäng: 400 YH-poäng
LIA-praktik: 9+9+8 veckor