Kursinformation

Digital affärsutvecklare

Fyra Terminer / 400 YH-POÄNG
Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurs(er).

Affärsengelska 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande fördjupade kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation inom området för affärskommunikation. Inom ramen för kursen behandlas även branschspecifika begrepp kopplat till digitaliseringen. Kursen kommer till stora delar bedrivas med praktiska övningar och inlämningar där deltagarna övas i att uttrycka sig i olika sammanhang och kunna hantera det engelska

Coachande ledarskap 30 YH-poäng

Kursen syfte är att ge de studerande kunskaper o färdigheter om ledarrollen o vilken betydelse ledaren har för att skapa medarbetarengagemang o driva organisationens utveckling genom ett coachande ledarskap. Kursen ger vidare insikt i ledarens roll att klargöra mål o att leda, motivera, engagera o stimulera de gemensamma arbetsinsatserna i transformationsarbetet. I fokus för kursen står det coachande förhållningssättet till lärande o utveckling samt faktorer av betydelse för ett coachande förhållningssätt. De studerande kommer under kursen att arbeta med konkreta metoder o verktyg kopplat till det coachande ledarskapet för att utveckla sin egen personliga coachande ledarstil. I kursen kommer studenterna att praktiskt träna olika former av coachingmetoder o verktyg i tirader.

Design thinking 30 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper och färdigheter kring hur man kan använda Design Thinking som verktyg när man utvecklar nya innovativa tjänstelösningar, koncept eller affärsidéer med utgångspunkt i en kund- och användarcentrerad affärslogik.

Digital affärsjuridik och immaterialrätt 25 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap och överblick över dels branschaktuell affärsjuridik och dels den lagstiftning som påverkar och påverkas av den digitala utvecklingen. Fokus ligger på områden såsom Intellectual property rights (IPR, immaterialrätt), privacy, publicity och governance and control of the internet. I kursen behandlas dessa aspekter utifrån såväl ett europeiskt som nationellt perspektiv. Vidare diskuteras spänningen mellan lagen och den globala tekniska utvecklingen.

Digitala applikationer och social media strategi 35 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla övergripande kunskaper och färdigheter kring ett urval ledande branschverktyg/applikationer för mätning och analys av digital information samt kanalspecifika verktyg för att skapa affärsvärde genom tillämpning av olika former av sociala medier. I kursen erhålls certifiering i Google Analytics och Google Adwords vilket syftar till att utvärdera, implementera och tillämpa relevanta analysverktyg. Vidare behandlas olika metoder för att driva trafik genom strategisk webpositionering.

Digitalisering och Digital Transformation 30 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper kring digitaliseringens snabba utveckling såväl globalt som nationellt samt hur detta påverkat såväl den privata som offentliga sektorn. Vidare behandlas hur Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, VR, IA m.m. har transformerat och utvecklat gamla och nya industrier genom radikalt nya tjänstelösningar, affärsmodeller och marknadsföringsstrategier. Särskilt kommer kursen att uppehålla sig kring hur befintliga affärsmodeller och logiker utmanas och nya skapas genom digitaliseringen.

Examensarbete 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskap och erhålla erfarenhet kring att planera och genomföra ett större projekt relaterat till yrkesområdet, vilket skall resultera i en skriftlig rapport. Examensarbetet ger en fördjupning och breddar den yrkesrelaterade kunskapen.

Förändringsledning 30 YH-poäng

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse kring hur man proaktivt initierar, utvecklar och leder framgångsrikt förändringsarbete på strategisk-, samordnande- och genomförandenivå i en verksamhet. Vidare behandlas psykologin bakom förändring, samt konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser. Ett konkret verktyg som kommer att behandlas i kursen är Förändringens Fyra Rum vilket de studerande kommer att tillämpa under kursens gång på verkliga case.

LIA 1 - Observation 45 YH-poäng

LIA 1 syftar till att konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den teoretiska delen av utbildningen. Lia-perioden skall ge de studerande en introduktion och grundläggande förståelse och kunskap kring företagets verksamhet, affärsidé, produkter/tjänster och organisation. De studerande skall vidare erhålla förståelse för rollen som Digital Affärsutvecklare. Lia-perioden ska ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på Lia-platsen. Efter Lia-perioden skall den studerande ha kunskap om det digitala landskap företaget befinner sig i såväl internt som i relation till sina kunder.

LIA 2 - Specialisering 45 YH-poäng

LIA 2 - Specialisering syftar till att ge de studerande fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som Digital Affärsutvecklare. Målet med LiA-perioden är att den studerande skall kunna utföra arbetsuppgifter som är kopplade till företagets digitala situation och yrkesrollen som Digital Affärsutvecklare. Dessutom avser denna kurs, liksom tidigare LIA-period, att ge de studerande ett nätverk inför kommande yrkesliv.

LIA 3 - Tillämpning 40 YH-poäng

LIA 3 - Tillämpning syftar till att ge de studerande fördjupade kunskaper och utökade färdigheter för att självständigt kunna agera och tillämpa tillägna anskaffade kunskaper i rollen som Digital Affärsutvecklare. Målet med LiA-perioden är att den studerande fullt ut skall kunna tillämpa arbetsuppgifter kopplat till yrkesrollen. De studerande skall självständigt kunna ta iniativ till att driva digitala utvecklings- och förändringsprojekt i enlighet med LIA-företagets önskemål. Dessutom avser denna kurs, liksom tidigare LIA-perioder, att ge de studerande ett nätverk inför det stundande yrkeslivet. Inom ramen för kursen innefattas även att den studerande skall arbeta med genomförandet av sitt examensarbete avseende den tillämpande/empiriska delen.

Presentationsteknik och The Art of Pitching 25 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap, förmåga och kompetens att planera, genomföra och följa upp presentationer och säljmöten. I en digital transformation är det av avgörande vikt att kunna tillämpa effektiv kommunikation. Vidare kommer storytelling att behandlas i kursen som ett centralt verktyg i kommunikationsprocessen. De studerande kommer att tränas genom videofilmning och aktiv coaching i presentationsteknik med fokus på det konkreta innehållet men även vad gäller själva gestaltningsförmågan dvs. det rent scentekniska framträdandet. Inom ramen för kursen kommer de studerande även att lära sig grunderna i publiceringsprogrammen InDesign och Photoshop.

Projektledning 25 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande fördjupade kunskaper kring hur man projektleder olika former av strategiska och praktiska förändringsprojekt. Kursens syftar vidare till att ge de studerande kunskaper och färdigheter i projektmetodik och projektledning så att kursdeltagaren ska kunna driva projekt från initiering till avslut. De studerande får lära sig vad som krävs för att driva digitala transformationsprojekt. Kursen behandlar även grupprocesser och olika former av ledarskapsstilar. Vidare behandlar kursen hur man identifierar, analyserar och utvärderar digitala processer osv. i syfte att lägga upp rätt strategi för planering, implementering och uppföljning.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta
ANDERS NILSSON

anders.nilsson1@harryda.se

Fakta

Nästa start: Startar inte
Ansök senast: ingen ansökan
Omfattning: Fyra terminer
Poäng: 400 YH-poäng
LIA-praktik: 9+9+8 veckor